Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2013.gada 8.augustāNr. 15

protokols Nr. 19, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009. gada 29. janvāra nolikumā Nr.10
„Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas nolikums”

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu
un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.10 „Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas nolikums”:

1. Izteikt nolikuma 24.punktu šādā redakcijā:

„24. Mācību priekšmetu stundu saraksts ietver licencēto un akreditēto pamatizglītības programmā, pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programmā, speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā, vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmā mācību plānā paredzētos mācību priekšmetus un klases audzinātāja stundu.”

2. Izteikt nolikuma 28.punktu šādā redakcijā:

„28. Kārtību, kādā tiek organizētas mācību ekskursijas, mācību olimpiādes, sporta pasākumi, projekti un citi ar mācību un audzināšanas procesu saistīti pasākumi, nosaka Latvijas republikas Ministru kabinets.”

3. Izteikt nolikuma 30.punktu šādā redakcijā:

„30. 1.-4.klašu izglītojamajiem, pamatojoties uz vecāku iesniegumu, tiek organizētas pagarinātās darba dienas grupas, kuru darbību nosaka direktora apstiprināta kārtība.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF