Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2013.gada 16.maijāNr. 18

protokols Nr. 11, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. un 46.pantu
un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1. Veikt grozījumus 2013.gadā pašvaldības budžetā:

1.1. palielināt ieņēmumus no iedzīvotāju ienākuma nodokļa par Ls 118 798, t.sk.:

1.1.1. samazināt saņemto no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalīto iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikumu par Ls 8 455 (klasifikācijas kods 1.1.1.1);

1.1.2. palielināt iedzīvotāju ienākuma nodokli par Ls 127 253 (klasifikācijas kods 1.1.1.0);

1.2. novirzīt 2013.gadā no ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem pašvaldības pamatbudžetā Ls 108 362, t.sk.:

1.2.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 36 852, t.sk.:

1.2.1.1. programmas „Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi” aktivitātei „Pārējie izdevumi pilsētas apsaimniekošanā” pilsētas apsaimniekošanas izdevumiem, kas saistīti ar suņu ekskrementu savākšanu, kā arī piktogrammu uzstādīšanai, kas nosaka aizliegumu suņiem atrasties pludmalē un iekšpagalmos Ls 1 844, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

06.600.2312 Ls 999;

06.600.2390 Ls 315;

06.600.5239 Ls 530,

attiecīgi precizējot 12.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2.1.2. projekta „Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve” neattiecināmo izdevumu segšanai Ls 3 630 (klasifikācijas kods 04.510.5250);

1.2.1.3. programmas „Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi” aktivitātei „Publisko attiecību kampaņas konkursa „Jaunais vilnis”” līdzfinansēšanai Ls 9 525 (klasifikācijas kods 08.620.2279), attiecīgi precizējot 15.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2.1.4. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Jūrmalas Šaha klubs” līdzfinansējumam Ls 1 000 (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi precizējot 16.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2.1.5. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Volejbola klubs Jūrmala” atbalstam Ls 510 (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi precizējot 16.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2.1.6. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Jūrmalas sporta senioru atbalstam” vieglatlētikas komandas dalībnieces A.T. atbalstam Ls 600 (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi precizējot 16.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2.1.7. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Hokejistu atbalstam” V.V. dalībai starptautiskajā hokeja turnīrā Ls 350 (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi precizējot 16.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2.1.8. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Futbola klubs „Kauguri-PBLC”” attīstībai Ls 2 500 (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi precizējot 16.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2.1.9. kompensācijām mācību izdevumu segšanai pašvaldības iestādēs strādājošajiem Ls 9 073 (klasifikācijas kods 09.510.6423);

1.2.1.10. darbinieku skaita saraksta palielinājumam Ls 7 820, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

06.600.1119 Ls 5 551;

06.600.1147 Ls 238;

06.600.1210 Ls 1 490;

06.600.1221 Ls 391;

06.600.1227 Ls 150;

1.2.2. Vaivaru pamatskolai Braila printera iegādei Ls 2 460 (klasifikācijas kods 09.210.5238);

1.2.3. PA „Sociālās aprūpes centrs” specializēto darbnīcu uzturēšanai un darbības nodrošināšanai Dūņu ceļā 2 Ls 10 558, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

10.700.2212 Ls 89;

10.700.2221 Ls 1 291;

10.700.2222 Ls 107;

10.700.2223 Ls 997;

10.700.2234 Ls 36;

10.700.2243 Ls 213;

10.700.2311 Ls 30;

10.700.2312 Ls 76;

10.700.2313 Ls 27;

10.700.2239 Ls 22;

10.700.2330 Ls 3 177;

10.700.2352 Ls 98;

10.700.2312 Ls 95;

10.700.5238 Ls 182;

10.700.5121 Ls 450;

10.700.5220 Ls 2 428;

10.700.2355 Ls 30;

10.700.2363 Ls 1 210;

1.2.4. Jūrmalas pilsētas muzejam komandējuma izdevumiem uz Sanktpēterburgu Ls 912, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

08.220.2121 Ls 384;

08.220.2122 Ls 528;

1.2.5. Jūrmalas Kultūras centram projekta programmas „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” Ls 5 080, t.sk.,:

1.2.5.1. aktivitātei „Kultūras projektu konkurss” projekta „Bērnu vasara Mellužu estrādē” līdzfinansēšanai Ls 2 080 (klasifikācijas kods 08.620.2279), attiecīgi precizējot 21.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2.5.2. aktivitātei „Irkutskas filharmonijas orķestra koncerts Jūrmalā” līdzfinansēšanai Ls 3 000 (klasifikācijas kods 08.620.2279), attiecīgi precizējot 21.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2.6. Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai projekta „Nāc pie manis ciemos” īstenošanai Ls 500, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

08.210.1150 Ls 225;

08.210.2239 Ls 50;

08.210.2311 Ls 75;

08.210.2312 Ls 100;

08.210.2390 Ls 50;

1.2.7. PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” pamatkapitāla palielināšanai – sociālo dzīvojamo telpu kapitālajam remontam Ls 34 000 (klasifikācijas kods F55010000);

1.2.8. Labklājības pārvaldei programmas „Integrācijas projektu īstenošana” aktivitātei „Sabiedrības integrācijas programmas realizācija” Biedrības „Es redzu” projekta „Es redzu” īstenošanai Ls 3 000 (klasifikācijas kods 08.300.3263), attiecīgi precizējot 20.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2.9. SIA „Jūrmalas ūdens” programmai „Ūdensvada un kanalizācijas izbūve” pamatkapitāla palielināšanai komunikāciju izbūvei Lēdurgas ielā Ls 15 000 (klasifikācijas kods F55010000);

1.3. budžeta izpildītājiem apstiprinātajās tāmēs saskaņā ar 1.,2 un 3.pielikumu, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 3.,6.,7.,12.,13.,16.,17.,18.,19.,20. un 23.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.4. samazināt asignējumus pašvaldības pamatbudžeta programmai „Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finansu palīdzības projektu īstenošanā” par Ls 1 657 (klasifikācijas kods 04.900.2275), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centram projekta „Kopā mēs varam vairāk” īstenošanai Ls 1 657 (klasifikācijas kods 09.510.2279);

1.5. samazināt asignējumus Jūrmalas pilsētas domei programmas „Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana” aktivitātei „Īpašumu apsaimniekošana” par Ls 11 570, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

06.600.2244 Ls 2 740;

06.600.2221 Ls 7 600;

06.600.2222 Ls 330;

06.600.2223 Ls 900,

attiecīgi precizējot 13.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Privatizējamā SIA „Jūrmalas namsaimnieks” apsardzes pakalpojumu nodrošināšanai Ls 11 570 (klasifikācijas kods 06.600.3261);

1.6. samazināt asignējumus Jūrmalas pilsētas domei programmas „Vides aizsardzības veicināšanas pasākumu vadība, regulēšana, uzraudzība” aktivitātei „Zilā Karoga programmas realizēšana” par Ls 1 680 (klasifikācijas kods 05.600.2279), attiecīgi precizējot 7.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 1 680, t.sk.:

1.6.1. Jūrmalas Bērnu un jauniešu centram Ls 689, t.sk.:

1.6.1.1. projekta „Interaktīvā izstāde „Iepazīsti vidi sev apkārt” īstenošanai Ls 400, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1147 Ls 93;

09.210.1210 Ls 22

09.510.2351 Ls 235;

09.510.2312 Ls 20;

09.510.2311 Ls 30;

1.6.1.2. projekta „Zilā karoga programma Jūrmalā un Latvijā” īstenošanai Ls 289, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.510.2262 Ls 200;

09.510.2311 Ls 15;

09.510.2390 Ls 74;

1.6.2. Slokas pamatskolai projekta „Saules laiks” īstenošanai Ls 350 (klasifikācijas kods 09.210.2370);

1.6.3. Jūrmalas pilsētas muzejam projekta „Zaļojošā Jūrmala” īstenošanai Ls 306, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

08.220.1150 Ls 80;

08.220.2279 Ls 151;

08.220.2312 Ls 75;

1.6.4. Jūrmalas sākumskolai „Atvase” projekta „Gliemezītis mūsu pagalmā” īstenošanai Ls 335, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2244 Ls 88;

09.210.2312 Ls 100;

09.210.2352 Ls 147.

1.7. samazināt asignējumus Jūrmalas Kultūras centram programmas „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” aktivitātei „Kultūras projektu konkurss” par Ls 1 610 (klasifikācijas kods 08.620.2279), attiecīgi precizējot 21.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 1 610, t.sk.;

1.7.1. Jūrmalas pilsētas muzejam Ls 1 230, attiecīgi precizējot 22.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”, t.sk.:

1.7.1.1. programmas „Kultūras pasākumi Jūrmalas pilsētas muzejā” aktivitātei „Projekts „V.Šekspīra lugas „Spītnieces savaldīšana” iestudējums muzejā”” īstenošanai Ls 400 (klasifikācijas kods 08.620.1150);

1.7.1.2. programmas Kultūras pasākumi Jūrmalas pilsētas muzejā” aktivitātei „Projekts „Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums „Kultūrvēsturiskais mantojums kūrortā. Tradīcijas un mūsdienu aktualitātes” Ls 830, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

08.620.1150 Ls 330;

08.620.2390 Ls 500;

1.7.2. Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai projekta „Olimpiskās spēles bibliotēksportā” īstenošanai Ls 380, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

08.210.2390 Ls 330;

08.210.2311 Ls 50;

1.8. samazināt asignējumus Labklājības pārvaldei programmas „Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu līdzfinansējums” aktivitātei „Līdzfinansējums jaunu veselības aprūpes projektu īstenošana” par Ls 7 000 (klasifikācijas kods 07.620.2275), attiecīgi precizējot 19.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” projekta „Vingrošana ūdenī un deju aerobika – liekā svara samazināšanai” realizēšanai Ls 7 000, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

07.490.1119 Ls 1 050;

07.490.1147 Ls 1 457;

07.490.1150 Ls 1 050;

07.490.1210 Ls 857;

07.490.2221 Ls 48;

07.490.2222 Ls 317;

07.490.2239 Ls 131;

07.490.2244 Ls 484;

07.490.2311 Ls 48;

07.490.2312 Ls 786;

07.490.2351 Ls 126;

07.490.2352 Ls 261;

07.490.2390 Ls 385;

1.9. samazināt asignējumus Labklājības pārvaldei programmas „Integrācijas projektu īstenošana” aktivitātei „Sabiedrības integrācijas programmas realizācija” par Ls 1 279 (klasifikācijas kods 08.300.3263), attiecīgi precizējot 20.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 1 279 apmērā Ķemeru vidusskolai projekta „No izpratnes uz sadraudzību jeb kā sadzīvot kopā” īstenošanai, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1147 Ls 160;

09.210.1150 Ls 161;

09.210.1210 Ls 78;

09.210.2269 Ls 100;

09.210.2279 Ls 50;

09.210.2311 Ls 50;

09.210.2312 Ls 250;

09.210.2322 Ls 150;

09.210.2352 Ls 30;

09.210.2390 Ls 250;

1.10. samazināt asignējumus Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai par Ls 244, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

03.110.2234 Ls 38;

03.110.2221 Ls 206,

novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” par baseina izmantošanu, lai veiktu glābējiem uz ūdens cietušo glābšanas prasmju apguvi, komunālo pakalpojumu apmaksai Ls 244, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

10.200.2221 Ls 163;

10.200.2222 Ls 81;

1.11. samazināt asignējumus PI „Lielupes ostas pārvalde” par Ls 8 500 (klasifikācijas kods 04.520.3261), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 8 500, t.sk.:

1.11.1. PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” komandējuma izdevumiem dalībai PVO Healthy City konferencē Izmirā, Turcijā Ls 872, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

10.200.2121 Ls 120;

10.200.2122 Ls 752;

1.11.2. SIA „Jūrmalas ūdens” programmai „Notekūdeņu apsaimniekošana (meliorācijas sistēma)” piemaksām par papildus darbu un sociālā nodokļa nomaksai Ls 6 701 (klasifikācijas kods 05.200.3261);

1.11.3. Jūrmalas pilsētas domei kompensācijām mācību izdevumu segšanai pašvaldības iestādēs strādājošajiem Ls 927 (klasifikācijas kods 09.510.6423).

2. Palielināt 2013.gadā ieņēmumus no valsts budžeta dotācijas par Ls 27 836 (klasifikācijas kods 18.6.2.0), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem pašvaldības izglītības iestādēm mācību literatūras iegādei Ls 27 836 saskaņā ar 4.pielikumu.

3. Palielināt 2013.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no valsts mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) par Ls 154 400 (klasifikācijas kods 18.6.2.0.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei programmas „Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana) aktivitātei „Ielu ietvju un zaļo zonu mehanizēta un nemehanizēta tīrīšana (tai skaitā arī BC kategorijas ielas) Ls 154 400 (klasifikācijas kods 05.100.2244), attiecīgi precizējot 3.,12.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”.

4. Samazināt 2013.gadā pašvaldības pamatbudžeta atlikumu no valsts mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) uz 2014.gada 1.janvāri par Ls 11 372, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei programmas „Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana) aktivitātei „Ielu ietvju un zaļo zonu mehanizēta un nemehanizēta tīrīšana (tai skaitā arī BC kategorijas ielas) Ls 11 372 (klasifikācijas kods 05.100.2244), attiecīgi precizējot 3.,12.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”.

5. Palielināt 2013.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un saņemtās ārvalstu finanšu palīdzības, kas nav Eiropas Savienības struktūrfondi par Ls 5 249 (klasifikācijas kods 21.1.9.1.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centram projekta „Kopā mēs varam vairāk” īstenošanai Ls 5 249, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1150 Ls 278;

09.510.1210 Ls 67;

09.510.2231 Ls 385;

09.510.2250 Ls 450

09.510.2264 Ls 150;

09.510.2279 Ls 1 356;

09.510.2311 Ls 166;

09.510.2322 Ls 55;

09.510.2341 Ls 35;

09.510.2355 Ls 120;

09.510.2363 Ls 1 232;

09.510.2366 Ls 35;

09.510.2370 Ls 260;

09.510.2390 Ls 660.

6. Palielināt 2013.gadā pašvaldības ieņēmumus no citiem ieņēmumiem maksas pakalpojumos par Ls 8 002 (klasifikācijas kods 21.3.9.9):

6.1. Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijai par Ls 6 719, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem uzturēšanas izdevumiem Ls 6 719, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

03.110.1119 Ls 2 077;

03.110.1210 Ls 500;

03.110.2222 Ls 41;

03.110.2223 Ls 1 178;

03.110.2224 Ls 89;

03.110.2244 Ls 103;

03.110.2321 Ls 2 731;

6.2. Pirmsskolas izglītības iestādei „Zvaniņš” par Ls 105, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem degvielas izdevumiem Ls 105 (klasifikācijas kods 09.100.2322);

6.3. PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” par Ls 978, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem komunālo pakalpojumu apmaksai Ls 978, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

10.200.2221 Ls 772;

10.200.2222 Ls 56;

10.200.2223 Ls 150;

6.4. Majoru vidusskolai par Ls 200, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem degvielas izdevumiem Ls 200 (klasifikācijas kods 09.210.2322).

7. Palielināt 2013.gadā Jūrmalas Kultūras centram maksas pakalpojumu ieņēmumus par telpu nomu par Ls 2 900 (klasifikācijas kods 21.3.8.1), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas Kultūras centram apkures izdevumu apmaksai Ls 2 900 (klasifikācijas kods 08.230.2221).

8. Samazināt 2013.gadā Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai maksas pakalpojumu ieņēmumus par telpu nomu par Ls 830 (klasifikācijas kods 21.3.8.1), palielinot citu ieņēmumus maksas pakalpojumos par Ls 830 (klasifikācijas kods 21.3.9.9).

9. Samazināt 2013.gadā plānoto maksas pakalpojumu atlikumu uz 2014.gada 1.janvāri par Ls 8 953, t.sk.,:

9.1. Jūrmalas pilsētas domei par Ls 2 876, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei telpu nomas maksai Ls 2 876 (klasifikācijas kods 06.600.2261);

9.2. Jūrmalas Alternatīvajai skolai par Ls 3 572, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas Alternatīvajai skolai ēdināšanas izdevumiem 3 572 (klasifikācijas kods 09.210.2363);

9.3. Majoru vidusskolai par Ls 2 396, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem inventāra iegādei Ls 2 396 (klasifikācijas kods 09.210.2312);

9.4. Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram par Ls 109, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 109 videonovērošanas sistēmas uzstādīšanai (klasifikācijas kods 09.510.5239).

10. Palielināt 2013.gadā ieņēmumus no ziedojumiem un dāvinājumiem Ķemeru vidusskolai par Ls 250 (klasifikācijas kods 23.4.1.0.), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 250 apmērā novirzot mīkstā inventāra iegādei un mācību līdzekļu un materiālu iegādei, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2361 Ls 50;

09.210.2370 Ls 200.

11. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 44.2.punktu, apstiprināt 2013.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1.1-14/165 no programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 2013.gadā piešķirt Ls 192 Jūrmalas Valsts ģimnāzijai pavadošās personas dienas naudas segšanai komandējumam uz Ukrainu (klasifikācijas kods 09.210.2121).

12. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 44.2.punktu, apstiprināt 2013.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1.1-14/165 veiktās izmaiņas apstiprinātajās pamatbudžeta tāmēs, t.sk.:

12.1. Jūrmalas pilsētas domei, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.510.2235

Ls -2 712

Programma „Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā”; aktivitāte „E-apmācības sistēma e-apmācības sistēmas efektivitātes, kvalitātes un kontroles uzlabošanai” (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

09.510.2219

06.600.2243

06.600.2390

04.510.2246

04.510.5239

Ls 2 712

Ls -881

Ls 881

Ls -920

Ls 920

Programma „Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā”; aktivitāte „E-apmācības sistēma e-apmācības sistēmas efektivitātes, kvalitātes un kontroles uzlabošanai” (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

Programma „Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi”; aktivitāte „Bērnu rotaļu aprīkojuma izvietošana daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos un pilsētu parkos” (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

Programma „Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi”; aktivitāte „Bērnu rotaļu aprīkojuma izvietošana daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos un pilsētu parkos” (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

Programma „Ceļu infrastruktūras remonti”; aktivitāte „Barjeru remonts” (3.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

Programma „Ceļu infrastruktūras remonti”; aktivitāte „Barjeru remonts” (3.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

12.2. Jūrmalas Alternatīvajai skolai, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2234 Ls -150;

09.210.1227 Ls 150.

13. Palielināt 2013.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un saņemtās ārvalstu finanšu palīdzības, kas nav Eiropas Savienības struktūrfondi par Ls 26 221 (klasifikācijas kods 21.1.9.1.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra projekta „Solis ilgtspējīgā uzņēmējdarbībā” īstenošanai Ls 26 221, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1150 Ls 2 737;

09.510.1147 Ls 840;

09.510.1210 Ls 862;

09.510.2231  Ls 7 299;

09.510.2239 Ls 200;

09.510.2259 Ls 550;

09.510.2275 Ls 426;

09.510.2279 Ls 6 036;

09.510.2311 Ls 410;

09.510.2322 Ls 100;

09.510.2355  Ls 120;

09.510.2363 Ls 4 224;

09.510.2366 Ls 360;

09.510.2390 Ls 1 460;

Atlikums gada beigās Ls 597.

Priekšsēdētājs

J.Visockis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 16.maija saistošajiem noteikumiem Nr.18

(protokols Nr.11, 3.punkts)

IZMAIŅAS 2013.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU PAMATBUDŽETA TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

372 541

372 541

Jūrmalas pilsētas dome

169 158

169 158

LV57PARX0002484572002

01.110.2390

1 000

Iestādes uzturēšana, centralizētie pasākumi

Līdzekļu pārdale

01.110.2312

1 000

Iestādes uzturēšana, centralizētie pasākumi

Naudas līdzekļi nepieciešami Latvijas karoga iegādei

01.110.1227

300

Iestādes uzturēšana, centralizētie pasākumi

Līdzekļu atlikums saskaņā ar veselības apdrošināšanas līgumu

08.100.1227

150

Iestādes uzturēšana

Naudas līdzekļi nepieciešami apdrošināšanas prēmijas maksājuma veikšanai

04.730.1227

150

Iestādes uzturēšana

Naudas līdzekļi nepieciešami apdrošināšanas prēmijas maksājuma veikšanai

03.390.1119

2 500

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale

03.390.1147

2 300

Iestādes uzturēšana

Naudas līdzekļi nepieciešami piemaksu apmaksai par papildus darbu

04.900.1119

6 000

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale

03.390.1142

200

Iestādes uzturēšana

Naudas līdzekļi nepieciešami virsstundu apmaksai

06.600.1119

3 000

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale

04.900.1147

3 000

Iestādes uzturēšana

Naudas līdzekļi nepieciešami piemaksu apmaksai par papildus darbu

04.730.1147

1 000

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale

04.900.1142

3 000

Iestādes uzturēšana

Naudas līdzekļi nepieciešami virsstundu apmaksai

06.600.1147

2 000

Iestādes uzturēšana

Naudas līdzekļi nepieciešami piemaksu apmaksai par papildus darbu

06.600.1142

500

Iestādes uzturēšana

Naudas līdzekļi nepieciešami virsstundu apmaksai

06.600.1141

500

Iestādes uzturēšana

Naudas līdzekļi nepieciešami nakts darba apmaksai

04.730.1142

500

Iestādes uzturēšana

Naudas līdzekļi nepieciešami virsstundu apmaksai

08.100.1142

500

Iestādes uzturēšana

Naudas līdzekļi nepieciešami virsstundu apmaksai

LV84PARX0002484572001

05.100.2244

800

Programma: Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana); aktivitāte: Stacionāro sabiedrisko tualešu apsaimniekošana (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

05.100.2223

800

Programma: Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana); aktivitāte: Stacionāro sabiedrisko tualešu apsaimniekošana (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami elektroenerģijas apmaksai Mellužu estrādes jaunajā tualetē

08.100.2312

4 100

Programma: Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi; aktivitāte: Koka laipu izgatavošana, izvietošana un apsaimniekošana pludmales izejās uz jūru (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.100.2244

4 100

Programma: Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi; aktivitāte: Koka laipu izgatavošana, izvietošana un apsaimniekošana pludmales izejās uz jūru (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami esošo koka laipu izlikšanai, dēļu nomaiņai, deponēšanai, celiņu izlīdzināšanai un apsaimniekošanai

08.100.2244

2 524

Programma: Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi; aktivitāte: Pludmales labiekārtošana, tai skaitā, rotaļu aprīkojuma, sporta aprīkojuma, informatīvo norāžu un koka laipu remonts, izvietošana, demontāža, atjaunošana (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.100.2312

2 500

Programma: Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi; aktivitāte: Pludmales labiekārtošana, tai skaitā, rotaļu aprīkojuma, sporta aprīkojuma, informatīvo norāžu un koka laipu remonts, izvietošana, demontāža, atjaunošana (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami pludmales informatīvo norāžu un volejbola stabu izgatavošanai

08.100.2390

24

Programma: Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi; aktivitāte: Pludmales labiekārtošana, tai skaitā, rotaļu aprīkojuma, sporta aprīkojuma, informatīvo norāžu un koka laipu remonts, izvietošana, demontāža, atjaunošana (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami pludmales informatīvo stabu piktogrammu atjaunošanai

06.600.2279

40

Programma: Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana; aktivitāte: Vērtēšana (13.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

06.600.2519

40

Programma: Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana; aktivitāte: VZD kadastra izziņas (13.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami Valsts zemes dienesta sagatavoto kadastra izziņu apmaksai

04.730.2312

77

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi; aktivitāte: Tūrisma informatīvo ceļa zīmju kājāmgājējiem un autotransportam finansējums (18.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums

04.730.2243

77

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi; aktivitāte: Tūrisma informatīvo ceļa zīmju kājāmgājējiem un autotransportam finansējums (18.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami esošo norāžu krāsošanai un atjaunošanai

04.730.2239

688

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi; aktivitāte: Kūrortpilsētas mārketinga materiāli sezonalitātes riska mazināšanai (18.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu ekonomija

04.730.2390

512

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi; aktivitāte: Tūrisma stenda noformējums tūrisma izstādēs (Krāsainā drukātā līmplēve u.c.) +Latvijas izstādes stends (18.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami stendu apmaksai Stockmann veikalos Krievijā

04.730.2121

176

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi; aktivitāte: Vizītes uz esošajām un potenciālajām sadraudzības pilsētām (18.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami komandējuma dienas naudu apmaksai

04.510.2241

3 500

Programma: Ceļu infrastruktūras remonti; aktivitāte: Žoga remonts pie Omnibusa ielas auto stāvlaukuma (3.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Aktivitātes nosaukuma un ekonomiskās klasifikācijas koda precizēšana

04.510.5269

3 500

Programma: Ceļu infrastruktūras remonti; aktivitāte: Dzīvžoga izveide pie Omnibusa ielas auto stāvlaukuma (3.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami tūju dzīvžoga ierīkošanai

09.210.2241

11 000

Programma: Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: Jūrmalas Valsts ģimnāzija (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Ekonomiskās klasifikācijas koda precizēšana

09.210.5250

45 000

Programma: Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: Jūrmalas Valsts ģimnāzija (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami Jūrmalas Valsts ģimnāzijas galvenās ieejas vestibila remontam

08.100.5250

114 600

Programma: Infrastruktūras kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: Majoru vidusskolas sporta laukuma infrastruktūras attīstība (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums

09.100.2241

11 730

Programma: Pirmsskolas izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: P.i.i. "Saulīte" (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami ārkārtas aukstā un karstā ūdensapgādes sistēmas remonta darbiem

09.210.5250

36 300

Programma: Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: Kauguru vidusskolas sporta laukuma labiekārtošana Raiņa ielā 118 (t.sk. sporta laukuma ģērbtuvju ierīkošana) (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami papildu tribīņu iegādei

10.700.5240

3 570

Programma: Kapitālie, kārtējie remonti, renovācijas pašvaldības nekustamajos īpašumos, kuros tiek nodrošināta ilgstoša sociālā aprūpe; aktivitāte: Pašvaldības iestāde "Sprīdītis" - ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas būvniecība Sēravotu ielā 5 (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami inženierģeoloģiem izpētes darbiem un tehniskā projekta ekspertīzei

10.600.5250

4 000

Programma: Nekustamā īpašuma sociālās sfēras vajadzībām kapitālais, kārtējais remonts un rekonstrukcija; aktivitāte: Žoga ierīkošana nakts patversmē Raiņa ielā 62 (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami jauna žoga izbūvei Raiņa ielā 62

09.210.5250

25 000

Programma: Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: Ķemeru vidusskola (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami jauna žoga izbūvei Tukuma ielā 10

09.100.2241

5 000

Programma: Pirmsskolas izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: p.i.i. „Madara” (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Ekonomiskās klasifikācijas koda precizēšana

09.100.5250

15 000

Programma: Pirmsskolas izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: p.i.i. „Madara” (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami divu izglītības grupu kapitālā remonta darbiem

09.100.5250

10 000

Programma: Pirmsskolas izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti; aktivitāte: p.i.i. „Madara” (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

06.600.2279

1 000

Programma: Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana; aktivitāte: Kadastrālā uzmērīšana objektiem, kas ierakstāmi zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda, zemes ierīcības projektu pasūtīšana (17.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

06.600.2276

300

Programma: Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana; aktivitāte: Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem (17.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami notāra pakalpojumu apmaksai

06.600.2279

700

Programma: Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana; aktivitāte: Inventarizācijas lietu pasūtīšana Valsts zemes dienestam, dzīvokļu tehniskās pases objektiem, kas ierakstāmi zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda (17.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami inventarizācijas lietu pasūtīšanai Valsts zemes dienestam

05.600.1150

588

Programma: Vides aizsardzības veicināšanas pasākumu vadība, regulēšana, uzraudzība; aktivitāte: Zilā Karoga programmas realizēšana (7.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

05.600.5239

588

Programma: Vides aizsardzības veicināšanas pasākumu vadība, regulēšana, uzraudzība; aktivitāte: Zilā Karoga programmas realizēšana (7.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami papildus Zilā Karoga informācijas stenda izgatavošanai un uzstādīšanai Turaidas ielas galā pirms pludmales

06.600.2239

441

Pašvaldību īpašumu pārvaldīšana; aktivitāte: Sludinājumi (13.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu ekonomija

06.600.2212

130

Programma: Pašvaldību īpašumu pārvaldīšana; aktivitāte: Īpašumu apsaimniekošana (13.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami videonovērošanas (biznesa interneta pakalpojumi) nodrošināšanai

06.600.2279

500

Programma: Pašvaldību īpašumu pārvaldīšana; aktivitāte: Ēku tehniskā stāvokļa novērtēšana (13.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu ekonomija

04.900.2519

811

Programma: Nekustamā īpašuma iegāde; aktivitāte: Valsts nodeva īpašumu pirkšanai (13.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami valsts nodevas apmaksai par nekustamā īpašuma reģistrāciju uz pašvaldības vārda

08.100.2279

500

Programma: Sporta pasākumi; aktivitāte: Daiļslidošanas klubs "Stils" (16.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu ekonomija

08.100.2261

500

Programma: Sporta pasākumi; aktivitāte: Dalība Latvijas jaunatnes olimpiādē Ventspils 2013 (16.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami sportistu nakšņošanas pakalpojumiem

Pumpuru vidusskola

984

984

09.210.2275

800

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.2363

500

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami bērnu ēdināšanai vasaras nometnes laikā

09.210.2370

300

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami materiālu un sporta inventāra iegādei nodarbībām

LV28TREL981304500200B

09.210.1119

148

ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogramma "Skolu divpusējā partnerība"

Līdzekļu ekonomija

09.210.2122

184

ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogramma "Skolu divpusējā partnerība"

Naudas līdzekļi nepieciešami naktsmītnes izdevumu segšanai komandējumā uz Somiju

09.210.1210

36

ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogramma "Skolu divpusējā partnerība"

Līdzekļu ekonomija

Jūrmalas pilsētas Ķemeru vidusskola

2 806

2 806

09.210.2275

1 656

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.2363

1 656

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami nometnes dalībnieku ēdināšanai

09.210.2354

250

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2351

1 150

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami remontmateriālu iegādei

09.210.2242

74

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2244

500

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2311

100

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.2352

150

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.2519

67

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.2400

9

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

200

200

09.210.1221

200

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.1228

150

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami bēru pabalsta izmaksai

09.210.1221

50

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami bēru pabalsta izmaksai

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

200

200

09.210.1221

200

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.1228

150

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami bēru pabalsta izmaksai

09.210.1221

50

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami bēru pabalsta izmaksai

Jūrmalas sākumskola "Atvase"

1 132

1 132

09.210.2275

972

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.2363

810

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami nometnes dalībnieku ēdināšanai

09.210.2370

162

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami mācību līdzekļu iegādei nometnes vajadzībām

LV05TREL981305300200B

09.210.2262

4

ES Mūžizgītības programmas Comenuis apakšprogramma "Skolu daudzpusējā partnerība"

Līdzekļu ekonomija

09.210.2122

160

ES Mūžizgītības programmas Comenuis apakšprogramma "Skolu daudzpusējā partnerība"

Naudas līdzekļi nepieciešami ceļa izdevumu segšajai apmaiņas braucienam uz Poliju

09.210.2121

156

ES Mūžizgītības programmas Comenuis apakšprogramma "Skolu daudzpusējā partnerība"

Līdzekļu pārdale

SIA "Dzintaru koncertzāle"

95 400

95 400

08.620.2279

3 180

Programma: Atbalstāmie pasākumi Dzintaru koncertzālē 2013.gada sezonā; aktivitāte: Jāņu ielīgošana (23.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Precizēts aktivitātes nosaukums

08.620.2279

3 180

Programma: Atbalstāmie pasākumi Dzintaru koncertzālē 2013.gada sezonā; aktivitāte: Vasaras saulgriežu ielīgošanas koncerts (23.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Precizēts aktivitātes nosaukums

08.620.2279

3 180

Programma: Atbalstāmie pasākumi Dzintaru koncertzālē 2013.gada sezonā; aktivitāte: Starptautiskais bērnu horeogrāfijas festivāls "Arabeskas" (23.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Precizēts aktivitātes nosaukums

08.620.2279

3 180

Programma: Atbalstāmie pasākumi Dzintaru koncertzālē 2013.gada sezonā; aktivitāte: 13.Starptautiskais bērnu horeogrāfijas festivāls "Arabeskas" (23.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Precizēts aktivitātes nosaukums

08.620.2279

3 180

Programma: Atbalstāmie pasākumi Dzintaru koncertzālē 2013.gada sezonā; aktivitāte: Starptautiskais baleta festivāls "Baleta zvaigznes Jūrmalā" (23.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Precizēts aktivitātes nosaukums

08.620.2279

3 180

Programma: Atbalstāmie pasākumi Dzintaru koncertzālē 2013.gada sezonā; aktivitāte: 14.Starptautiskais baleta festivāls "Baleta zvaigznes Jūrmalā" (23.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Precizēts aktivitātes nosaukums

08.620.2279

22 260

Programma: Atbalstāmie pasākumi Dzintaru koncertzālē 2013.gada sezonā; aktivitāte: Starptautiskais mūzikas festivāls "Summertime"

Precizēts aktivitātes nosaukums

08.620.2279

22 260

Programma: Atbalstāmie pasākumi Dzintaru koncertzālē 2013.gada sezonā; aktivitāte: 9.Starptautiskais mūzikas festivāls "Summertime - aicina Inese Galante"

Precizēts aktivitātes nosaukums

08.620.2279

3 180

Programma: Atbalstāmie pasākumi Dzintaru koncertzālē 2013.gada sezonā; aktivitāte: Dzintaru koncertzāles sezonas noslēguma koncerts (23.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Precizēts aktivitātes nosaukums

08.620.2279

3 180

Programma: Atbalstāmie pasākumi Dzintaru koncertzālē 2013.gada sezonā; aktivitāte: Dzintaru koncertzāles sezonas noslēguma koncerts Marija Naumova (23.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Precizēts aktivitātes nosaukums

08.620.2279

3 180

Programma: Atbalstāmie pasākumi Dzintaru koncertzālē 2013.gada sezonā; aktivitāte: Deju kolektīva Tapa 15 gadu jubileja (23.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Precizēts aktivitātes nosaukums

08.620.2279

3 180

Programma: Atbalstāmie pasākumi Dzintaru koncertzālē 2013.gada sezonā; aktivitāte: Deju kolektīva Tapa 15 gadu jubilejas koncerts (23.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Precizēts aktivitātes nosaukums

08.620.2279

9 540

Programma: Atbalstāmie pasākumi Dzintaru koncertzālē 2013.gada sezonā; aktivitāte: Mūzikas festivāls (23.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Precizēts aktivitātes nosaukums

08.620.2279

3 180

Programma: Atbalstāmie pasākumi Dzintaru koncertzālē 2013.gada sezonā; aktivitāte: Festivāls LIVE FEST 2013 Animals & Friends (23.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Precizēts aktivitātes nosaukums

08.620.2279

3 180

Programma: Atbalstāmie pasākumi Dzintaru koncertzālē 2013.gada sezonā; aktivitāte: Festivāls LIVE FEST 2013 Soul Music Rewiv (23.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Precizēts aktivitātes nosaukums

08.620.2279

3 180

Programma: Atbalstāmie pasākumi Dzintaru koncertzālē 2013.gada sezonā; aktivitāte: Jubilejas koncertuzvedums "Olgai Dreģei 75" (23.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Precizēts aktivitātes nosaukums

08.620.2279

6 360

Programma: Atbalstāmie pasākumi Dzintaru koncertzālē 2013.gada sezonā; aktivitāte: Irkutskas gubernatora simfoniskā orķestra koncerts (23.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Precizēts aktivitātes nosaukums

08.620.2279

6 360

Programma: Atbalstāmie pasākumi Dzintaru koncertzālē 2013.gada sezonā; aktivitāte: Irkutskas filharmonijas simfoniskā orķestra koncerts (23.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Precizēts aktivitātes nosaukums

08.620.2279

3 180

Programma: Atbalstāmie pasākumi Dzintaru koncertzālē 2013.gada sezonā; aktivitāte: Tautas deju pērles Jūrmalā (23.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Aktivitātes maiņa

08.620.2279

3 180

Programma: Atbalstāmie pasākumi Dzintaru koncertzālē 2013.gada sezonā; aktivitāte: Igo - koncertprogramma ZEME (23.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Aktivitātes maiņa

08.620.2279

3 180

Programma: Atbalstāmie pasākumi Dzintaru koncertzālē 2013.gada sezonā; aktivitāte: Nedzirdīgo diena dzirdīgo pasaulē (23.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Aktivitātes maiņa

08.620.2279

3 180

Programma: Atbalstāmie pasākumi Dzintaru koncertzālē 2013.gada sezonā; aktivitāte: I.Akuratere, J.Kulakovs Sapumpurots zars ar grupu Pērkons (23.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Aktivitātes maiņa

08.620.2279

6 360

Programma: Atbalstāmie pasākumi Dzintaru koncertzālē 2013.gada sezonā; aktivitāte: Latviešu estrāde (23.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Precizēts aktivitātes nosaukums

08.620.2279

3 180

Programma: Atbalstāmie pasākumi Dzintaru koncertzālē 2013.gada sezonā; aktivitāte: Latviešu estrāde - Olga Rajekca (23.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Precizēts aktivitātes nosaukums

08.620.2279

3 180

Programma: Atbalstāmie pasākumi Dzintaru koncertzālē 2013.gada sezonā; aktivitāte: Latviešu estrāde grupa "Bet Bet" (23.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Precizēts aktivitātes nosaukums

08.620.2279

3 180

Programma: Atbalstāmie pasākumi Dzintaru koncertzālē 2013.gada sezonā; aktivitāte: Latviešu rokmūzikas koncerts (23.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Precizēts aktivitātes nosaukums

08.620.2279

3 180

Programma: Atbalstāmie pasākumi Dzintaru koncertzālē 2013.gada sezonā; aktivitāte: Labdarības Kantrī mūzikas koncerts (23.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Precizēts aktivitātes nosaukums

08.620.2279

3 180

Programma: Atbalstāmie pasākumi Dzintaru koncertzālē 2013.gada sezonā; aktivitāte: Bērnu veselība - mūsu nākotne Labdarības pasākums (23.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Precizēts aktivitātes nosaukums

08.620.2279

3 180

Programma: Atbalstāmie pasākumi Dzintaru koncertzālē 2013.gada sezonā; aktivitāte: Bērnu veselība - mūsu nākotne Labdarības koncerts (23.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Precizēts aktivitātes nosaukums

Labklājības pārvalde

47 993

47 993

10.120.2312

249

Programma: Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā; aktivitāte: Dzīves kvalitātes uzlabošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (20.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu ekonomija

10.120.5239

249

Programma: Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā; aktivitāte: Dzīves kvalitātes uzlabošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (20.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami pamatlīdzekļu iegādei cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

07.620.2275

41 044

Programma: Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu līdzfinansējums; aktivitāte: Līdzfinansējums jaunu veselības aprūpes projektu īstenošanai (19.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

07.620.3261

5 970

Programma: Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu līdzfinansējums; aktivitāte: Līdzfinansējums jaunu veselības aprūpes projektu īstenošanai (19.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs Sloka" un VSIA "NRC Vaivari" veselības aprūpes projektu īstenošanai

07.620.3262

13 182

Programma: Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu līdzfinansējums; aktivitāte: Līdzfinansējums jaunu veselības aprūpes projektu īstenošanai (19.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami veselības aprūpes projektu īstenošanai, ko īstenos komercsabiedrības

07.620.3263

21 892

Programma: Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu līdzfinansējums; aktivitāte: Līdzfinansējums jaunu veselības aprūpes projektu īstenošanai (19.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami veselības aprūpes projekta īstenošanai, ko īstenos biedrības un nodibinājumi

08.300.3263

1 700

Programma: Integrācijas projektu īstenošana; aktivitāte: Sabiedrības integrācijas programmas realizācija (20.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.300.3262

1 700

Programma: Integrācijas projektu īstenošana; aktivitāte: Sabiedrības integrācijas programmas realizācija (20.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami komercsabiedrības projekta īstenošanai

10.120.1210

5 000

Programma: Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā; aktivitāte: Dzīves kvalitātes uzlabošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (20.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu ekonomija

10.120.2279

5 000

Programma: Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā; aktivitāte: Dzīves kvalitātes uzlabošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (20.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami, lai veiktu samaksu par asistenta pakalpojumu, ko sniedz pašnodarbinātas personas

Majoru vidusskola

1 400

1 400

09.210.2275

1 400

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.2363

1 000

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami nometnes dalībnieku ēdināšanai

09.210.2279

40

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami biļešu iegādei nometnes dalībniekiem muzeja apmeklējumam

09.210.2370

360

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami materiālu iegādei mācību un sporta nodarbībām

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

651

651

09.510.2363

70

Iestādes uzturēšana un interešu izglītības nodrošināšana; projekts "Pierādi sevi brīvprātīgā darbā"

Līdzekļu pārdale

09.510.2322

110

Iestādes uzturēšana un interešu izglītības nodrošināšana; projekts "Pierādi sevi brīvprātīgā darbā"

Naudas līdzekļi nepieciešami degvielas iegādei

09.510.2390

40

Iestādes uzturēšana un interešu izglītības nodrošināšana; projekts "Pierādi sevi brīvprātīgā darbā"

Līdzekļu pārdale

09.510.2234

135

Iestādes uzturēšana un interešu izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.510.5239

541

Iestādes uzturēšana un interešu izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami videonovērošanas sistēmas iegādei

09.510.2321

406

Iestādes uzturēšana un interešu izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde "Sprīdītis"

228

228

10.700.2354

228

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Līdzekļu pārdale

10.700.2243

228

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Naudas līdzekļi nepieciešami autoservisa pakalpojumu apmaksai

Jūrmalas Centrālā bibliotēka

200

200

08.210.1221

200

Bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

08.210.1228

150

Bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami bēru pabalsta izmaksai

08.210.1221

50

Bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami bēru pabalsta izmaksai

PA "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs"

10 140

10 140

10.200.1119

6 904

Pansionāta pakalpojumu sniegšana

Līdzekļu pārdale

10.700.1119

6 904

Īpašuma Dūņu ceļš 2 apsaimniekošana, Dienas centra personām ar garīgā rakstura traucējumiem pakalpojuma nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami darba algas izmaksai

10.200.1210

1 663

Pansionāta pakalpojumu sniegšana

Līdzekļu pārdale

10.700.1210

1 663

Īpašuma Dūņu ceļš 2 apsaimniekošana, Dienas centra personām ar garīgā rakstura traucējumiem pakalpojuma nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanai

LV29TREL9813700002000

10.200.2390

640

Projekts "Grupu dzīvokļa pakalpojuma izveide un nodrošināšana Jūrmalā"

Līdzekļu pārdale

10.200.2361

1 123

Projekts "Grupu dzīvokļa pakalpojuma izveide un nodrošināšana Jūrmalā"

Naudas līdzekļi nepieciešami mīkstā inventāra iegādei, lai iekārtotu grupu dzīvokļus 22 personām ar funkcionāliem traucējumiem

10.200.2312

450

Projekts "Grupu dzīvokļa pakalpojuma izveide un nodrošināšana Jūrmalā"

Līdzekļu ekonomija pēc iepirkuma procedūras norises

10.200.1150

362

Projekts "Grupu dzīvokļa pakalpojuma izveide un nodrošināšana Jūrmalā"

Naudas līdzekļi nepieciešami atalgojumam fiziskai personai par apmācību vadītāja eksperta pakalpojumiem

10.200.2370

33

Projekts "Grupu dzīvokļa pakalpojuma izveide un nodrošināšana Jūrmalā"

Līdzekļu pārdale

10.200.1210

88

Projekts "Grupu dzīvokļa pakalpojuma izveide un nodrošināšana Jūrmalā"

Naudas līdzekļi nepieciešami VSAOI nomaksai

10.200.2231

450

Projekts "Grupu dzīvokļa pakalpojuma izveide un nodrošināšana Jūrmalā"

Ekonomiskās klasifikācijas koda precizēšana

Jūrmalas Sporta centrs

5 800

5 800

09.510.2275

2 560

Interešu un profesionālas ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.510.2363

2 560

Interešu un profesionālas ievirzes izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami bērnu ēdināšanai vasaras nometnes laikā

09.510.5232

1 340

Interešu un profesionālas ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.510.5239

1 340

Interešu un profesionālas ievirzes izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami baseina trepju iegādei

09.510.2352

1 500

Majoru vidusskolas sporta laukuma darbības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.510.2353

1 000

Majoru vidusskolas sporta laukuma darbības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami ledus mašīnai atjaunošanas rezerves daļu iegādei

09.510.2247

400

Majoru vidusskolas sporta laukuma darbības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.510.2312

200

Majoru vidusskolas sporta laukuma darbības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami saimnieciskā inventāra iegādei

09.510.2355

300

Majoru vidusskolas sporta laukuma darbības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami datortehnikas uzturēšanas materiālu iegādei

09.510.2279

400

Majoru vidusskolas sporta laukuma darbības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami mūzikas atskaņošanas autortiesību apmaksai

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

9 250

9 250

09.210.2275

9 250

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.2363

6 438

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami bērnu ēdināšanai vasaras nometnes laikā

09.210.2311

1 200

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami biroja preču iegādei skolēnu dienas vasaras nometnes vajadzībām

09.210.2370

612

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami mācību materiālu iegādei bērnu dienas nometnes vajadzībām

09.210.2262

550

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami autobusu nomai ekskursijām bērnu dienas vasaras nometnei

09.210.2279

200

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami gida pakalpojumu un ieejas biļešu iegādei bērnu dienas vasaras nometnei

09.210.2390

250

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami balvu iegādei bērnu dienas vasaras nometnei

Pirmsskolas izglītības iestāde "Mārīte"

600

600

09.100.1119

600

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.100.1228

450

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami bēru pabalsta izmaksai

09.100.1221

150

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami bēru pabalsta izmaksai

Jūrmalas Kultūras centrs

2 720

2 720

08.230.2244

80

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Līdzekļu pārdale

08.230.2264

80

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Naudas līdzekļi nepieciešami inventāra nomai

08.620.1150

689

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Lieldienu pasākums Mellužu estrādē (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.620.2279

689

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Lieldienu pasākums Mellužu estrādē (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami viesmākslinieku priekšnesuma apmaksai (rēķins par pakalpojumu)

08.620.1150

25

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Mākslas dienas (Svētki Mākslinieku muižā) (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.620.2390

25

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Mākslas dienas (Svētki Mākslinieku muižā) (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami noformējuma materiāliem un radošām darbnīcām

08.620.2262

30

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Pilsētas radošo kolektīvu piedalīšanās republikas mēroga pasākumos (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.620.2322

30

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Pilsētas radošo kolektīvu piedalīšanās republikas mēroga pasākumos (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami degvielas apmaksai

08.620.2279

60

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Pilsētas radošo kolektīvu piedalīšanās republikas mēroga pasākumos (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.620.2261

60

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Pilsētas radošo kolektīvu piedalīšanās republikas mēroga pasākumos (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami telpu nomai

08.620.2390

22

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Pašdarbības kolektīvu un kultūras darbinieku pilsētas mēroga konkursi, skates un izstādes (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.620.1210

22

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Pašdarbības kolektīvu un kultūras darbinieku pilsētas mēroga konkursi, skates un izstādes (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)darbinieku atalgojumu

Naudas līdzekļi nepieciešami VSAOI nomaksai par pieaicināto tehnisko darbinieku atalgojumu

08.620.2390

34

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Jūrmalas teātra iestudējumi, L.Stumbre "Spalvas" (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.620.2361

24

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Jūrmalas teātra iestudējumi, L.Stumbre "Spalvas" (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami uzveduma apavu iegādei

08.620.2312

10

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Jūrmalas teātra iestudējumi, L.Stumbre "Spalvas" (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami uzveduma inventāra iegādei

08.620.1150

758

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Jūrmalas kūrortsezonas atklāšanas pasākums (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.620.2264

552

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Jūrmalas kūrortsezonas atklāšanas pasākums (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami video aprīkojuma (ekrāni) nomai

08.620.2269

90

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Jūrmalas kūrortsezonas atklāšanas pasākums (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.620.2279

612

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Jūrmalas kūrortsezonas atklāšanas pasākums (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami muzikālā noformējuma apmaksai

08.620.2390

316

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Jūrmalas kūrortsezonas atklāšanas pasākums (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.620.2275

616

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki, Neparedzēti izdevumi (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.620.1150

510

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki, Neparedzēti izdevumi (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami atalgojuma izmaksai

08.620.1210

106

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki, Neparedzēti izdevumi (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami VSAOI nomaksai

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija

16 794

16 794

03.110.1147

8 269

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

03.110.1141

895

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami piemaksas par nakts darbu izmaksai

03.110.1142

7 374

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami virsstundu darba un darba svētku dienās apmaksai

03.110.1119

1 800

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

03.110.1221

1 800

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami darba nespējas lapu apmaksai

03.110.1210

1 050

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

03.110.1227

1 050

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami darbinieku veselības apdrošināšanas

03.110.1145

862

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Ekonomiskās klasifikācijas koda precizēšana

03.110.1141

862

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Ekonomiskās klasifikācijas koda precizēšana

03.110.2361

229

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

03.110.2352

229

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami saimniecības materiālu iegādei

03.110.2244

400

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

03.110.2235

309

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami apmācīgu kursu glābējiem apmaksai

03.110.2279

500

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

03.110.2312

1 125

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami inventāra (AMBU maisu, boju, ūdens manekenu, žalūziju) iegādei

03.110.2313

708

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

03.110.5239

3 150

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami glābšanas dēļa, dzenskrūves aizsarga iegādei

03.110.1119

1 261

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

03.110.1210

304

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

03.110.2222

41

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

03.110.2223

1 178

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

03.110.2224

89

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

03.110.2244

103

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

Jūrmalas Sporta skola

6 885

6 885

09.510.2275

6 885

Iestādes uzturēšana un interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.510.2261

2 700

Sporta treniņnometnes

Naudas līdzekļi nepieciešami naktsmītnes un sporta zāles nomai nometnes laikā

09.510.2363

3 053

Sporta treniņnometnes

Naudas līdzekļi nepieciešami nometnes dalībnieku ēdināšanai

09.510.2341

320

Sporta treniņnometnes

Naudas līdzekļi nepieciešami medikamentu iegādei basketbola nometnei

09.510.2370

812

Sporta treniņnometnes

Naudas līdzekļi nepieciešami mācību līdzekļu iegādei nometnes vajadzībām2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 16.maija saistošajiem noteikumiem Nr.18

(protokols Nr.11, 3.punkts)

IZMAIŅAS 2013.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU VALSTS BUDŽETA TRANSFERTU TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

3 580

3 580

Jūrmalas sākumskola "Taurenītis"

400

400

09.210.1119

400

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.1221

300

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami darba nespējas lapu apmaksai pamata un vispārējās izglītības pedagogiem

09.210.1221

100

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami pedagogu, kas nodarbināti bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā, darba nespējas lapu apmaksai

Jūrmalas pilsētas Ķemeru vidusskola

180

180

09.210.1119

180

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.1221

180

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami darba nespējas lapu apmaksai (t.sk.: Ls 80 - interešu izglītības pedagogiem, Ls 100 - pamata un vispārējās izglītības pedagogiem)

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

700

700

09.210.1119

700

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.1221

700

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami darba nespējas lapu apmaksai pamata un vispārējās izglītības pedagogiem

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

300

300

09.210.1210

300

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.1221

300

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami darba nespējas lapu apmaksai pamata un vispārējās izglītības pedagogiem

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

2 000

2 000

09.210.1119

2 000

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.210.1221

2 000

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami darba nespējas lapu apmaksai3.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 16.maija saistošajiem noteikumiem Nr.18

(protokols Nr.11, 3.punkts)

IZMAIŅAS 2013.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU MAKSAS PAKALPOJUMU BUDŽETA TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

1 165

1 165

Jūrmalas sākumskola "Taurenītis"

45

45

09.210.1147

45

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.1119

37

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami ikgadējā atvaļinājuma apmaksai

09.210.1221

8

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami darba nespējas lapas apmaksai

Jūrmalas sākumskola "Atvase"

20

20

09.210.2312

20

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.2344

20

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami asinsspiediena mērītāja iegādei medicīnas kabinetam

Jūrmalas Sporta centrs

1 100

1 100

09.510.2330

1 100

Interešu un profesionālas ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.510.2239

450

Interešu un profesionālas ievirzes izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami arhīva datu sakārtošanai

09.510.2244

250

Interešu un profesionālas ievirzes izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami ūdens skaitītāja nomaiņai un apkopei

09.510.2351

400

Interešu un profesionālas ievirzes izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami remontmateriālu iegādei (cauruļu nomaiņa katlu mājā)4.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 16.maija saistošajiem noteikumiem Nr.18

(protokols Nr.11, 3.punkts)

Valsts budžeta līdzekļu sadalījums pašvaldības izglītības iestāžu

mācību literatūras iegādei

Iestādes nosaukums

Klasifikācijas

Summa

kods

Ls

Slokas pamatskola

09.210.5233

2104

Majoru vidusskola

09.210.5233

2544

Jūrmalas Alternatīvā skola

09.210.5233

995

Vaivaru pamatskola

09.210.5233

803

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

09.210.5233

2125

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

09.210.5233

3955

Pumpuru vidusskola

09.210.5233

3045

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

09.210.5233

1384

Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskola

09.210.5233

1209

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

09.210.5233

2701

Jūrmalas sākumskola "Atvase"

09.210.5233

2255

Jūrmalas sākumskola "Ābelīte"

09.210.5233

608

Sākumskola "Taurenītis "

09.210.5233

808

Ķemeru vidusskola

09.210.5233

788

Jūrmalas vakara vidusskola

09.210.5233

2512

Kopā

27836


Lejupielāde: DOC un PDF