Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 30.maijāNr. 378

protokols Nr. 12, 66. punkts

Par zemes vienības „Bulduri 8003” ūdenstilpes daļas un
zemesgabala „Tiltu iela 8108” daļas nomas līgumu noslēgšanu

Saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta 2010.gada 15.septembra aktu Nr.15-23-R2/36 zemes vienībai „Bulduri 8003” noteikts statuss „Publiskie ūdeņi”, zemes vienības kopējā platība 72794m2.

Zemesgabals „Tiltu iela 8108” izveidots ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2006.gada 3.novembra lēmumu Nr.205, zemesgabala kopējā platība 4651m2. Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2007.gada 4.janvāra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, „Tiltu iela 8108” ar kadastra Nr.1300 007 8108 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0030 7431.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.27 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes daļas izmantošanu”, Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 19.jūlija nolikumu Nr.11 „Par ūdenstilpju nomas noteikumiem un iznomāšanas kārtība” un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumu Nr.386 „Par ūdenstilpes nomas maksas apmēru un samaksas kārtību”, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2013.gada 23.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.8-4/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „BBN Centrs” (vienotais reģistrācijas Nr.40003403267, juridiskā adrese – „Torņi”, Saldus pagasts, Saldus novads) uz 5 gadiem (saskaņā ar pievienoto plānu):

1.1 zemes vienības Jūrmalā, „Bulduri 8003” ūdenstilpes daļu 12022m2 platībā,

1.2 zemesgabala Jūrmalā, „Tiltu iela 8108” daļu 1171m2 platībā,

saimnieciskās darbības veikšanai, ar nosacījumu, ka mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas (tas ir, līdz nomas līgumu noslēgšanai) nomnieks samaksā nomas maksu par zemes vienības „Bulduri 8003” ūdenstilpes daļu 6011Ls apmērā un pievienotās vērtības nodokli par pirmo nomas gadu.

2. Noteikt nomas maksu par zemes vienības ūdenstilpes daļu 0,50Ls/m2 gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Līdz saistošo noteikumu pieņemšanai par nomas maksas apmēra noteikšanu zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

4. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) viena mēneša laikā sagatavot līgumus par:

4.1. zemes vienības Jūrmalā, „Bulduri 8003” ūdenstilpes daļas 12022m2 platībā nomu,

4.2. zemesgabala Jūrmalā, „Tiltu iela 8108” daļas 1171m2 platībā nomu.

5. Šis lēmums zaudē spēku, ja netiek izpildīts lēmuma 1.punktā minētais nosacījums.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Lejupielāde: DOC un PDF