Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2015.gada 9.jūlija 266.lēmumu
Grozījumi ar domes 2015.gada 11.jūnija 214.lēmumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 18.decembra 541.lēmumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 10.jūlija 335.lēmumu

2013.gada 18.aprīlīNr. 200

protokols Nr. 9, 12. punkts

Par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība”
III kārtas īstenošanu

Pamatojoties uz Latvijas Republika Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumiem Nr.836 Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.5.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 24.oktobra vēstuli Nr.4.2.4-02.18-1e/14038 „Par papildus finansējuma piešķiršanu 3.5.1.1. aktivitātes ietvaros” un sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” iesniegto Tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizāciju, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība, III kārta” dokumentācijas sagatavošanu iesniegšanai līdzfinansējuma saņemšanai Kohēzijas fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.5.1.1.aktivitātei „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”.

2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” sagatavoto projekta pieteikumu „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārta” un tajā ietverto darbu un finansējuma apjomu, investīciju projekta realizācijai, saskaņā ar pielikumu. Grozīts ar domes 2014.gada 10 jūlija 335.lēmumu

3. Projekta kopējās izmaksas ir 19 108 449,78 EUR (deviņpadsmit miljoni viens simts astoņi tūkstoši četri simti četrdesmit deviņi euro un 78/100), kur Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 8 570 333.00 EUR (astoņi miljoni pieci simti septiņdesmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit trīs euro un 00/100), Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 6 300 199.74 EUR (seši miljoni trīs simti tūkstoši viens simts deviņdesmit deviņi euro un 74/100), sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” līdzfinansējums (tai skaitā izmaksas projekta pievienotās vērtības nodokļa izmaksām) ir 4 237 917.04 EUR (četri miljoni divi simti trīsdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti septiņpadsmit euro un 04/100) saskaņā ar 2. un 3.pielikumu. Grozīts ar domes 2014.gada 18.decembra 541.lēmumu Grozīts ar domes 2015.gada 11.jūnija 214.lēmumu Grozīts ar domes 2015.gada 9.jūlija 266.lēmumu

4. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu.

5. Deleģēt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” tiesības pretendēt uz Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējumu, projekta līdzfinansēšanai.

6. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” nodrošināt projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu līdz 2016.gada 10.jūnijam, par projekta norises gaitu informējot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldi. Grozīts ar domes 2014.gada 10 jūlija 335.lēmumu Grozīts ar domes 2015.gada 11.jūnija 214.lēmumu Grozīts ar domes 2015.gada 9.jūlija 266.lēmumu

7. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļai nodrošināt projektā iesaistīto zemesgabalu reģistrēšanu Zemesgrāmatā līdz projekta būvdarbu uzsākšanai 2014.gadā.

8. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Nr.1. pielikums Grozīts ar domes 2014.gada 10 jūlija 335.lēmumu

1. daļa PDF

2. daļa PDF

3. daļa PDF

4. daļa PDF

5. daļa PDF2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.200

(protokols Nr.9, 12.punkts)

Grozīts ar domes 2014.gada 18.decembra 541.lēmumu
Grozīts ar domes 2015.gada 11.jūnija 214.lēmumu
Grozīts ar domes 2015.gada 9.jūlija 266.lēmumu

Projekts „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārta”

1. Projekta izmaksas un finansēšana

Npk.

Līguma nosaukums

Plānotā līguma EUR (bez PVN)

PVN EUR

Līguma summa EUR (ar PVN)

Attiecināmās izmaksas, kuras plānots segt no ES Kohēzijas fonda, Jūrmalas pilsētas domes un SIA „Jūrmalas ūdens”

1

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Ķemeros

3 742 232,78

Neattiecināmās izmaksas

3 742 232,78

2

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Mellužos un Asaros

8 851 259,81

Neattiecināmās izmaksas

8 851 259,81

Attiecināmās izmaksas kopā

12 593 492,59

12 593 492,59

Neattiecināmās izmaksas, kuras plānots segt no Jūrmalas pilsētas domes un SIA „Jūrmalas ūdens” līdzekļiem

1

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Ķemeros

Attiecināmās izmaksas

785 868,88

785 868,88

2

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Mellužos un Asaros

2 275 130,15

2 336 541,88

4 611 672,03

3

Autoruzraudzība ŪK tīklu paplašināšanai Ķemeros

29 200,00

6 132,00

35 332,00

4

Autoruzraudzība ŪK tīklu paplašināšanai Mellužos un Asaros

89 011,12

18 692,34

107 703,46

5

Būvuzraudzība ŪK tīklu paplašināšanai Ķemeros

99 544,11

20 904,26

120 448,37

6

Būvuzraudzība ŪK tīklu paplašināšanai Mellužos un Asaros

220 000,00

46 200,00

266 200,00

7

Būvprojekta izstrāde ŪK tīklu paplašināšanai Ķemeros

243 129,64

51 057,22

294 186,86

8

Būvprojekta izstrāde ŪK tīklu paplašināšanai Mellužos un Asaros

233 350,99

49 003,71

282 354,70

9

Tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizācija

9 248,67

1 942,22

11 190,89

Neattiecināmās izmaksas kopā

3 198 614,67

3 316 342,52

6 514 957,19

KOPĀ

15 792 107,26

3 316 342,52

19 108 449,78

2. Plānotais izmaksu sadalījuma pa līgumiem, gadiem un finansētājiem

Sadalījums pa finansētājiem

Eiropas Savienības Kohēzijas fonds

8 570 333,00

Jūrmalas pilsētas domes

6 300 199,74

SIA „Jūrmalas ūdens”

4 237 917,04

KOPĀ

19 108 449,783.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.200

(protokols Nr.9, 12.punkts)

Grozīts ar domes 2014.gada 18.decembra 541.lēmumu
Grozīts ar domes 2015.gada 11.jūnija 214.lēmumu
Grozīts ar domes 2015.gada 9.jūlija 266.lēmumu

Projekts „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārta”

1. Jūrmalas pilsētas domes ieguldījums pa ceturkšņiem

Jūrmalas pilsētas domes ieguldījums

KOPĀ EUR

2015. gads

2016. gads

I cet. EUR

II cet. EUR

III cet. EUR

IV cet. EUR

I cet. EUR

EUR

6 300 199,74

0,00

0,00

2 268 705,00

2 268 705,00

1 762 789,74