Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 16.maijāNr. 322

protokols Nr. 11, 38. punkts

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam
Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 12/14 nodošanu
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmumu Nr.360 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 12/14” tika uzsākta detālplānojuma izstrāde.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā ir iesniegts sagatavotais detālplānojuma projekts.

2012.gada 16.oktobrī tika pieņemti Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, kur noteiktas jaunas prasības un kārtība detālplānojuma izstrādei.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 108.1.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2013.gada 10.aprīļa lēmumu (protokols Nr.1.1-59/5) un 2013.gada 8.maija lēmumu (protokols Nr.1.1-59/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma projektu zemesgabalam Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 12/14.

2. Noteikt, ka detālplānojuma projekta izstrāde zemesgabalam Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 12/14 (kadastra Nr.1300 004 5709) tiks turpināta saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.

3. Detālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt publisko apspriešanu, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

4. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt pašvaldības vietējā laikrakstā paziņojumu par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu.

5. Jūrmalas pilsētas domes Informātikas nodaļai ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē paziņojumu par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu, nodrošinot iespēju iepazīties ar detālplānojuma projektu pašvaldības tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF

Pielikums Nr.5 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF