Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2013.gada 28.novembra 688.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2012.gada 20.decembrīNr. 726

protokols Nr. 20, 93. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Sēravotu iela 6217 daļas nomas līguma
noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2004.gada 2.jūlija lēmumu Nr.228 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Sēravotu iela 6217” izveidots pašvaldībai piekrītošs zemesgabals Jūrmalā, Sēravotu iela 6217 ar kopējo platību 12765 m2 platībā Sēravotu ielas uzturēšanai posmā no Robežu ielas līdz Veselības ielai.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2004.gada 30.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 1300 026 6217 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000149403.

Uz zemesgabala esošās sūkņu stacijas ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 026 6217 050 īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un lai sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” racionāli un lietderīgi pārvaldītu un apsaimniekotu esošās ūdens ņemšanas vietas , Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” (vienotais reģistrācijas Nr.40003275333) par zemesgabala Jūrmalā, Sēravotu iela 6217, kadastra numurs 1300 026 6217, kopējā platība 12765 m2, (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) daļu 100 m2 platībā nomu uz pieciem gadiem sūkņu stacijas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 6217 050 racionālai apsaimniekošanai. Grozīts ar domes 2013.gada 28.novembra 688.lēmumu

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli par zemi, paredzot, ka maksājumi par zemes faktisko lietošanu tiek veikti no 2012.gada 20.decembra.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF