Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 18.aprīlīNr. 218

protokols Nr. 9, 32. punkts

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu
zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4406 Jūrmalā,
Edinburgas prospektā 101 un zemes gabalā ar kadastra
apzīmējumu 1300 007 4404 Meža prospektā 30, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa (turpmāk tekstā – Pilsētplānošanas nodaļa) 2012.gada 19.septembrī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RUST”, (vienotais reģistrācijas numurs 40103285111) (turpmāk tekstā arī – Iesniedzējs) iesniegumus (lietas Nr.1.1-37/6736 un Nr.1.2-1/3653) par patvaļīgu žoga būvniecību Meža prospektā 30, Jūrmalā. Iesniegumā tiek norādīts uz to, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” (vienotais reģistrācijas numurs 4000365106) pēc sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RUST” (vienotais reģistrācijas numurs 40103285111) pasūtījuma 2012.gada septembrī veica žoga, kas atrodas starp zemes gabaliem Meža prospektā 30, Jūrmalā un Edinburgas prospektā 101, Jūrmalā inženiertopogrāfisko uzmērījumu un tika konstatēts, ka žogs starp zemes gabalu Meža prospektā 30, Jūrmalā un zemes gabalu Edinburgas prospektā 101, Jūrmalā ir pilnībā iebūvēts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RUST” (vienotais reģistrācijas numurs 40103285111) īpašumā esošā zemes gabalā Edinburgas prospektā 101, Jūrmalā.

Iesniegumam pievienots sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” (vienotais reģistrācijas numurs 40003651061) 2012.gada 10.septembra žoga izpilduzmērījuma plāns Edinburgas prospektā 101, Meža prospektā 32, Meža prospektā 30, Jūrmalā.

Iesniedzējs lūdz Jūrmalas pilsētas domi (turpmāk tekstā – Dome):

1. veikt pārbaudi par žoga starp zemes gabalu Meža prospektā 30, Jūrmalā (zemes kadastra numurs 1300 007 4404) un zemes gabalu Edinburgas prospektā 101, Jūrmalā (zemes kadastra numurs 1300 007 4406) būvniecības atbilstību spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām;

2. uzlikt par pienākumu zemes gabala Meža prospektā 30, Jūrmalā īpašniekiem A.L., (personas kods ***), un K.L., (personas kods ***), novērst patvaļīgās žoga starp zemes gabalu Meža prospektā 30, Jūrmalā (zemes kadastra numurs 1300 007 4404) un zemes gabalu Edinburgas prospektā 101, Jūrmalā (zemes kadastra numurs 1300 007 4406) būvniecības rezultātā radītās sekas.

[1] Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RUST” (vienotais reģistrācijas numurs 40103285111) iesniegumu un Administratīvā procesa 55.panta pirmo pantu, iestādē tika ierosināta administratīvā lieta.

Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 64.panta otrās daļas noteikumi pieļauj iestādei iespēju pagarināt lēmuma izdošanas termiņu, ja pastāv objektīvi iemesli. Tā kā pirmajā iestādē lieta tiek izskatīta pēc būtības, tai ir pienākums iegūt papildus informāciju un pierādījumus, objektīvs iestādes lēmums nav iespējams pirms procesā svarīgu argumentu noskaidrošanas. Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu, administratīvā akta izdošanas termiņš tika pagarināts uz četriem mēnešiem.

[2] sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” (vienotais reģistrācijas numurs 40003651061) 2012.gada 10.septembra žoga izpilduzmērījuma plāns Edinburgas prospektā 101, Meža prospektā 32, Meža prospektā 30, Jūrmalā 2012.gada 11.septembrī reģistrēts Jūrmalas pilsētas vienotajā topogrāfiskajā digitālajā kartē.

Žoga Edinburgas prospektā 101, Meža prospektā 32, Meža prospektā 30, Jūrmalā izpilduzmērījumu ir veicis sertificēts ģeodēzists Ē.Ā.. Tātad Pilsētplānošanas nodaļai nav papildus jāveic žoga starp zemes gabalu Meža prospektā 30, Jūrmalā (zemes kadastra numurs 1300 007 4404) un zemes gabalu Edinburgas prospektā 101, Jūrmalā (zemes kadastra numurs 1300 007 4406) novietojuma pārbaude.

Pilsētplānošanas nodaļa 2012.gada 29.oktobra vēstulē Nr.14-1/3252, nekustamā īpašuma kopīpašniekiem A.L. (personas kods ***) un K.L. (personas kods ***), saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, lūdza rakstiskā veidā iesniegt savu viedokli un argumentus saistībā ar iestādē ierosināto administratīvo lietu.

Pilsētplānošanas nodaļa nav saņēmusi A.L. (personas kods ***) un K.L. (personas kods ***) viedokli.

[3] Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas arhīvā atrodas sekojoši materiāli saistībā ar būvniecību zemes gabalā Meža prospektā 30, Jūrmalā:

1. Jūrmalas pilsētas galvenais arhitekts 1997.gada 25.jūnijā saskaņoja būvprojektu Nr.182 „Individuālā dzīvojamā māja Meža prospektā 30, Jūrmalā” un 1997.gada 15.augustā izdeva būvatļauju Nr.280, pasūtītājs: A.L. (personas kods ***) un K.L. (personas kods ***) (turpmāk tekstā arī – Pasūtītājs). Būvprojektā nav paredzēta žoga starp kaimiņu zemes gabaliem Meža prospektā 30 un Edinburgas prospektā 101, Jūrmalā būvniecība.

2. Jūrmalas pilsētas domes būvvalde 2005.gada 1.martā apstiprināja Aktu Nr.05 01431 1300 par dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 007 4404 001) Meža prospektā 30, Jūrmalā pieņemšanu ekspluatācijā.

Tātad žoga starp zemes gabalu Meža prospektā 30, Jūrmalā (zemes kadastra numurs 1300 007 4404) un zemes gabalu Edinburgas prospektā 101, Jūrmalā (zemes kadastra numurs 1300 007 4406) ir uzbūvēts patvaļīgi, bez būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā akceptēta būvprojekta un bez būvatļaujas.

[4] Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka vietējo pašvaldību kompetencē ir kontrolēt kā būvniecības dalībnieki ievēro šā likuma un citu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības, un nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu savā administratīvajā teritorijā.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas Jūrmalas pilsētas domei ir jāizvērtē lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem:

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības;

3) par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības.

Konkrētajā gadījumā administratīvā lieta ir ierosināta pamatojoties uz konstatēto patvaļīgo būvniecību zemes gabalā Meža prospektā 30, Jūrmalā un tātad piemērojamās tiesību normas ir Būvniecības likums un citi būvniecību reglamentējošie normatīvie akti.

Būvniecības likuma 30.panta sestajā daļā ir noteikts, ja būvniecība notiek bez akceptēta būvprojekta, pašvaldībai jāpieņem lēmums par šādas būvniecības radīto seku novēršanu (būves vai tās daļas nojaukšanu, iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu u.tml.) Tātad piemērojamā tiesību norma paredz, ka iestādei ir jāizdod obligātais administratīvais akts.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Administratīvo tiesību piemērošanas uzdevums ir sabalansēt personas un sabiedrības intereses, radīt vislabāko līdzsvaru starp personas atsevišķo un sabiedrības kopīgo interešu ievērošanu, vienlaikus nodrošinot personu pret neattaisnotu viņa tiesību un leģitīmo interešu ierobežošanu.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

[5] Izvērtējot lietas materiālus un uzklausot administratīvā procesa dalībnieku viedokļus un argumentus, Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk tekstā – Dome) konstatēja sekojošus lietā svarīgus faktus:

1. Pilsētplānošanas nodaļa pārbaudīja arhīvā esošo dokumentāciju saistībā ar žoga būvniecību Meža prospektā 30, Jūrmalā un konstatēja, ka žoga būvniecība veikta patvaļīgi, bez būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē akceptēta būvprojekta un bez būvatļaujas.

2. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas vienoto topogrāfisko digitālo karti un sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RUST” (vienotais reģistrācijas numurs 40103285111) Pilsētplānošanas nodaļā iesniegto žoga izpilduzmērījuma plānu ir redzams, ka patvaļīgi uzbūvētais žogs starp zemes gabalu Meža prospektā 30 un Edinburgas prospektā 101, Jūrmalā ir iebūvēts zemes gabalā Edinburgas prospektā 101, Jūrmalā (zemes kadastra numurs 1300 007 4406).

3. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000395282 nekustamais īpašums Meža prospektā 30, Jūrmalā sastāv no zemes gabala 6092m2 platībā ar kadastra numuru 1300 007 4404 un dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4404 001 jaunbūves, īpašnieks: 1/3d.d. A.L. (personas kods ***) un 2/3d.d. K.L. (personas kods ***).

4. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.2448 nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 101, Jūrmalā īpašnieks ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RUST” (vienotais reģistrācijas numurs 40103285111).

[6] izskatot lietas apstākļus ir konstatēti sekojoši fakti lēmuma pieņemšanai par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Meža prospektā 30, Jūrmalā.

[6.1.] Būvniecības likuma 3.pants nosaka, ka zemes gabalu drīkst apbūvēt, ja tā apbūve tiek veikta saskaņā ar vietējās teritorijas plānojumu, detālplānojumu (ja tas nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem) un šo plānojumu sastāvā esošajiem apbūves noteikumiem un Civillikuma 1085.pantā ir noteikts, ka pārgrozot vai pārbūvējot jau pastāvošu būvi vai ceļot jaunu būvi, jāievēro attiecīgie būvnoteikumi.

Žoga būvniecība starp zemes gabalu Edinburgas prospektā 101, Jūrmalā (zemes kadastra numurs 1300 007 4406) un zemes gabalu Meža prospektā 30, Jūrmalā (zemes kadastra numurs 1300 007 4404) veikta patvaļīgi, bez būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē akceptēta būvprojekta un bez būvatļaujas.

[6.2.] Saskaņā ar Būvniecības likuma 11.panta pirmo daļu, zemes gabalu var apbūvēt tā īpašnieks vai cita persona, kas noslēgusi līgumu ar attiecīgā zemes gabala īpašnieku.

Lietā nav strīda par to, ka zemes gabala Meža prospektā 30, Jūrmalā īpašnieki A.L. (personas kods ***) un K.L. (personas kods ***) ir veikuši žoga būvniecību starp zemes gabaliem Meža prospektā 30 un Edinburgas prospektā 101, Jūrmalā un minētā žoga būvniecība veikta reizē ar dzīvojamās mājas būvniecību.

Žogs starp zemes gabaliem Meža prospektā 30 un Edinburgas prospektā 101, Jūrmalā ir uzbūvēts zemes gabalā Edinburgas prospektā 101, Jūrmalā (zemes kadastra numurs 1300 007 4406) vietām pat līdz 0.47metri no robežas.

Nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 101, Jūrmalā īpašnieks sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RUST” (vienotais reģistrācijas numurs 40103285111) lūdz Domi uzlikt par pienākumu zemes gabala Meža prospektā 30, Jūrmalā īpašniekiem A.L., (personas kods ***), un K.L., (personas kods ***), novērst patvaļīgās žoga starp zemes gabalu Meža prospektā 30, Jūrmalā (zemes kadastra numurs 1300 007 4404) un zemes gabalu Edinburgas prospektā 101, Jūrmalā (zemes kadastra numurs 1300 007 4406) būvniecības rezultātā radītās sekas. Tātad zemes gabala Edinburgas prospektā 101, Jūrmalā īpašnieks sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RUST” (vienotais reģistrācijas numurs 40103285111) nepiekrīt patvaļīgi uzbūvētā žoga izvietojumam zemes gabalā Edinburgas prospektā 101, Jūrmalā (zemes kadastra numurs 1300 007 4406).

No lietas materiāliem ir konstatējams, ka zemes gabala Edinburgas prospektā 101, Jūrmalā (zemes kadastra numurs 1300 007 4406) īpašnieks sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RUST” (vienotais reģistrācijas numurs 40103285111) nepiekrīt A.L., (personas kods ***), un K.L., (personas kods ***), veiktajai žoga būvniecībai sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RUST” (vienotais reģistrācijas numurs 40103285111) īpašumā esošajā zemes gabalā un tātad patvaļīgi uzbūvētais žogs ir nojaucams.

[7] Lēmuma pieņemšanā ir piemērotas sekojošas tiesību normas: Būvniecības likuma 1.panta 21.punkts, 2.panta trešā daļa, 3.pants, 7.panta pirmās daļas trešais un ceturtais punkts, 11.pants, 30.panta otrā, trešā, ceturtā un sestā daļa, Civillikuma 1085.pants, Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmā daļa, 63.panta pirmās daļas 1.punkts.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5., 8., 9. pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 79.panta pirmo daļu, 370.pantu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzdot zemes gabala Meža prospektā 30, Jūrmalā īpašniekiem A.L., (personas kods ***), un K.L., (personas kods ***), novērst patvaļīgās būvniecības sekas un līdz 2013.gada 1.septembrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā nojaukt patvaļīgi uzbūvēto žogu starp zemes gabalu Edinburgas prospektā 101, Jūrmalā (zemes kadastra numurs 1300 007 4406) un Meža prospektā 30, Jūrmalā (zemes kadastra numurs 1300 007 4404).

2. Lēmuma 1.punktā uzlikto pienākumu neizpildes gadījumā, Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram, saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 370.panta noteikumiem, administratīvā akta adresātam ir tiesības uzlikt piespiedu naudu.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājam.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Lejupielāde: DOC un PDF