Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 13.06.2013.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 30.maijāNr. 354

protokols Nr. 12, 31. punkts

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai
Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un
pludmali un darba uzdevuma apstiprināšanu

 

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 24.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 76. un 77.punktu, kā arī saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” un 2013.gada 22.maija Jūrmalas pilsētas domes ārkārtas Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzsākt lokālplānojuma projekta izstrādi teritorijai Jūrmalā, starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali (saskaņā ar 1.pielikumu), ar mērķi nodrošināt īslaicīgas lietošanas būvju, sezonas objektu, reklāmu un pludmales apkalpes objektu izvietošanas un ekspluatācijas noteikumus, precizējot to izmantošanas funkciju.

2. Apstiprināt darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei saskaņā ar 2.pielikumu.

3. Izveidot lokālplānojuma izstrādes darba grupu ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu.

4. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Ritu Ansuli.

5. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par lokālplānojuma uzsākšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē.

6. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (I.Kalvāne) divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas elektroniski nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

Priekšsēdētājs

J.Visockis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 30.maija lēmumu Nr.354

(protokols Nr.12, 31.punkts)

Pielikums Nr.1 PDF2 .pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 30.maija lēmumu Nr.354

(protokols Nr.12, 31.punkts)

DARBA UZDEVUMS LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI

teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali

1.Lokālplānojuma izstrādes pamatojums

Lokālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka Latvijas Republikas 16.10.2012. Ministru Kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 28.punkts, lai nodrošinātu īslaicīgas lietošanas būvju, sezonas objektu, reklāmu un pludmales apkalpes objektu izvietošanas un ekspluatācijas noteikumus, precizējot to izmantošanas funkciju, kas arhitektoniski iekļautos Jūrmalas vēsturiskā centra ainavas apbūvē.

2. Lokālplānojuma teritorija

Lokālplānojuma teritorija atrodas Jūrmalā teritorijā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali. Lokālplānojuma platība ~155ha.

3.Lokālplānojuma izstrādes uzdevumi

3.1. Lokālplānojumu izstrādāt saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, negrozot teritorijas plānojumu.

3.2. Ņemot vērā Jūrmalas centra attīstības potenciālu un attīstības ieceru iespējamo daudzpusīgo ietekmi, nepieciešams pārskatīt un aktualizēt/izstrādāt detalizētus teritorijas attīstības noteikumus, kas sekmē funkcionāli telpisko attīstību atbilstoši Jūrmalas stratēģiskajām interesēm un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanas un aizsardzības statusam, kā arī paredzēt nepieciešamos papildinājumus un uzlabojumus publiskās un sociālās infrastruktūras attīstībā.

3.3. Veicot nepieciešamās izpētes, noteikt un precizēt teritorijas, kur plānota īslaicīgas lietošanas būvju - tirdzniecības kiosku un paviljonu, sezonas terašu, kafejnīcu, reklāmu, atrakciju, pludmales apkalpes objektu un nojumju izvietošana un ekspluatācija.

3.4. Izvērtēt sociālās infrastruktūras nodrošinājuma nepieciešamību atbilstoši plānotajam iedzīvotāju skaitam un noteikt tās objektu perspektīvās attīstības vajadzības un optimālo telpisko izvietojumu, ņemot vērā esošo sociālās infrastruktūras objektu izvietojumu un noslogojumu teritorijā.

3.5. Izvērtēt esošās un plānotās inženiertehniskās infrastruktūras nodrošinājuma atbilstību teritorijas perspektīvajai attīstībai un noteikt plānoto inženierobjektu optimālo izvietojumu.

3.6. Izstrādāt plānojamās teritorijas telpiskās kompozīcijas koncepciju, nosakot perspektīvās apbūves iespējamo izvietojumu un vizuālo risinājumu.

3.7. Veikt lokālplānojuma īstenošanas sociāli ekonomiskās ietekmes izvērtējumu un izstrādāt tehniski ekonomisko pamatojumu lokālplānojuma īstenošanai.

3.8. Lokālplānojuma izstrādei Jūrmalas pilsētas domē tiek izveidota darba grupa:

· Darba grupā tiek apspriesti un akceptēti lokālplānojuma galvenie uzdevumi, attīstības mērķi, rīcības un kritēriji, kā arī veikta risinājumu variantu izvērtēšana;

· Lokālplānojuma izstrādātājs izstrādā risinājumu variantus, kurus iesniedz izvērtēšanai darba grupā;

· Darba grupa var papildināt lokālplānojuma darba uzdevumā izvirzītos izstrādes uzdevumus;

· Darba grupa pieņem lēmumu par galīgā risinājuma varianta izvēli, kas tiek iekļauts lokālplānojuma saistošajā daļā.

3.9. Lokālplānojumu izstrādāt ar tādu detalizācijas pakāpi (attiecībā uz objektu funkcijām, novietni, platībām, vizuāli telpisko veidolu, īstenošanas kārtību u.c.), kas nosaka skaidru un pamatotu teritorijas attīstības scenāriju.

4. Lokālplānojuma izstrādē iesaistāmās institūcijas:

Institūcijas, kurām pieprasa nosacījumus lokālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādātajām lokālplānojuma redakcijām:

4.1. Valsts vides dienests Lielrīgas reģionālā vides pārvalde;

4.2. Dabas aizsardzības pārvalde;

4.3. Valsts meža dienests;

4.4 .Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra;

4.5. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija;

4.6. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta;

4.7. VAS „Latvijas valsts ceļi”;

4.8. Veselības inspekcija;

4.9. Valsts Zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas;

4.10. SIA „Jūrmalas Gaisma”;

4.11. SIA „Jūrmalas ūdens”;

4.12. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajona;

4.13. Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļas;

4.14. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas;

4.15. Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas;

4.16. Jūrmalas pilsētas domes Tūrisma un ārējo sakaru nodaļas;

4.17. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas.

5. Prasības lokālplānojuma izstrādei:

5.1. Lokālplānojuma saturs:

5.1.1. Paskaidrojuma raksts:

· teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības nosacījumi;

· teritorijas attīstības mērķis un uzdevumi;

· lokālplānojuma risinājumu apraksts un detalizācijas pamatojums.

5.1.2. Grafiskā daļa:

· grafisko daļu sagatavo uz LKS-92 TM koordinātu sistēmā izstrādātas topogrāfiskās kartes pamatnes, kura nav vecāka par pieciem gadiem, ar mēroga noteiktību no 1:2000 līdz 1:10 100. Grafiskās daļas izdrukas mērogu izvēlas pēc nepieciešamības;

· izstrādā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” grafiskajām kartēm, nemainot teritorijas plānojumā galvenos funkcionālo zonu apzīmējumus – krāsojumus un burtu indeksus;

· citi plāni, shēmas, kas nepieciešami atsevišķu plānoto (atļauto) izmantošanas veidu un izmantošanas aprobežojumu attēlošanai (ietverot ceļu un ielu shēmas, satiksmes shēmas, sarkanās līnijas, galveno inženiertīklu shēmas) attēlojot atbilstošā mērogā.

5.1.3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi:

· precizē teritorijas izmantošanas nosacījumus un apbūves rādītājus, kā arī nosaka citas prasības, aprobežojumus un nosacījumus, ņemto vērā ainavu izvērtējumu, teritorijas īpatnības, specifiku un lokālplānojuma izstrādes uzdevumus;

· teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ar atsaucēm uz grafiskās daļas saistošajām kartēm, kas ir šo saistošo noteikumu pielikumi;

· precizēt īslaicīgas lietošanas būvju - tirdzniecības kiosku un paviljonu, sezonas terašu, kafejnīcu, reklāmu, atrakciju, pludmales apkalpes objektu un nojumju izvietošanas un ekspluatācijas noteikumus;

· vides pieejamības nosacījumi;

· labiekārtojuma nosacījumi;

· prasības inženiertehniskajam nodrošinājumam;

· prasības arhitektoniski telpiskajam risinājumam;

· ainavas un apstādījumu veidošanas principi.

5.1.4. Pārskats par lokālplānojuma izstrādi un publisko apspriešanu:

· Jūrmalas pilsētas domes lēmumi par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, publiskās apspriešanas organizēšanu un lokālplānojuma apstiprināšanu;

· saņemtie priekšlikumi un iebildumi par lokālplānojuma izstrādi un publiskās apspriešanas materiāli;

· ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem priekšlikumiem un iebildumiem, norādot noraidījuma pamatojumu;

· institūciju sniegtā informācija, nosacījumi un atzinumi;

· ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu vai noraidīšanu, norādot noraidījuma pamatojumu.

5.1.5. Pielikumi: cita informācija, kas izmantota lokālplānojuma izstrādei (izpētes, ekspertīzes, ekspertu slēdzieni).

6. Prasības lokālplānojuma publiskajai apspriešanai:

6.1. Izstrādāto lokālplānojuma redakciju kopā ar sagatavoto ziņojumu iesniedz izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domē, kura pieņem lēmumu par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai saskaņā ar Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 78.punktu. Četru nedēļu laikā pēc iepriekš minētā lēmuma pieņemšanas tiek organizēta publiskā apspriešana.

6.2. Paziņojumu par lokālplānojuma publisko apspriešanu ievieto pašvaldības tīmekļa vietnē, publicē oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un vietējā laikrakstā. Publiskās apspriešanas termiņš jānosaka vismaz četras nedēļas (publikācijai laikrakstā jābūt ne vēlāk kā publiskās apspriešanas termiņa pirmajā dienā).

6.3. Ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms publiskās apspriešanas izsludināšanas tiek iesniegts izvietošanai informatīvās planšetes (izmērs ~A0) makets un informatīvā stenda (izmērs ne mazāks kā 1,0m × 2,0m) makets, kuros ietverts paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu un būtiskākā vizuālā un teksta informācija par lokālplānojuma redakciju.

6.4. Sākot ar lokālplānojuma publiskās apspriešanas pirmo dienu, tiek izvietotas publiskās apspriešanas planšetes un informatīvais stends lokālplānojuma teritorijā iedzīvotājiem brīvi pieejamā vietā.

6.5. Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā organizē lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksmi.

6.6. Pēc publiskās apspriešanas beigām tiek apkopoti tās rezultāti saskaņā ar Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 86.punktā noteikto.

7. Lokālplānojuma noformēšana:

7.1. Lokālplānojumam jābūt izstrādātam valsts valodā un noformētam datorizdrukā uz A4 formāta lapām. Ja nepieciešams, ilustrāciju un grafisko pielikumu lapas var būt A3 vai citā formātā, kas iesiets A4 formāta sējumā. Tam jābūt iesietam cietos vākos un visām lapām jābūt sanumurētām.

7.2. Projekta redakcijas materiālu izdruka jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros.

7.3. Projekts iesniedzams arī elektroniskā formā (kompaktdiskā) un noformējums šādi:

7.3.1. teksta daļa sagatavojama *.doc formātā;

7.3.2. grafiskā daļa – digitālie vektoru dati iesniedzami *pdf., *.dgn vai *.dwg formātā, kas ir savietojams ar programmatūru MicroStation V8.

7.4. Visu grafiskās daļas rasējumu lapu labajā apakšējā stūrī jābūt rakstlaukumam, kurā norāda šādu informāciju – pasūtītājs, izstrādātājs, lokālplānojuma nosaukums, rasējuma lapas nosaukums, kopējais lapu skaits daļā, lapas numurs pēc kārtas, mērogs, kā arī plānojuma izstrādātāja, daļas vai sadaļas vadītāja un tehniskā izstrādātāja uzvārds, paraksts un datums).

7.5. Lokālplānojuma un grafiskās daļas kartēs un plānos obligāti norāda lietotos (nosacītos) apzīmējumus.

7.6. Sagatavotajā materiālā jābūt norādēm uz informācijas avotiem, jau izstrādātajiem projektiem, jāievēro autoru un trešo personu autorības tiesības.

7.7. Lokālplānojuma atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām uz saskaņojumu lapas apliecina lokālplānojuma izstrādātājs.

7.8. Lokālplānojumam jābūt noformētam atbilstoši Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.


Lejupielāde: DOC un PDF