Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 18.aprīlīNr. 223

protokols Nr. 9, 37. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 29.aprīļa lēmumā Nr.303
„Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā,
Baznīcas ielā 2 (kadastra apzīmējums 1300 010 1505)

[1] Jūrmalas pilsētas dome 2010.gada 29.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.303 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Baznīcas ielā 2 (kadastra apzīmējums 1300 010 1505)” (turpmāk tekstā – Lēmums).

Lēmuma 1.punktā būvniecības pasūtītājam A.J. (personas kods ***) tika atļauts turpināt būvniecību un līdz 2011.gada 1.maijam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldē akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju būves ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1505 006 Baznīcas ielā 2, Jūrmalā būvniecības turpināšanai.

[2] Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk tekstā – Dome) 2013.gada 6.februārī saņēma administratīvā akta adresāta A.J. (personas kods ***) (turpmāk tekstā arī – Iesniedzējs) iesniegumu (lietas Nr.1.2-1/507) ar lūgumu pagarināt Lēmuma izpildes termiņu.

Iesniedzējs savu lūgumu par Lēmuma izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamību argumentē ar to, ka patvaļīgās būvniecības sakārtošanas procesā ir veiktas sekojošas darbības:

1. Saņemts Plānošanas un arhitektūras uzdevums ēkas nr.006 rekonstrukcijai par pludmales apkalpes objektu – sezonas rakstura tirdzniecības objektu Jūrmalā, Baznīcas ielā 2, kas apstiprināts ar būvvaldes komisijas 27.01.2011. lēmumu Nr.100;

2. Saņemts inženierkomunikāciju topogrāfiskais uzmērījums, veikts biotopu pētījums un izstrādāts skiču projekts.

Lēmuma izpildes termiņa pagarināšana nepieciešama tālākai būvprojekta saskaņošanai.

[3] Pamatojoties uz A.J. (personas kods ***) iesniegumu un Administratīvā procesa likuma 55.panta pirmo daļu, iestādē tika ierosināta administratīvā lieta.

Administratīvā procesa likuma 64.panta otrās daļas noteikumi pieļauj iestādei iespēju pagarināt lēmuma izdošanas termiņu, ja pastāv objektīvi iemesli. Tā kā pirmajā iestādē lieta tiek izskatīta pēc būtības, tai ir pienākums iegūt papildus informāciju un pierādījumus, objektīvs iestādes lēmums nav iespējams pirms procesā svarīgu argumentu noskaidrošanas.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu, Pilsētplānošanas nodaļa pagarināja administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 2013.gada 1.jūnijam.

[4] Administratīvā procesa likuma 68.panta otrajā daļā noteikts, ja piemērojamā tiesību norma neparedz ierobežojoša nosacījuma iekļaušanu administratīvajā aktā, iestāde to var ietvert, ja pati iestāde lemj par administratīvā akta izdošanu un saturu. Administratīvā procesa likuma 68.panta trešajā daļā noteikts, ka nosacījumam ir jābūt samērīgam ar administratīvā akta saturu un jāatbilst administratīvā akta jēgai un mērķim.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas Jūrmalas pilsētas domei ir jāizvērtē lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem:

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības;

3) par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības.

Konkrētajā gadījumā administratīvā lieta ir ierosināta pamatojoties uz administratīvā akta adresāta iesniegumu.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Administratīvo tiesību piemērošanas uzdevums ir sabalansēt personas un sabiedrības intereses, radīt vislabāko līdzsvaru starp personas atsevišķo un sabiedrības kopīgo interešu ievērošanu, vienlaikus nodrošinot personu pret neattaisnotu viņa tiesību un leģitīmo interešu ierobežošanu.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

[5] Izvērtējot lietas materiālus un uzklausot administratīvā procesa dalībnieku viedokļus un argumentus, Dome konstatēja sekojošus lietā svarīgus faktus:

[5.1] Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.5305 nekustamais īpašums Baznīcas ielā 2, Jūrmalā sastāv no divām ēkām (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem būves ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1505 003 un 1300 010 1505 006), īpašnieki:¼ d.d. – A.J. (personas kods ***) un ¾ d.d. – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „MM investīcijas” (vienotais reģistrācijas numurs 40103259373).

Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.5305 II daļas 2.iedaļas ierakstā Nr.5.1.noteikta kopīpašnieku nekustama īpašuma lietošanas kārtība: A.J. (personas kods ***) lietojumā ir nodota dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1505 006. Pamats:2006.gada 7.augusta Dāvinājuma līgums.

[5.2] 2011.gada 27.janvārī Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisija ar lēmumu Nr.100 apstiprināja plānošanas un arhitektūras uzdevumu ēkas Nr.006 rekonstrukcijai par pludmales apkalpes objektu – sezonas rakstura tirdzniecības objektu Jūrmalā, Baznīcas ielā 2, derīguma termiņš:4 gadi.

Tātad iestāde jau ir noteikusi būvniecības procesa termiņu līdz 2015.gada 26.janvārim.

[5.3] Administratīvā procesa likuma 47.pantā noteiktajam, iestādes noteikto termiņu var pagarināt pēc administratīvā procesa dalībnieka lūguma. Iestāde 2013.gada 6.februārī ir saņēmusi administratīvā akta adresāta A.J. (personas kods ***)iesniegumu ar lūgumu pagarināt iestādes noteikto termiņu būvprojekta izstrādei un būvatļaujas saņemšanai.

Dome, novērtējusi lietas apstākļus un iesniegumā minētos argumentus, secina, ka pieņemams lēmums par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 29.aprīļa lēmuma Nr.303 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Baznīcas ielā 2 (kadastra apzīmējums 1300 010 1505)” grozījumiem.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5.,8.,9.pantu, 47.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu un trešo daļu, 79.panta pirmo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 112.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 29.aprīļa lēmumā Nr.303 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Baznīcas ielā 2 (kadastra apzīmējums 1300 010 1505)”:

1. Lēmuma 1.punktu izsakot šādā redakcijā:

„1. Uzdot būvniecības pasūtītājam A.J. (personas kods ***) novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 010 1505, Jūrmalā un līdz 2014.gada 31.decembrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju būves ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1505 006 Baznīcas ielā 2, Jūrmalā rekonstrukcijai.

2. Lēmuma 3.punktu izsakot šādā redakcijā:

„3.Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājam.”

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF