Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 18.aprīlīNr. 246

protokols Nr. 9, 66. punkts

Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 - 1A,
Jūrmalā otrās izsoles rīkošana

2012.gada 1.novembrī Jūrmalas pilsētas dome pieņēma lēmumu Nr.607 „Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 - 1A, Jūrmalā atsavināšanu” atsavināt pārdodot izsolē, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Emīla Dārziņa ielā 4 - 1A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 900 8019, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.1A kopējā platībā 42,1m2 – garāžas Nr.601 dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5602 001, un 4210/369410 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5602 001, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5602 002, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5602 003, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5602 004, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5602 005, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5602 006. Apstiprināta nekustamā īpašuma Emīla Dārziņā iela 4 - 1A, Jūrmalā nosacītā cena (pirmās izsoles sākuma cena) Ls 1300.

2013.gada 30.janvārī notika nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 – 1A, Jūrmalā izsole (protokols Nr.8-5/1) un īpašums tika nosolīts par Ls 4680. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 1.novembra lēmumu Nr.607„Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 – 1A, Jūrmalā atsavināšanu” apstiprināto izsoles noteikumu 9.punktu izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, viena mēneša laikā no izsoles dienas bija jāveic maksājums, ko veido starpība starp nosolīto summu un iemaksāto nodrošinājumu. Noteiktajā laikā minētais norēķins netika veikts. Atbilstoši izsoles noteikumu 10.punktam nākamās augstākās cenas nosolītājam rakstveidā tika piedāvāts iegādāties izsolāmo mantu par paša nosolīto cenu Ls 4550 un noteiktajā termiņā no viņa netika saņemts paziņojums par mantas pirkšanu.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu un ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 1.novembra lēmumu Nr.607 apstiprināto izsoles noteikumu 14.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzskatīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa iela 4 – 1A, Jūrmala, kadastra numurs 1300 900 8019, pirmo izsoli.

2. Noteikt nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 – 1A, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 900 8019) otro izsoli un apstiprināt otrās izsoles sākuma cenu Ls 1300 (viens tūkstotis trīs simti latu).

3. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 1.novembra lēmumā Nr.607 „Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 – 1A, Jūrmalā atsavināšanu” grozījumu un aizstāt 3.punktā vārdus „komisijas priekšsēdētājs - domes izpilddirektors V.Vītoliņš” ar vārdiem „komisijas priekšsēdētāja - domes izpilddirektora p.i. G.Smalkā”.

4. Izsoles komisijai trīs mēnešu laikā rīkot nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 – 1A, Jūrmalā, otro izsoli un iesniegt domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu un izsoles izdevumu apstiprināšanu.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Lejupielāde: DOC un PDF