Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2013.gada 21.februārīNr. 2

protokols Nr. 2, 21. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.15
„Jūrmalas pilsētas Ķemeru vidusskolas nolikums”

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.15 „Jūrmalas pilsētas Ķemeru vidusskolas nolikums”:

Nolikuma 11.punktu papildināt ar 11.3 un 11.4.apakšpunktiem šādā redakcijā:

„11.3. pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma, izglītības programmas kods 21012111;

11.4. speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, izglītības programmas kods 21015611”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF