Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 16.10.2012. Stājas spēkā 17.10.2012.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2012.gada 20.decembra 47.saistošajiem noteikumiem
Atvērt spēkā esošo redakciju

2012.gada 17.septembrīNr. 35

protokols Nr. 16, 5. punkts

Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.daļu,
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas
9.1punktu, 3.panta 1.4 daļu, 9.panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā 2013.gadā ar nodokli apliek dzīvojamo ēku palīgēkas, būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu 2013.gadā.

2. Šajos saistošajos noteikumos lietotie termini:

2.1. sagruvusi būve – ēka vai būve, kas cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā (t.sk., ugunsgrēkā, plūdos u.c.), īpašnieka, valdītāja vai lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ tai ir daļēji vai pilnīgi sagrautas nesošās konstrukcijas, tā nav izmantojama un atjaunojama iepriekš paredzētajai funkcijai;

2.2. vidi degradējoša būve – ēka vai būve, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

2.2.1. cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā (t.sk., ugunsgrēkā, plūdos u.c.) atjaunojama iepriekš paredzētajai funkcijai ēka vai būve, kas gada laikā nav atjaunota;

2.2.2. īpašnieka, valdītāja vai lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ ēka vai būve vizuāli zaudējusi savu sākotnējo izskatu un negatīvi ietekmē novada ainavu;

2.2.3. pamesta būvniecības stadijā ilgāk par gadu (nav atjaunota būvatļauja), tai nav veikta konservācija un tā ir pieejama nepiederošām personām.

2.3. cilvēku drošību apdraudoša ēka vai būve – ēka vai būve, kurai trūkst nosedzošu konstrukciju vai ir atklātas ailas, kas ir pamesta būvniecības stadijā un nav nodrošināta pret nepiederošu personu iekļūšanu tajā vai tajā ir nedrošas konstrukcijas, kas var nokrist, apgāzties vai iebrukt, tādējādi radot apdraudējumu cilvēku dzīvībai un/vai veselībai;

2.4. būvei piekritīga zeme – zemes gabals vai tā daļa, kura noteikta proporcionāli būvju apbūves laukumiem, ņemot vērā būvju izvietojumu zemesgabalā, kā arī būvju apbūves laukumam nepieciešamo zemes platību atbilstoši normatīvajam apbūves blīvumam, ievērojot piekļuvei un apsaimniekošanai nepieciešamo zemesgabala platību.

3. Dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot garāžas, ar nodokli netiek apliktas.

4. Noteikt nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

5. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības, ja nodokļa aprēķinātā summa būvei saskaņā ar likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmās daļas 1.punkta b) apakšpunktā vai 3.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto likmi ir mazāka. Grozīts ar domes 2012.gada 20.decembra 47.saistošajiem noteikumiem

6. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, pašvaldība nosūta nodokļa maksātājam viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā un būvei piekritīgās zemes platības noteikšanu ir kļuvis neapstrīdams vai ir beidzies termiņš augstākās iestādes izdotā administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai un tas nav pārsūdzēts. Grozīts ar domes 2012.gada 20.decembra 47.saistošajiem noteikumiem

7. Nekustamā īpašuma nodoklim par būvi piemēro likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmās daļas 1.punktā b) apakšpunktā vai 3.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto likmi, sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par šo saistošo noteikumu 6.punktā minētā būves statusa atcelšanu stāšanās spēkā.

8. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā”.

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1.Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 91.punktu, 3.panta 14.punktu un 9.panta otro daļu. Pašvaldībai tiek deleģētas tiesības pieņemt lēmumu par nodokļa piemērošanu atsevišķos gadījumos, attiecīgi izdodot saistošos noteikumus.

2.Īss projekta satura izklāsts

Noteikumi nosaka, ka 2013.gadā nekustamā īpašuma nodoklis Jūrmalas pilsētas pašvaldībā netiks piemērots dzīvojamo māju palīgēkām, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot garāžām. Tādējādi Jūrmalā ar nodokli netiks apliktas aptuveni 5 000 kadastrālās vienības.

Ar nodokli apliks Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības, ja nodokļa aprēķinātā summa būvei saskaņā ar likumā „ Par nekustamā īpašuma nodokli ” 3.panta pirmās daļas 1.punktā b) apakšpunktā vai 3.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto likmi ir mazākā.

Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju aplikšanas ar nodokli mērķis ir panākt šo īpašumu sakārtošanu vai nojaukšanu.

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

No dzīvojamo māju palīgēku- šķūnīši, āra tualetes un tamlīdzīgas būves, izņemot garāžas, papildus pašvaldības budžetā varētu iekasēt ap 20 tūkst. latus, kas ir salīdzinoši nelieli budžeta ieņēmumi, savukārt nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem šo noteikumu neieviešana palielinātu kopējo nekustamā īpašuma nodokļa apjomu. Bez tam Kadastra informācijas sistēmā un pašvaldībā daļai no palīgēkām piederība nav noskaidrota, tādēļ nodokļa maksātājs nav identificējams. Iedzīvotājiem tiek dota arī iespēja sakārtot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus. To ir iespējams bez maksas veikt līdz š.g.1.oktobrim-anulēt Kadastra reģistrā reģistrētās palīgēkas, kas reāli dabā nepastāv.

4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi tiek piemēroti visā Jūrmalas pilsētas teritorijā un attiecas uz visiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem.

5.Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Jūrmalas pilsētas domes Nodokļu nodaļa. Pilsētplānošanas nodaļa, Pašvaldības īpašuma tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļa veic administratīvā akta sagatavošanu par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu, nosakot attiecīgu kategoriju un būvei piekritīgās zemes platību.

Saistošie noteikumi tiks izskatīti Jūrmalas pilsētas domes sēdē, nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un pēc pozitīva atzinuma saņemšanas tiks publicēti un publicēti laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Papildus tie tiks publicēti arī Jūrmalas pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī ievietoti pašvaldības mājas lapā www.jurmala.lv sadaļā „Pašvaldība/Pakalpojumi”

6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF