Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Grozījums ar domes 2015.gada 12.novembra 46.nolikumu
Grozījumi ar domes 2015.gada 5.marta 21.nolikumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2013.gada 16.maijāNr. 7

protokols Nr. 11, 7. punkts

Par līdzekļu piešķiršanu sportam Jūrmalas pilsētā

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas dome piešķir finansējumu no pašvaldības budžeta (turpmāk – finansējums) sporta pasākumu organizēšanai un sporta veidu attīstības atbalstam.

1.2. Nolikums neattiecas uz sporta bāžu uzturēšanas izdevumiem, Jūrmalas sporta skolu uzturēšanu un mācību – treniņu procesa nodrošināšanu, Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra sporta pulciņu nodarbību nodrošināšanu, Jūrmalas vispārizglītojošo skolu sporta pulciņu nodrošināšanu.

2. Finansējuma sadalījums un piešķiršanas kārtība

2.1. Kopējais finansējuma apjoms no pašvaldības budžeta nākamajam budžeta gadam tiek noteikts atbilstoši ikgadējiem norādījumiem par pašvaldības budžeta sastādīšanu.

2.2. Papildus finansējums budžetā neparedzētiem pasākumiem kārtējā budžeta gada laikā tiek piešķirts no 2.3.3. punktā minētajiem līdzekļiem.

2.3. Kopējais finansējums tiek sadalīts procentuāli šādi:

2.3.1. 37% no kopējā finansējuma tiek novirzīts sporta pasākumu organizēšanai,

2.3.2. 59% no kopējā finansējuma tiek novirzīts sporta veidu attīstības atbalstam,

2.3.3. 4% no kopējā finansējuma tiek novirzīts rezerves fondam ar mērķi budžeta sastādīšanas procesā neparedzētu sporta pasākumu organizēšanai un sporta attīstības atbalstam.

2.4. Finansējuma piešķiršanas pamats ir juridiskas vai fiziskas personas iesniegums, kas ir iesniedzams Jūrmalas pilsētas domē saskaņā ar šī nolikuma 3.pielikumu.

2.5. Ja 2.4. punktā minētais iesniegums ir iesniegts ne vēlāk kā 5 darba dienas līdz Sporta nodaļai noteiktajam termiņam par budžeta projekta iesniegšanu nākamajam budžeta gadam, tad finansējuma pieprasījums tiek izskatīts nākamā budžeta gada projektā. Grozīts ar domes 2015.gada 5.marta 21.nolikumu

2.6. Jūrmalas pilsētas dome ir tiesīga pieprasīt no iesniedzēja nepieciešamo papildus informāciju un attiecīgā sporta veida federācijas saskaņojumu.

2.7. Jūrmalas pilsētas dome ir tiesīga atteikt finansējuma piešķiršanu no sava budžeta līdzekļiem, norādot pamatotus iemeslus.

3. Sporta pasākumu organizēšana

3.1. Finansējums sporta pasākumu organizēšanai 2.3.1. punktā noteiktajā apjomā tiek prioritārā secībā sadalīts šādi:

3.1.1. Pašvaldības organizētu pasākumu izdevumu segšanai atbilstoši organizēšanas tāmei;

3.1.2. Citu juridisku personu organizētu pasākumu daļējai izdevumu segšanai, kam saistošs šī nolikuma 1.pielikums.

3.2. Priekšlikumus par Jūrmalas pilsētas plānotiem pasākumiem un līdzfinansējumu katram pasākumam sagatavo Jūrmalas pilsētas domes Sporta nodaļa, iesniedz to Jūrmalas pilsētas domes Budžeta nodaļai un pieņemšanai Domes sēdē. Grozīts ar domes 2015.gada 5.marta 21.nolikumu

3.3. Uz 3.1.2. punktā noteikto finansējuma daļu var pretendēt ikviena juridiska persona, kas organizē sporta pasākumu Jūrmalas pilsētā, iesniedzot iesniegumu Jūrmalas pilsētas domē.

3.4. Iesniegumā jānorāda:

3.4.1. Pasākuma mērķis.

3.4.2. Plānotā pasākuma vieta, laiks un nozīme.

3.4.3. Plānoto aptuveno dalībnieku skaits un mērķauditorija.

3.4.4. Kopējo pasākuma ieņēmumu un izdevumu tāmes projekts. Grozīts ar domes 2015.gada 5.marta 21.nolikumu

3.4.5. Citi līdzfinansējuma avoti.

3.5. Iesniegumus izvērtē Jūrmalas pilsētas domes Sporta nodaļa un sniedz priekšlikumus par finansējuma apjoma citu juridisku personu organizētu sporta pasākumu izdevumu segšanai Jūrmalas pilsētas domes Budžeta nodaļai un lēmuma pieņemšanai Domes sēdē, pamatojoties uz nolikuma pielikumā Nr.1 Sporta pasākuma novērtēšanas kritērijiem un to punktu tabulu. Grozīts ar domes 2015.gada 5.marta 21.nolikumu

3.6. Finansējuma apjoma tabula sporta pasākuma līdzfinansēšanai:

Pasākuma kategorija

Punkti

Finansējums (Ls)

D

5 - 14

100 – 200

C

15 – 22

201 – 400

B

23 – 29

401 – 1000

A

30 – 40

1001 – 2000

Elites pasākumi

41 un vairāk

2001 un vairāk

Grozīts ar domes 2015.gada 5.marta 21.nolikumu

3.7. Pašvaldības budžeta finansējuma apmērs katram no pašvaldības budžeta līdzfinansētajiem sporta pasākumiem katrā kategorijā tiek noteikts prioritārā secībā, paredzot augstāko prioritāti sporta pasākumam, kas saņēmis attiecīgajā kategorijā augstāko punktu skaitu.

3.8. Ja kādā no 3.6. punktā minētajām kategorijām netiek sadalīti visi pieejamie finanšu līdzekļi, tad atlikušais finansējums pāriet uz kategoriju, kam ir atbilstoši lielāks punktu skaits.

3.9. Ja piešķirot pašvaldības budžeta līdzekļus iepriekš noteiktajā kārtībā sporta pasākuma organizēšanai paredzētie ieņēmumi nesedz sporta pasākuma tāmes izdevumus, pašvaldības līdzfinansējums netiek piešķirts. Pasākuma organizētājs ir tiesīgs iesniegt papildus informāciju, norādot trūkstošā finansējuma avotu vai izdevumu tāmes samazinājuma iespējas.

3.10. Finansējuma saņēmējam jānodrošina Jūrmalas pilsētas domes publicitāte, izvietojot Pašvaldības logo uz visiem pasākuma publicitātes materiāliem un mutiski informējot sacensību laikā. Organizatoriem jāiesniedz informācija Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un Sporta nodaļās par rīkotajām sacensībām. Grozīts ar domes 2015.gada 5.marta 21.nolikumu

4. Finansējums sporta veidu attīstībai.

4.1. Finansējuma sadalījumam pa sporta veidiem ir saistošs šī nolikuma 2.pielikums, kas nosaka Jūrmalas pilsētas domes prioritāros sporta veidus .

4.2. Ja tiek izpildīti 4.4.punkta kritēriji, tad katrā sporta spēļu veidā Jūrmalas pilsētas dome var līdzfinansēt:

4.2.1. Vienu augstākās līgas komandu, kurai ir :

4.2.1.1. Labākais rezultāts iepriekšējā sezonā (4.pielikums).

4.2.1.2. Lielākais jūrmalnieku skaits komandā (4.pielikums).

4.2.1.3. Ir fārmklubs (komandas rezervju klubs) kādā no zemākām līgām.

4.2.1.4. Ir jauniešu komanda vai noslēgts sadarbības līgums ar atbilstoša sporta veida Jūrmalas sporta skolu, Jūrmalas sporta centru vai attiecīgā sporta veida jauniešu klubu.

4.2.2. Vienu zemākās līgas komandu, kurai ir sava sporta veida jauniešu komanda vai noslēgts sadarbības līgums ar atbilstoša sporta veida Jūrmalas sporta skolu, Jūrmalas sporta centru.

4.2.3. Amatieru līgas komandas.

4.2.4. Senioru komandas.

4.3. Individuālajos sporta veidos Jūrmalas pilsētas dome var līdzfinansēt ja tiek izpildīti visi zemāk minētie kritēriji:

4.3.1. Sportists ir deklarēts Jūrmalā ne mazāk kā 6 mēnešus no iesnieguma saņemšanas brīža.

4.3.2. Sportista līdzšinējo rezultātu vērtējums.

4.3.3. Sportists jau ir pārstāvējis Jūrmalas pilsētu savā sporta veidā.

4.3.4. Sporta veida tradīcijas Jūrmalā un valstī.

4.3.5. Citu finansējuma avotu un vai pašfinansējuma apjoms.

4.3.6. Citi kritēriji, kas varētu kļūt zināmi, izskatot pieteikumu.

4.4. Uz līdzfinansējuma piešķiršanu var pretendēt biedrības vai komersanti, kas savā darbībā realizē sporta projektus un ir:

4.4.1. Līdz 1. novembrim Jūrmalas pilsētas domes Sporta nodaļā iesnieguši:

4.4.1.1. Atskaiti par iepriekšējā gada darbības rezultātiem.

4.4.1.2. Pasākumu kalendāro plānu nākamajam budžeta gadam.

4.4.1.3. Treniņu vietu un laiku provizoriskos grafikus.

4.4.1.4. Kluba audzēkņu vai kluba biedru sarakstu un skaitu.

4.4.1.5. Treneru, kas nodarbojas klubā ar bērnu un jauniešu trenēšanu, izglītības dokumenta kopijas, kas ļauj veikt šo darbu (saskaņā ar Sporta likumu).

4.4.2. Piesaistījuši vismaz 50% jūrmalnieku, kas ir attiecīgā kluba audzēkņi vai biedri,

4.4.3. Rīkojuši pilsētas vai klubu čempionātu savā sporta veidā, vai piedalījušies citu pilsētas sporta pasākumu organizēšanā,

4.4.4. Piedalījies Jūrmalas pilsētas sporta pasākumos.

4.5. Lai saņemtu finansējumu, iesniegumā jānorāda konkrēts piesaistītā finansējuma izmantošanas mērķis, kopējā izdevumu tāme un citi līdzfinansēšanas avoti. Grozīts ar domes 2015.gada 5.marta 21.nolikumu

4.6. Uz šo finansējuma sadaļu neattiecas sporta pasākumu organizēšanas izdevumi un naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā.

4.7. Finansējuma saņēmējam jānodrošina Jūrmalas pilsētas domes publicitāte, jāiesniedz informācija Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un Sporta nodaļās par rīkotajām aktivitātēm un sasniegumiem un jāizvieto Pašvaldības simboliku uz kluba vai biedrības publicitātes materiāliem (formas, bukleti, mājas lapas u.c.). Grozīts ar domes 2015.gada 5.marta 21.nolikumu

4.8. Iesniegumi par finansējumu sporta veidiem (klubiem) tiek apkopoti Jūrmalas pilsētas domes Sporta nodaļā, iesniegti Jūrmalas pilsētas domes Budžeta nodaļā un lēmumu pieņemšanai Domes sēdē. Grozīts ar domes 2015.gada 5.marta 21.nolikumu

4.9. Papildināts ar domes 2015.gada 5.marta 21.nolikumu

5. Kontroles mehānisms

5.1. Uzskaiti un kontroli par saņemto finansējumu un tā saņemšanas nosacījumu izpildi veic Jūrmalas pilsētas domes Sporta nodaļa. Grozīts ar domes 2015.gada 5.marta 21.nolikumu

5.2. Jūrmalas pilsētas domes Sporta nodaļa ir tiesīga veikt sporta nodarbību apmeklējumu un iesniegtās informācijas atbilstības kontroli. Grozīts ar domes 2015.gada 5.marta 21.nolikumu

5.3. Jūrmalas pilsētas domes Sporta nodaļa ir tiesīga pieprasīt finansējuma pieprasītājam papildus informāciju vai paskaidrojumus. Grozīts ar domes 2015.gada 5.marta 21.nolikumu

5.4. Konstatējot neatbilstošas informācijas sniegšanu atkārtoti, finansēšana var tikt samazināta vai atteikta.

Priekšsēdētājs

J.Visockis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 16.maija nolikumu Nr.7

(protokols Nr.11, 7.punkts)

Sporta pasākumu novērtēšanas kritēriji

N.p.k. Kritēriji Punkti

Pasākuma organizēšanai atbilstošo punktu skaitu apvilkt.

1. Pasākums nodrošina Jūrmalas pilsētas publicitāti:

Starptautiskā mērogā 3

Valsts mērogā 2

Vietējā, reģionālā mērogā 1

2. Pasākuma unikalitāte:

Unikālas konkrētai vietai 4

Nekur citur Latvijā tādas sacensības nenotiek 3

Notiek atsevišķās Latvijas vietās 2

Nav unikāls 1

3. Pasākuma dalības maksas:

Nav dalības maksas 3

Ir atsevišķas grupas, kas piedalās bez dalības

maksas (piem., bērni) 2

Ar dalības maksu 1

4. Pasākuma ilgums:

3 un vairāk dienas 5

2 dienas 3

1 dienu 1

5. Pasākuma norises biežums:

Tiek iegūtas tiesības rīkot 3

Vairākas reizes gadā (tai skaitā seriāli un turnīri) 2

1 reizi gadā 1

6. Pasākuma tradicionalitāte Jūrmalā:

Ir noticis 3 un vairāk reizes 3

Notiek 1 - 2 gadus 2

Notiek pirmo reizi 1

7. Dalībnieku skaits:

vairāk par 2000 5

1000 - 2000 4

500 - 1000 3

200 - 500 2

līdz 200 1

8.Skatītāju skaits klātienē:

Vairāk par 2000 5

1000 – 2000 4

500 – 1000 3

200 – 500 2

Līdz 200 1

9. Iespēja pasākumu vērot neklātienē:

Ārvalstu televīzijā 3

Latvijas televīzijā 2

Interneta vidē 1

10. Tiešraides plašsaziņas līdzekļos

Televīzijā 3

Radio 2

Interneta vidē 1

11. Pasākuma mērķauditorija:

A Starptautiska mēroga 3

Valsts mēroga 2

Vietēja, reģionāla mēroga 1

B Bērni, jaunieši un pieaugušie 3

Bērni un jaunieši 2

Pieaugušie (t.sk. jaunieši no 18 gadiem) 1

C Dalībniekus nosaka speciālas atlases 3

Var piedalīties ikviens (tautas sports) 2

Paredzēts noteiktam dalībnieku lokam 1

12. Ārvalstu dalībnieku skaits:

100 un vairāk 3

10 - 100 2

līdz 10 1

13. Pasākuma organizators:

Attiecīgā sporta veida federācija 3

Fiziska vai juridiska persona no Jūrmalas 2

Citi 1

14. Pasākuma organizētāju finansējuma apmērs:

Līdz 81% 5

61% līdz 80% 4

41% līdz 60% 3

21% līdz 40% 2

līdz 20% 1

Iesniedzēja paraksts_______________

Paraksta atšifrējums_________________2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 16.maija nolikumu Nr.7

(protokols Nr.11, 7.punkts)

Grozīts ar domes 2015.gada 5.marta 21.nolikumu

Prioritārie sporta veidi

Jūrmalas pilsētas dome nosaka savā pašvaldībā prioritāros sporta veidus:

1. Individuālie sporta veidi, kuros ir Olimpisko spēļu kandidāti vai dalībnieki Jūrmalas pilsētas dome var līdzfinansēt individuāli katru sportistu no 1000 līdz 5000Ls:

· Vieglatlētika

· Airēšana

· Pludmales volejbols

· Burāšana

2. Komandu sporta veidi, kuros ir Jūrmalas virslīgu komandas Jūrmalas pilsētas dome var līdzfinansēt komandu no 5000 līdz 30 000Ls apmērā:

· Basketbols

· Futbols

· Handbols

Pārējie sporta veidi alfabētiskā secībā

Iespējamais Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums katram sporta veidam no 500 līdz 5000Ls, piemērojot hokejam koeficentu 3 ievērojot sporta veida specifiku.

· Austrumu cīņas

· Autosports

· Bokss

· Boulings

· Cīņu sports

· Daiļslidošana

· Dambrete

· Džudo

· Florbols

· Galda teniss

· Hokejs

· Mākslas vingrošana

· Motosports

· Novuss

· Orientēšanās

· Peldēšana

· Pludmales futbols

· Pludmales volejbols

· Regbijs

· Skeitbords

· Slidošana

· Smaiļošana un kanoe airēšana

· Sporta dejas

· Šahs

· Teniss

· Ūdens motosports

· Ūdensslēpošana

· Volejbols

· Papildināts ar domes 2015.gada 12.novembra 46.nolikumu3.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 16.maija nolikumu Nr.7

(protokols Nr.11, 7.punkts)

Jūrmalas pilsētas domei

(vārds uzvārds;nosaukums)

(personas kods; reģistrācijas Nr.)

(tālrunis un epasts)

IESNIEGUMS

Lūdzu līdzfinansēt ______________________________________  sporta pasākumu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Plānotā pasākuma mērķis ______________________________________________________

___________________________________________________________________________

Plānotā pasākuma laiks un vieta _________________________________________________

___________________________________________________________________________

Aptuveni plānotais dalībnieku skaits un mērķauditorija_______________________________

___________________________________________________________________________

Līdzfinansējuma avoti (procentuāli) ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Pievienot pasākuma kopējo ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu.

Ieņemamais amats, vārds uzvārds, paraksts _________________________________________4.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 16.maija nolikumu Nr.7

(protokols Nr.11, 7.punkts)

Kritēriji individuālo sporta veidu sportistiem Grozīts ar domes 2015.gada 5.marta 21.nolikumu

Labākais rezultāts iepriekšējā sezonā

· Dalība oficiālās starptautiskās sacensībās – 10 punkti,

· Latvijas čempionāta virslīgas sacensībās izcīnītā vieta:

o 1. Vieta – 10 punkti

o 2. Vieta – 9 punkti

o 3. Vieta – 8 punkti

o 4. Vieta – 7 punkti

o 5. Vieta – 6 punkti

o 6. Vieta – 5 punkti

o 7. Vieta – 4 punkti

o 8. Vieta – 3 punkti

o 9. Vieta – 2 punkti

o 10. Vieta – 1 punkts

o 11. Vieta – 0 punkti

* vērtējums notiek pēc oficiāliem publicētiem (mājas lapa) sporta veidu federācijas apstiprinātiem sacensību rezultātiem

Lielākais jūrmalnieku skaits komandā:

o 100% - 10 punkti

o No 99% līdz 80% - 8 punkti

o No 79% līdz 60% - 6 punkti

o No 59% līdz 40% - 4 punkti

o No 39% līdz 20% - 2 punkti

o No 19% līdz 1% - 1 punkts

*jūrmalnieks – deklarēts Jūrmalas pilsētas iedzīvotājs

*Ja nav izpildīts nolikuma 4.2.1.3. vai 4.2.1.4. punkts kluba komanda līdzfinansējumu nesaņem.


5.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

Papildināts ar domes 2015.gada 5.marta 21.nolikumu


Lejupielāde: DOC un PDF