Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 18.aprīlīNr. 242

protokols Nr. 9, 61. punkts

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums”
privatizācijas ierosinājumu noraidīšanu

Jūrmalas pilsētas domē 2006.gada 31.augustā ir saņemts un reģistrēts Jūrmalas pilsētas domes privatizācijas ierosinājumu reģistrā ar Nr.9 sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes EKO” iesniegtais sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” privatizācijas ierosinājums, 2006.gada 31.augustā ir saņemts un reģistrēts Jūrmalas pilsētas domes privatizācijas ierosinājumu reģistrā ar Nr.19 sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JS Riska vadības grupa” privatizācijas ierosinājums.

SIA "Jūrmalas siltums” reģistrēts uzņēmu reģistrā 1993.gada 26.februārī un pārreģistrēts komercreģistrā 2004.gada 6.aprīlī ar vienoto reģistrācijas Nr.42803008058.

Sabiedrība izveidota, lai organizētu komunālo pakalpojumu sniegšanu Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem – siltumenerģijas ražošanu, pārvadīšanu, sadali un realizāciju, organizāciju un uzņēmumu nodrošināšanu cauru gadu ar karsto ūdeni un apkures sezonas laikā telpu apsildīšanu.

Saskaņā ar domes 2013.gada 4.aprīļa lēmumu Nr.189 „Par izšķirošās ietekmes saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” tika atzīta par pašvaldības interesēm neatbilstošu stratēģiskā investora kapitāla piesaiste sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” un izbeigts privātā kapitāla piesaistes izpētes process.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un 15.pantu 1.punktu, Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 6.pantu trešo daļu, Latvijas Republikas likuma „Valsts pārvaldes iekārtas likumu” 88.panta pirmās daļas 2.,3., un 6.punktu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas privatizācijas komisijas 2013.gada 9.aprīļa lēmumu (protokols Nr.1) un to, ka sabiedrībai Jūrmalas pilsētā ir dominējošs stāvoklis siltuma apgādē, un uzņēmumam arī turpmāk jānodrošina centralizēta, nepārtraukta, ekonomiski pamatota, pietiekoša un vides aizsardzības nosacījumiem atbilstoša siltumapgāde, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noraidīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” (vienotais reģistrācijas numurs 42803008058) privatizācijas ierosinājumus.

2. Noteikt, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” saglabājamas pašvaldības valdījumā siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanai un attīstībai, lai atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punkta prasībām nodrošinātu pašvaldības funkcijas – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (siltumapgāde) izpildi.

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Administratīvajā tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV-1010), iesniedzot pieteikumu

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Lejupielāde: DOC un PDF