Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 18.aprīlīNr. 250

protokols Nr. 9, 70. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 13.novembra lēmumā Nr.997
„Par zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 1 daļas nomas līguma noslēgšanu ar S.M.”

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 1999.gada 9.aprīļa lēmumu Nr.641 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu, zemes nodošanu nomā Jūrmalā, Babītes ielā 1” izveidots zemesgabals Jūrmalā, Babītes ielā 1 5643m2 platībā namīpašumu uzturēšanai, atjaunojot īpašuma tiesības uz 43/100 domājamām daļām 2421m2 platībā Latvijas Evanģēliski luteriskās baznīcas Konsistorijam, 57/100 domājamām daļām 3222 m2 platībā Jūrmalas pilsētas pašvaldībai.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 13.novembra lēmumu Nr.997 „Par zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 1 daļas nomas līguma noslēgšanu ar S.M.” Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā daļa 211 m2 platībā tika iznomāta līdz 2018.gada 13.novembrim viendzīvokļa dzīvojamās ēkas ar kadastra numuru 1300 506 1401 uzturēšanai.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2005.gada 12.decembra lēmumu īpašuma tiesības uz viendzīvokļa dzīvojamo ēku ar kadastra numuru 1300 506 1401 nostiprinātas S.M..

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2013.gada 19.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.8-4/3) noteiktās piesaistāmās platības, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt šādu grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 13.novembra lēmumā Nr.997 „Par zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 1 daļas nomas līguma noslēgšanu ar S.M.”, lēmuma 1.punktu izsakot šādā redakcijā:

„1. Noslēgt līgumu ar S.M. (personas kods ***) par zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 1 ar kadastra Nr.1300 006 1404 Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošās daļas 173m2 platībā nomu līdz 2018.gada 13.novembrim viendzīvokļa dzīvojamās ēkas ar kadastra numuru 1300 506 1401 uzturēšanai”.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) mēneša laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minētos līguma grozījumus.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF