Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 18.aprīlīNr. 240

protokols Nr. 9, 58. punkts

Par pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Jūrmalas televīzijas sabiedrība” kapitāla daļu
pārdošanas noteikumu apstiprināšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra lēmumu Nr.528 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas televīzijas sabiedrība” kapitāla daļu pārdošanu” nolemts pārdot visas pašvaldībai piederošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas televīzijas sabiedrība” (reģistrācijas numurs 40003246423, juridiskā adrese – Jāņa Pliekšāna iela 3, Jūrmala, LV-2015) kapitāla daļas.

Jūrmalas pilsētas domei pieder 5 (piecas) sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas televīzijas sabiedrība” (reģistrācijas numurs 40003246423) kapitāla daļas ar nominālvērtību LVL 1000 (viens tūkstotis latu) apmērā, kas veido 50% no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas televīzijas sabiedrība” pamatkapitāla.

Saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību auditorfirmas „Inspekcija AMJ” 2013.gada 14.janvāra novērtējumu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo 50% kapitāldaļu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas televīzijas sabiedrība” ar nominālvērtību LVL 1000 reālā tirgus vērtība līdzinās LVL 0 (nulle latu) un kā atsavināšanas sākumcena minētajām kapitāla daļām ieteikts noteikt LVL 1 (viens lats).

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 119.panta otro daļu, 120.pantu, 121.patu, 122.panta otro un ceturto daļu, 123.panta otro daļu, 126.panta pirmo daļu, Komerclikuma 189.pantu, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas televīzijas sabiedrība” statūtiem, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra lēmuma Nr.528 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas televīzijas sabiedrība” kapitāla daļu pārdošanu” 2.punktu un ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.februāra rīkojumu Nr.1.1-14/65 izveidotās darba grupas 2013.gada 14.marta apspriedes lēmumu (protokols Nr.1), ievērojot Latvijas Republikas Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2013.gada 9.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-58/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo 5 (piecu) kapitāla daļu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas televīzijas sabiedrība” (reģistrācijas numurs 40003246423) ar nominālvērtību LVL 1000 (viens tūkstotis latu) pārdošanas cenu LVL 1000 (viens tūkstotis latu).

2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas televīzijas sabiedrība” pārdošanas noteikumus saskaņā ar pielikumu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) veikt nepieciešamās darbības lēmuma 1.punktā minētās mantas pārdošanai.

Priekšsēdētājs

J.VisockisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.240

(protokols Nr.9, 58.punkts)

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu

sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas televīzijas sabiedrība”

pārdošanas noteikumi

1. Visas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošās 5 (piecas) sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas televīzijas sabiedrība” (reģistrācijas numurs 40003246423, juridiskā adrese – Jāņa Pliekšāna iela 3, Jūrmala, LV-2015) kapitāla daļas, kas veido 50% no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas televīzijas sabiedrība” pamatkapitāla, (turpmāk – Kapitāla daļas) ir nodotas pārdošanai ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra lēmumu Nr.528 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas televīzijas sabiedrība” kapitāla daļu pārdošanu”.

2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas televīzijas sabiedrība” parakstītais un apmaksātais pamatkapitāls LVL 2000 (divi tūkstoši latu). Pamatkapitāls sadalīts 10 (desmit) kapitāla daļās. Vienas kapitāla daļas nominālvērtība LVL 200 (divi simti latu).

3. Jūrmalas pilsētas dome ar paziņojumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas televīzijas sabiedrība” valdei piedāvā otram sabiedrības ar ierobežotu „Jūrmalas televīzijas sabiedrība” dalībniekam izmantot savas pirmpirkuma tiesības un pirkt Kapitāla daļas par cenu LVL 1000 (viens tūkstotis latu).

4. Vienas kapitāla daļas cena LVL 200 (divi simti latu).

5. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas televīzijas sabiedrība” otram dalībniekam ir tiesības izmantot savas pirmpirkuma tiesības viena mēneša laikā no dienas, kad Jūrmalas pilsētas dome ir iesniegusi paziņojumu par Kapitāla daļu pārdošanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas televīzijas sabiedrība” valdei.

6. Samaksas termiņš par nopirktajām Kapitāla daļām ir 10 (desmit) darba dienas no Jūrmalas pilsētas domes lēmuma par Kapitāla daļu pirkumu pieņemšanas dienas.

7. Maksājums par Kapitāla daļu pirkumu veicams pilnā apmērā Latvijas latos, ieskaitot to Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā - Jūrmalas pilsētas domes kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība „Citadele Banka”, kods PARXLV22.

8. Ja otrs sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas televīzijas sabiedrība” dalībnieks neizmanto savas Kapitāla daļu pirmpirkuma tiesības, Jūrmalas pilsētas dome ir tiesīga pārdot Kapitāla daļas atklātā izsolē.


Lejupielāde: DOC un PDF