Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 18.aprīlīNr. 213

protokols Nr. 9, 27. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Meža prospektā 14

Pamatojoties uz K.K. (personas kods ***) pilnvarotās personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību Rehabilitācijas un Kūrortu centru „Viktorija 91” (vienotais reģistrācijas Nr.42803001350) iesniegumu Nr.1.2-1/1021 ar lūgumu atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.004 (būves kadastra apzīmējums 1300 007 4003 004) Jūrmalā, Meža prospektā 14, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2013.gada 5.februāra sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šīs būves nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.1240, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, pilnvara, bankas izziņa, tehniskais slēdziens, kultūrvēsturiskās vides novērtējums, izdruka par deklarētajām personām adresē.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būvi.

Pamatojoties uz VKPAI atzinumu Nr.11-02/539 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2012.gada 5.februāra protokolu Nr.02, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam K.K. (personas kods ***) atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.004 (būves kadastra apzīmējums 1300 007 4003 004) Jūrmalā, Meža prospektā 14.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Lejupielāde: DOC un PDF