Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 30.maijāNr. 337

protokols Nr. 12, 8. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību
„Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” un
„Jūrmalas ātrā palīdzība” reorganizācijas uzsākšanu

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 107.panta ceturto daļu, 110., 113., 114.,115. pantu un Komerclikuma 340.panta 3.daļu, ņemot vērā 2013.gada 23.maija zvērinātā revidenta sabiedrības ar ierobežotu atbildību auditorfirma „Inspekcija AMJ” atzinumu par apvienošanās juridiskajiem un finanšu aspektiem, lai optimizētu pašvaldības kapitālsabiedrību darbību veselības aprūpes pieejamības un sociālās palīdzības nodrošināšanai iedzīvotājiem, kas sekmētu pašvaldības finanšu līdzekļu ekonomiju, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzsākt pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,Jūrmalas ātrā palīdzība” (vienotais reģistrācijas Nr.40003279496) un pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,Veselības un sociālās aprūpes centrs „Sloka”” (vienotais reģistrācijas Nr.50003220021) reorganizāciju apvienošanas ceļā, pievienojot pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību ,,Jūrmalas ātrā palīdzība” (turpmāk tekstā - Pievienojamā sabiedrība) pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ,,Veselības un sociālās aprūpes centrs „Sloka”” (turpmāk tekstā - Iegūstošā sabiedrība).

2. Noteikt sekojošus reorganizācijas nosacījumus:

2.1. Pievienojamā sabiedrība un Iegūstošā sabiedrība reorganizācijas prospektu negatavo;

2.2. Iegūstošās sabiedrības pamatkapitāls netiek palielināts;

2.3. Reorganizācijas lēmumu un reorganizācijas līgumu revidents nepārbauda;

2.4. Lēmuma 1.punktā minēto sabiedrību apvienošana tiek veikta pievienošanas procesā, kurā Pievienojamā sabiedrība nodot visu savu mantu Iegūstošai sabiedrībai un beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa.

3. Apstiprināt Pievienojamās sabiedrības un Iegūstošās sabiedrības reorganizācijas līguma projektu saskaņā ar pielikumu.

4. Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim pieņemt attiecīgus lēmumus Pievienojamās sabiedrības un Iegūstošās sabiedrības dalībnieku sapulcēs par šo kapitālsabiedrību reorganizāciju, Pievienojamās sabiedrības un Iegūstošās sabiedrības apvienošanu un reorganizācijas līguma apstiprināšanu.

5. Papildus šajā lēmumā minētajiem uzdevumiem, reorganizācijā iesaistīto sabiedrību valdēm, savu pilnvaru ietvaros, reorganizācijas gaitā nodrošināt Komerclikuma un likumā ,,Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" noteikto dokumentu sagatavošanu un uzdevuma izpildi.

6. Svītrot Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra lēmuma Nr.530 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ātrā palīdzība” kapitāla daļu pārdošanu” 2. un 3.punktu.

7. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

J.VisockisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 30.maija lēmumu Nr.337

(protokols Nr.12, 8.punkts)

REORGANIZĀCIJAS LĪGUMS ( PROJEKTS)

Šis Reorganizācijas līgums

ir noslēgts Jūrmalā, 2013.gada __._____________

starp

pašvaldības SIA ,,Jūrmalas ātrā palīdzība", reģistrācijas Nr.40003279496, juridiskā adrese: Jūrmala, Straumes iela 1a, LV-2015, kuras vārdā un interesēs, saskaņā ar kapitālsabiedrības statūtiem rīkojas tās valdes priekšsēdētājs _______, no vienas puses, un

pašvaldības SIA ,,Veselības un sociālās aprūpes centrs „Sloka”", reģistrācijas Nr.50003220021, juridiskā adrese: Jūrmala, Dzirnavu iela 36/38, LV-2011, kuras vārdā un interesēs saskaņā ar kapitālsabiedrības statūtiem rīkojas tās valde ____________ no otras puses,

abas kopā turpmāk tekstā-Puses,

IEVĒROJOT to, ka

(A) pašvaldības SIA ,,Jūrmalas ātrā palīdzība" un pašvaldības SIA ,,Veselības un sociālais aprūpes centrs „Sloka”” visas kapitāla daļas 100% pieder Jūrmalas pilsētas pašvaldībai,

(B) pašvaldības SIA ,,Jūrmalas ātrā palīdzība" veic darbības cilvēka veselības aizsardzības jomā,

(C) pašvaldības SIA ,,Veselības un sociālais aprūpes centrs „Sloka”” veic slimnīcu darbību, veselības aizsardzību un pārējo darbību cilvēka veselības aizsardzības jomā,

(D) pašvaldības SIA ,,Jūrmalas ātrā palīdzība” un pašvaldības SIA ,,Veselības un sociālais aprūpes centrs „Sloka”" Dalībnieku sapulces ir pieņēmušas lēmumus par reorganizāciju,

savstarpēji vienojoties, bez maldības, viltus un spaidiem, pilnīgi apzinoties šī līguma saturu un no tā izrietošās saistības, noslēdz sekojošo līgumu (turpmāk tekstā - Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Ar šo Līgumu puses vienojas par pašvaldības SIA ,,Veselības un sociālās aprūpes centrs „Sloka”” un pašvaldības SIA ,,Jūrmalas ātrā palīdzība" reorganizāciju apvienošanas ceļā, pievienojot Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA ,,Jūrmalas ātrā palīdzība" (turpmāk tekstā - Pievienojamā sabiedrība) Jūrmalas pašvaldības SIA ,,Veselības un sociālās aprūpes centrs „Sloka”" (turpmāk tekstā- Iegūstošā sabiedrība), kā rezultātā Pievienojamā sabiedrība beidz pastāvēt bez likvidācijas, šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, ievērojot Līgumā noteiktās Pušu tiesības un pienākumus.

2. PIEVIENOJAMAS SABIEDRĪBAS DARĪJUMI UN MANTA

2.1. Pievienojamā sabiedrība nodod Iegūstošajai sabiedrībai un Iegūstošā sabiedrība pārņem visas tiesības un saistības pret trešajām personām, kas izriet no Pievienojamās sabiedrības noslēgtajiem darījumiem.

2.2. Pievienojamā sabiedrība 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniedz Iegūstošajai sabiedrībai informāciju par visiem darījumiem ar trešajām personām, kuru saistību izpildes termiņš iestājas vai kuru darbība turpinās pēc reorganizācijas pabeigšanas. Cita starpā, Pievienojamā sabiedrība iesniedz Iegūstošajai sabiedrībai:

2.2.1. sarakstu ar darījumiem, kuru saistību izpildes termiņš iestājas vai kuru darbība turpinās pēc reorganizācijas pabeigšanas, norādot saistību izpildes grafiku;

2.2.2. informāciju par pastāvošiem vai potenciāliem strīdiem, kas izriet no darījumiem ar trešajām personām un kuri nav atrisināti uz šī Līguma noslēgšanas brīdi.

2.3. Ar reorganizācijas spēkā stāšanos brīdi Pievienojamās sabiedrības darījumi Iegūstošās sabiedrības grāmatvedībā tiks uzskatīti par Iegūstošās sabiedrības darījumiem.

2.4. Līdz-reorganizācijas spēkā stāšanās brīdim Pievienojamā sabiedrība pilda visas saistības, ko tā ir uzņēmusies pret trešajām personām, darījumos ar trešajām personām noteiktajā kārtībā un termiņos.

2.5.  Pievienojamā sabiedrība paziņo Iegūstošajai sabiedrībai par visām būtiskajām izmaiņām sabiedrības mantiskajā stāvoklī, kuras notiks līdz reorganizācijas spēkā stāšanās brīdim. Par būtiskiem uzskatāmi summas un darījumi, kuri pārsniedz 1000 (viens tūkstotis) LVL, un par tiem Pievienojamai sabiedrībai jāinformē Iegūstošā sabiedrība reizi mēnesī, bet par izmaiņām mantiskajā stāvoklī saistībā ar avārijām, ugunsgrēkiem jāpaziņo nekavējoties.

2.6.  Pievienojamās sabiedrības manta uzskatāma par pārgājušu Iegūstošās sabiedrības īpašumā ar reorganizācijas spēkā stāšanās brīdi.

3. REORGANIZĀCIJAS SEKAS PIEVIENOJAMĀS SABIEDRĪBAS DARBINIEKIEM

3.1. Ar reorganizācijas spēkā stāšanās brīdi visas Pievienojamās sabiedrības tiesības un pienākumi, kas izriet no Pievienojamās sabiedrības spēkā esošajām darba tiesiskajām attiecībām, pāriet Iegūstošajai sabiedrībai.

3.2. Līguma 2.3.punktā minētajā termiņā Pievienojamā sabiedrība zaudē Darba devēja statusu, bet Iegūstošā sabiedrība iegūst Darba devēja statusu attiecībā pret Pievienojamās sabiedrības darbiniekiem.

3.3. Pievienojamā sabiedrība 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniedz Iegūstošajai sabiedrībai informāciju, kas izriet no Pievienojamās sabiedrības darba tiesiskajām attiecībām un kas pāriet Iegūstošajai sabiedrībai. Cita starpā, Pievienojamā sabiedrība iesniedz Iegūstošajai sabiedrībai:

3.3.1. Pievienojamās sabiedrības spēkā esošo uz nenoteiktu laiku noslēgto Darba līgumu sarakstu;

3.3.2. Pievienojamās sabiedrības spēkā esošo uz noteiktu laiku noslēgto darba līgumu sarakstu, kuru beigu termiņš iestāsies pēc reorganizācijas spēkā stāšanās;

3.3.3. Spēkā esošo Darba koplīgumu starp Pievienojamo sabiedrību un Pievienojamās sabiedrības darbiniekiem;

3.3.4. Pievienojamās sabiedrības darbinieku pārstāvju sarakstu ar darbinieku pārstāvju kontaktinformāciju;

3.3.5. Citus iekšējos normatīvos aktus, kas regulē Pievienojamās sabiedrības kā darba devēja un tās darbinieku tiesības un pienākumus;

3.3.6. Informāciju par pastāvošiem vai potenciāliem darba strīdiem, kas nav atrisināti uz Līguma noslēgšanas brīdi.

3.4. Ne vēlāk kā mēnesi pēc Līguma parakstīšanas Pievienojamā sabiedrība informē savu darbinieku pārstāvjus, bet, ja tādu nav, - savus darbiniekus par Pievienojamās sabiedrības paredzamo pārejas datumu, pārejas iemesliem, pārejas tiesiskajām, saimnieciskajām un sociālajām sekām, kā arī pasākumiem, kas tiks veikti attiecībā uz darbiniekiem.

3.5. Ne vēlāk kā mēnesi pirms reorganizācijas pabeigšanas Iegūstošā sabiedrība, papildus 3.4.punktā minētajam, informē savu darbinieku pārstāvjus, bet ja tādu nav, savus darbiniekus un Pievienojamās sabiedrības darbiniekus par pasākumiem, kas tiks veikti attiecībā uz darbiniekiem reorganizācijas rezultātā.

4. REORGANIZĀCIJAS PROCESĀ VEICAMĀS DARBĪBAS UN TERMIŅI

4.1. Puses vienojas, ka Līgums tiek parakstīts bez reorganizācijas prospekta sagatavošanas un revidentam neveicot Reorganizācijas līguma projekta pārbaudi.

4.2. Puses apliecina, ka pirms Pušu Dalībnieku sapulces lēmumu par reorganizāciju pieņemšanas, Puses ir nodrošinājušas to Dalībniekam iespēju iepazīties ar Reorganizācijas līguma projektu, kā arī citiem reorganizācijas dokumentiem un citu informāciju, kas ir būtiska Dalībnieka lēmuma par reorganizāciju pieņemšanai.

4.3. Piecpadsmit dienu laikā no dienas, kad katras Puses dalībnieku sapulce ir pieņēmusi lēmumu par reorganizāciju, katra Puse par reorganizāciju rakstveidā informē visus zināmos kreditorus, kuriem līdz lēmuma par reorganizāciju pieņemšanai bija prasījuma tiesības pret attiecīgo līguma Pusi.

4.4. Nekavējoši pēc Līguma 4.3.punktā minētā Dalībnieku sapulces lēmuma par reorganizācijas pieņemšanu, katra Puse publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu, ka pieņemts lēmums par reorganizāciju, norādot, ka kreditori var pieteikt savas prasības viena mēneša laikā attiecīgās Līguma Puses juridiskajā adresē.

4.5. Ne agrāk kā trīs mēnešus pēc Līguma 4.4.punktā minētā paziņojuma publicēšanas dienas (pēc tam, kad ir nodrošināti vai apmierināti noteiktā termiņā pieteiktie kreditoru prasījumi), taču bez nepamatotas vilcināšanās, katra Puse iesniedz komercreģistra iestādei pieteikumu, lai komercreģistrā tiktu izdarīts ieraksts par reorganizāciju.

4.6. Trīs mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas Pievienojamā sabiedrība sagatavo slēguma finanšu pārskatu par stāvokli uz 2013.gada 1.jūliju, kuru pārbauda Pievienojamās sabiedrības revidents.

4.7. Trīs mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas Iegūstošā sabiedrība sagatavo Slēguma finanšu pārskatu par stāvokli uz 2013.gada 1.jūliju, kuru pārbauda Iegūstošās sabiedrības revidents.

4.8. Visi nodokļu atmaksas iesniegumi un nodokļu paziņojumi, kuri Pusēm jāiesniedz reorganizācijas spēkā stāšanās datumā vai pirms tā, ir tikuši vai tiks iesniegti attiecīgajās valsts institūcijās reorganizācijas datumā vai pirms tā.

4.9. Attiecībā uz jebkādu periodu, par kuru nodokļu atmaksas iesniegumi un nodokļu ziņojumi nav vēl tikuši iesniegti, vai par kuriem nodokļi vēl nav jāmaksā, Puses veiks pienācīgus aprēķinus šādiem nodokļiem to attiecīgajos reģistros un ierakstos, un finansu ziņojumos.

5. CITI NOTEIKUMI

5.1. Iegūstošās sabiedrības pamatkapitāls netiek palielināts.

5.2. Iegūstošā sabiedrība piešķir Pievienojamās sabiedrības dalībniekam, tās izpildinstitūcijas loceklim un tās kontrolierim tiesības saņemt jebkuru informāciju un dokumentus saistībā ar šo reorganizāciju.

6. LĪGUMA DARBĪBAS NOSACĪJUMI

6.1. Līgums veido pilnīgu un galēju vienošanos starp Pusēm attiecībā uz Līguma priekšmetu un noteikumiem.

6.2. Katrai Pusei ir pienākums pildīt Līgumā noteiktās saistības. Ja kāda no Pusēm nevar izpildīt kādu no Līguma saistībām, tas nedod pamatu atteikties no visa Līguma izpildes.

6.3. Gadījumā, ja kāds no šī Līguma punktiem ir tāds vai kļūst par tādu, kas ir pretrunā ar likumu vai citādi kļūst pilnībā vai daļēji spēkā neesošs, tas neietekmē atlikušo punktu spēkā esamību. Šādā gadījumā spēkā neesošais noteikums uzskatāms par aizvietotu ar likumīgi spēkā esošo noteikumu.

6.4. Līgumu nosaka un tas tiek skaidrots saskaņā ar Latvijas spēka esošiem normatīviem aktiem. Visos citos jautājumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses vadās pēc Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.5. Puses apņemas sadarboties ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību pienācīgu izpildi, tai skaitā, bet neaprobežojoties, jebkuru dokumentu noformēšana un jebkuras darbības, kas saprātīgi nepieciešamas Līgumā noteikto mērķu sasniegšanai.

6.6. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Līguma grozījumi vai papildinājumi noformējami rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad tie ir apstiprināti Pušu dalībnieku sapulcēs.

6.7. Šis Līgums var tikt izbeigts tikai Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties.

6.8. Jebkurus strīdus, domstarpības un pretrunas, kas izriet no Līguma vai ir saistīti ar tā izpildi, puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā vienošanās netiek panākta, strīdu izšķir tiesa saskaņā ar Latvijas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.9. Šis Līgums ir sastādīts 4 (četros) oriģināleksemplāros latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām. Pievienojamai un Iegūstošajai sabiedrībām katrai paliek divi Līguma eksemplāri, no kuriem viens eksemplārs tiek iesniegts LR Uzņēmumu reģistram.

7. PUŠU REKVIZĪTI UN KONTAKTINFORMĀCIJA

PIEVIENOJAMĀ SABIEDRĪBA IEGŪSTOŠĀ SABIEDRĪBA

Jūrmalas pilsētas pašvaldības

SIA ,,Jūrmalas ātrā palīdzība"

Vienotais reģ. Nr. 40003279496

Juridiskā adrese: Straumes iela 1a,

Jūrmala, LV- 2015, Latvija

Jūrmalas pašvaldības SIA „Veselības un

sociālās aprūpes centrs „Sloka””

Vienotais reģ. Nr.50003220021

Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 36/38

Jūrmala, LV-2011, Latvija

PUŠU PARAKSTI


Lejupielāde: DOC un PDF