Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 3.aprīlīNr. 164

protokols Nr. 4, 46. punkts

Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā
4 k-3 – 14A, Jūrmalā pirkumu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 1.novembra lēmumu Nr.611 „Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 k-3 – 14A, Jūrmalā atsavināšanu” apstiprināto izsoles noteikumu 6., 9., 12.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Izsoles komisijas 2013.gada 30.janvāra protokolu Nr.8-5/5 un to, ka R.B. (personas kods ***) ir veicis pilnu samaksu Ls *** (***) apmērā par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 k-3 – 14A, Jūrmalā pirkumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2013.gada 30.janvārī notikušās nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 k-3 – 14A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 900 8012, izsoles rezultātus.

2. Noslēgt līgumu ar R.B. (personas kods ***) par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa iela 4 k-3 – 14A, Jūrmala, kadastra numurs 1300 900 8012, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.14A kopējā platībā 16,9 m2 – garāžas Nr.614 dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5602 003, un kopīpašuma 1690/369410 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5602 001, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5602 002, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5602 003, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5602 004, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5602 005, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5602 006, pirkumu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) septiņu dienu laikā sagatavot lēmuma 2.punktā minēto pirkuma līgumu.

4. Apstiprināt ar lēmuma 2.punktā minētās mantas atsavināšanu saistītos izdevumus saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

L.LoskutovaPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 3.aprīļa lēmumu Nr.164

(protokols Nr.4, 46.punkts)

Izdevumu tāme

nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa 4 k-3 – 14A, Jūrmalā, atsavināšanai

1.Samaksa AS „BDO” par 11 īpašumu Emīla Dārziņa ielā 4, Jūrmalā, novērtējumu

Ls ***

Tostarp, Emīla Dārziņa iela 4 k-3 – 14A

Ls ***

2.Samaksa par sludinājumu izdevumā „Latvijas Vēstnesis” 11 īpašumiem Emīla Dārziņa ielā 4, Jūrmalā

Ls ***

Tostarp, Emīla Dārziņa iela 4 k-3 – 14A

Ls ***

3.Samaksa SIA „Idea lex” par paziņojumu plākšņu izgatavošanu 11 īpašumiem Emīla Dārziņa ielā 4, Jūrmalā

Ls *

Tostarp, Emīla Dārziņa iela 4 k-3 – 14A

Ls ***

Kopā:

Ls ***


Lejupielāde: DOC un PDF