Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2013.gada 3.aprīļa 176.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2012.gada 20.decembrīNr. 731

protokols Nr. 20, 98. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Tallinas ielā 46
nomas līguma noslēgšanu ar I.D.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2000.gada 24.marta atzinumu, protokola Nr.11-2.18, par zemesgabala Jūrmalā, Tallinas ielā 46 izveidošanu un nodošanu īpašumā par maksu namīpašuma labticīgajiem ieguvējiem.

Nekustamā īpašuma Tallinas ielā 46 labticīgie ieguvēji nav veikuši nepieciešamās darbības „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 26.panta pirmās daļas 3.punktā noteiktajā termiņā – līdz 2011.gada 30.decembrim I. D. nav noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2012.gada 21.septembra lēmumu Nr.38 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Tallinas ielā 46” noteikts, ka namīpašuma labticīgajai ieguvējai ir beigušās zemes lietošanas tiesības un noslēdzams zemes nomas līgums.

Īpašuma tiesības Jūrmalas pilsētas pašvaldībai uz zemesgabalu Jūrmalā, Tallinas ielā 46 nav nostiprinātas Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļā .

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 26.panta pirmās daļas 3.punktu un otro daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2012.gada 27.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar I. D. (personas kods ***) par zemesgabala Jūrmalā, Tallinas ielā 46, kadastra apzīmējums 1300 020 2404, kopējā platība 1444 m2 (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) nomu uz pieciem gadiem namīpašuma uzturēšanai. Grozīts ar domes 2013.gada 3.aprīļa 176.lēmumu

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un paredzot, ka maksājumi par zemes faktisko lietošanu tiek veikti no 2011.gada 31.decembra.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF