Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2013.gada 25.jūlija 27.saistošajiem noteikumiem

2013.gada 21.februārīNr. 63

protokols Nr. 2, 9. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
daudzstāvu dzīvojamo māju ar sociālajiem dzīvokļiem
būvniecībai Jūrmalā, Dīķu ielā 30

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22. un 22.1pantu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu, likuma „Par valsts budžetu 2013.gadam” 14.panta trešo daļu, kurā noteikts pašvaldību aizņēmumu kopējais palielinājums, tai skaitā arī sociālo programmu investīciju projektiem, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, kā arī ievērojot Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstības programmu 2012. – 2015.gadam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzdot pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (turpmāk – P SIA) „Jūrmalas attīstības projekti” veikt pasūtītāja funkcijas, lai nodrošinātu sociālo programmu investīciju projekta – daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kompleksa 1.kārtas – divu jaunceļamu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ar sociālajiem dzīvokļiem (turpmāk – projekts) būvniecību un nodošanu ekspluatācijā uz P SIA „Jūrmalas attīstības projekti” piederošā zemesgabala Jūrmalā, Dīķu ielā 30 (kadastra Nr.13000210204).

2. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut Jūrmalas pilsētas domei ņemt kredītu Ls 6 837 900 Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi pie nosacījuma, ka gada procentu likmes fiksēšanas periods tiek noteikts ik pēc gada, vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kompleksa 1.kārtas – divu jaunceļamu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ar sociālajiem dzīvokļiem būvniecībai uz zemesgabala Jūrmalā, Dīķu ielā 30 un būvuzraudzībai, t.sk., pa gadiem:

2.1. 2013.gadā Ls 5 812 215;

2.2. 2014.gadā Ls 1 025 685.

3. Noteikt, ka lēmuma 2.punktā minētā kredīta atmaksa tiek garantēta ar budžeta līdzekļiem un aizņēmums atmaksājams 20 gados, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2014.gada 30.septembri.

4. Jūrmalas pilsētas domei pēc Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes atļaujas aizņēmuma ņemšanai saņemšanas, lemt par Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzdalības samazināšanu P SIA „Jūrmalas attīstības projekti”, dzēšot kapitāla daļas un iegūstot zemesgabalu Jūrmalā, Dīķu ielā 30 (kadastra Nr.13000210204) Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā, atzīstot par spēku zaudējušu 2011.gada 29.decembra Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.572 „Par daudzstāvu dzīvojamo māju būvniecību un iegādi Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstībai ”

5. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašuma pārvaldīšanas nodaļai pēc projekta nodošanas ekspluatācijā pieņemt ar aktu no P SIA „Jūrmalas attīstības projekti” projekta īstenošanas gaitā jaunuzceltās būves un ēkas, kā arī projekta dokumentāciju.

6. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļai projekta ietvaros jaunuzceltās ēkas un būves reģistrēt zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda.

7. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

8. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.673 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu daudzstāvu dzīvojamo māju ar sociālajiem dzīvokļiem būvniecībai Jūrmalā, Dīķu ielā 30”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF