Stājas spēkā 24.10.2012. Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 23.10.2012.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojumi Nr.67 13.02.2013., Nr.130 04.11.2013.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 12.02.2013. vēstule Nr.15.18-1e/1549 Īstenojami no 12.02.2013.

Izņemot:
- grafiskās daļas kartēs "Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana", "Apbūves blīvums" un "Būvju augstumu ierobežojumi" noteikto attiecībā uz zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0102;
- Apbūves noteikumu 299.punktā noteikto attiecībā uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0102.

Attiecībā uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0102 ir piemērojamas Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 "Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" noteiktās prasības:

 • Grafiskās daļas kartēs "Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana", "Apbūves blīvums" un "Būvju augstumu ierobežojumi" noteikto attiecībā uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 1300 010 0102; apbūves noteikumu 299.punktā noteikto attiecībā uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0102 saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 21.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.7;

 • Latvijas Republika

  LATVIJAS REPUBLIKA
  JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
  SAISTOŠIE NOTEIKUMI
  Jūrmalā
  2012.gada 11.oktobrīNr. 42

  protokols Nr. 17, 55. punkts

  Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas,
  teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

  Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Teritorijas attīstības plānošanas likuma
  12.panta pirmo daļu, 25., 27.pantu un pārejas noteikumu 11.punkta 1.daļu,
  likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 1.punktu,
  Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148
  „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 47.punktu un
  Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmumu Nr.683
  „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu
  laika periodam 2009.-2021.gadam”

  1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus saskaņā ar pielikumu.

  2. Līdz Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu īstenošanas uzsākšanai, pašvaldība piemēro ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 apstiprināto Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu.

  3. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 apstiprināto Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (būvnoteikumus).

  Priekšsēdētājs

  G.Truksnis


  Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma
  grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

  Saistošā grafiskā daļa

  1. Teritorijas plānotā atļautā izmantošana [.pdf ]

  2. Jaunveidojamo zemes vienību minimālās platības [.pdf ]

  3. Maksimālais apbūves blīvums [.pdf ]

  4. Būvju augstumu ierobežojumi [.pdf ]

  5. Apgrūtinājumi [.pdf ]

  6. Sarkano līniju plāns [.pdf ]

  7. Kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas [.pdf ]

  8. Meliorācijas un lietus kanalizācijas sistēmas [.pdf ]

  9. Detalizētas plānošanas teritorijas [.pdf ]

  10. Spēkā esošie detālplānojumi [.pdf ]

  11. Īpašā režīma zona transporta līdzekļu iebraukšanai [.pdf ]

  12. Plūdu riska teritorijas [.pdf ]

  Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi [ .pdf ]

  7.pielikums. Jūrmalas apbūves izvērtējums [.zip ]


  Lejupielāde: DOC un PDF