Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 18.aprīlīNr. 203

protokols Nr. 9, 15. punkts

Par dalību Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas
projektu konkursā „Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta
„Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 2013.gada 20.marta rīkojumu Nr.84 „Par projektu konkursu „Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs”” un 2013.gada 21.martā Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas sludinājumu mājaslapā, Jūrmalas pilsēta dome nolemj:

1. Atbalstīt projekta „Sporta inventāra iegāde Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēm” dokumentācijas sagatavošanu iesniegšanai līdzfinansējuma saņemšanai Izglītības un zinātnes ministrijas projektu konkursā „Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs,” saskaņā ar pielikumu.

2. Noteikt projekta maksimālās izmaksas LVL 6 000, t.sk. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums LVL 3 000 (50%) un Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums LVL 3 000 (50%).

3. Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļai sadarbībā ar Sporta nodaļu un Izglītības nodaļu sagatavot un iesniegt pieteikumu Izglītības un zinātnes ministrijā līdz 2013.gada 22.aprīlim.

Priekšsēdētājs

J.VisockisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.203

(protokols Nr.9, 15.punkts )

Projektu konkursa

„Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs”

kopsavilkums

Projekta mērķis: Atbalstīt mācību priekšmeta „Sports” valsts standarta realizācijai nepieciešamā inventāra un aprīkojuma iegādi, sekmējot izglītojamo veselības nostiprināšanu un uzlabošanu, fizisko spēju attīstīšanu un pamatprasmes, sistemātiskās fiziskās aktivitātes un to nozīmi veselības saglabāšanā un nostiprināšanā, veicinot vēlmi iesaistīties daudzveidīgu sporta aktivitāšu apguvē.

Skolas: Jūrmalas pilsētas sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas.

Projekta īstenošanas maksimālais termiņš: 2013.gada 15.novembris.

Projekta atbalstāmās aktivitātes: mācību priekšmeta „Sports” valsts standarta realizācijai nepieciešamā inventāra un aprīkojuma iegāde.

Finansējums: Izglītības un zinātnes ministrija – ne vairāk kā 3 000 Ls. Jūrmalas pilsētas domei jāpiedalās ar līdzfinansējumu ne mazāk kā 50% apmērā no kopējā projekta ietvaros pieprasītā finansējuma apmēra.


Lejupielāde: DOC un PDF