Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 28.08.2012. Stājas spēkā 29.09.2012., piemērojams ar 01.09.2012.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2013.gada 17.oktobra 52.saistošajiem noteikumiem
Atvērt spēkā esošo redakciju

2012.gada 9.augustāNr. 28

protokols Nr. 13, 1. punkts

Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka braukšanas maksas atvieglojumus Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos (neattiecas uz maršrutiem, kuriem ir ekspreša statuss), braukšanas maksas atvieglojumu veidus, to piešķiršanas un saņemšanas kārtību, braukšanas maksas atvieglojumu apmaksas kārtību un pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

II. Pasažieru kategorijas un tām piešķirtie braukšanas maksas atvieglojumi

2. Iedzīvotājiem, neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas, tiek piešķirti šādi atvieglojumi:

2.1. 100% atlaide vienreizējai braukšanas maksas biļetes iegādei šādām pasažieru kategorijām:

2.1.1. bērniem līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot);

2.1.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas darbiniekiem, ja viņi veic dienesta pienākumus un ir formas tērpā;

2.1.3. Jūrmalas pilsētā esošu izglītības iestāžu izglītojamajiem (līdz 24 gadiem), uzrādot izglītības iestādes izsniegtu skolēna apliecību, profesionālās izglītības iestādes izglītojamā apliecību, studenta apliecību, kurā norādīts izglītojamā vārds, uzvārds, personas kods, izglītības iestādes nosaukums, izsniegšanas datums, derīguma termiņš un apliecība ir apstiprināta ar izglītības iestādes zīmogu un vadītāja parakstu.

3. Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīves vietu deklarējušajiem iedzīvotājiem tiek piešķirti šādi atvieglojumi:

3.1. 100% atlaide vienreizējai braukšanas maksas biļetes iegādei, uzrādot karti braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanai (turpmāk - braukšanas karte) šādām pasažieru kategorijām:

3.1.1. politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem;

3.1.2. pensionāriem;

3.1.3. trešās grupas invalīdiem;

3.1.4. bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā un bērnu aprūpes institūcijās.

3.2. 50% atlaide mēneša braukšanas kartes iegādei izglītojamajiem līdz 24 gadu vecumam, kuri mācās citu pašvaldību teritorijās esošajās izglītības iestādēs, mēneša braukšanas karte ir derīga kopā ar attiecīgās izglītības iestādes izsniegtu izglītojamā apliecību.

3.3. braukšanas biļetes iegāde 2.1.3.apakšpunktā minētai pasažieru kategorijai par 0.30 Ls, uzrādot izglītojamā apliecību maršrutos, kuriem noteikts ekspreša statuss. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 53.saistošajiem noteikumiem

III. Braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanas kārtība

4. Kartes braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanai izsniedz un minēto iedzīvotāju kategoriju uzskaiti veic Labklājības pārvalde:

4.1. iedzīvotāju kategorijām, kurām 3.1. apakšpunktā noteikti braukšanas maksas atvieglojumi, tiek izsniegta karte braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanai saskaņā ar pielikumā norādīto paraugu.

5. Lai saņemtu karti braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanai 3.1.apakšpunktā noteiktajām iedzīvotāju kategorijām Labklājības pārvaldē jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz fotokartiņa (3x4 cm). Šādām iedzīvotāju kategorijām papildus minētajam jāuzrāda:

5.1. politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecība - 3.1.1.apakšpunktā norādītai pasažieru kategorijai;

5.2. pensionāra apliecība - 3.1.2. apakšpunktā norādītai pasažieru kategorijai;

5.3. invalīda apliecība - 3.1.3.apakšpunktā norādītai pasažieru kategorijai;

5.4. apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai – 3.1.4. apakšpunktā norādītai pasažieru kategorijai.

6. Braukšanas karšu derīguma termiņi ir:

6.1. bez termiņa - 3.1.1. apakšpunktā noteiktām iedzīvotāju kategorijām;

6.2. trīs gadi – 3.1.2. un 3.1.3. apakšpunktā noteiktām iedzīvotāju kategorijām;

6.3. viens gads -– 3.1.4. apakšpunktā noteiktām iedzīvotāju kategorijām.

7. 3.2.apakšpunktā minētā pasažieru kategorija mēneša braukšanas kartes iegādājas pārvadātāja (ar kuru Jūrmalas pilsētas dome ir noslēgusi līgumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Jūrmalas pilsētas maršruta tīkla pilsētas nozīmes maršrutos) noteiktajā mēneša braukšanas karšu tirdzniecības vietā, uzrādot izziņu par deklarēto dzīvesvietu Jūrmalas pilsētā (izziņa derīga vienu gadu) un derīgu izglītības iestādes izsniegtu izglītojamā apliecību.

8. Personām, kuras saņem pašvaldības apmaksātus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Jūrmalas pašvaldības sociālās aprūpes centros un, kuras var saņemt 3.1.apakšpunktā minētos braukšanas maksas atvieglojumus un, kurām nav piešķirti citi noteiktie atvieglojumi, šīs pasažieru kategorijas sarakstu ar tam pievienotām aprūpes centru iemītnieku 3x4 cm fotogrāfijām sagatavo attiecīgi pašvaldības aģentūra „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” un pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” un iesniedz Labklājības pārvaldē un pēc karšu braukšanas maksas atvieglojumiem saņemšanas nodod braukšanas maksas atlaižu saņēmējiem.

IV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

9. Ja tiek noraidīta kartes braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanai izsniegšana Labklājības pārvaldē, Labklājības pārvalde rakstveidā informē pieprasītāju par noraidījuma iemesliem, norādot pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

10. Ja tiek noraidīta 2.1.3., 3.2. un 3.3.apakšpunktos minēto atvieglojumu saņemšana, iedzīvotājs iesniedz iesniegumu Jūrmalas pilsētas domes Būvniecības nodaļā, kura izskata konkrēto gadījumu un pēc izvērtēšanas pieņem lēmumu, par kuru rakstiski informē pieprasītāju norādot pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību. Svītrots ar domes 2013.gada 17.oktobra 53.saistošajiem noteikumiem

11. 9. un 10.punktā pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 53.saistošajiem noteikumiem

12. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

V. Noslēguma jautājumi

13. Kartes par braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanu, kas izsniegtas pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.62 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos” ir derīgas līdz 2013.gada 1.aprīlim.

14. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra saistošie noteikumi Nr.62 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos”.

15. Saistošie noteikumi piemērojami sākot no 2012.gada 1.septembra.

16. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDFJūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta saistošo noteikumu Nr.28
„Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršruta tīkla maršrutos” paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu pašvaldībām ir tiesības noteikt braukšanas maksas atvieglojumus savā administratīvajā teritorijā, ja ar šo braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu pārvadātājam radītos zaudējumus pilnībā kompensē no pašvaldības budžeta.

LR Tiesībsargs atzinumā pārbaudes lietā Nr.2012-81-26K ir rekomendējis pašvaldībām atvieglojumu noteikšanā ņemt vērā Latvijas Republikas Satversmes 91.pantā noteikto tiesiskās vienlīdzības principu un attiecīgi sociālās grupas ietvaros paredzēt vienlīdzīgu attieksmi gan strādājošiem un nestrādājošiem pensionāriem, gan III grupas invalīdiem ar visa veida invaliditāti.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka personu kategorijas, kurām piešķirami braukšanas maksas atvieglojumi Jūrmalas pilsētas maršruta tīkla maršrutos, braukšanas maksas atvieglojumu veidus, to piešķiršanas un saņemšanas kārtību, braukšanas maksas atvieglojumu apmaksas kārtību un pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Jūrmalas pilsētas domes kompensācijās apmērs pārvadātājam par braukšanas maksas atvieglojumiem ko noteikusi pašvaldība var palielināties par 140 000 Ls gadā, periodā no2012.gada 1.septembra līdz 31.decembrim par 46 800 Ls.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Nav būtiskas ietekmes.

6. Informācija par konsultācijām

Konsultācija ar Izglītības konsultatīvo padomi un izglītības iestādēm.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF