Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2013.gada 8.augustāNr. 16

protokols Nr. 19, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 27.februāra nolikumā Nr.8
„Jūrmalas pilsētas domes Iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikums”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” un tā 17.punktu, veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 27.februāra nolikumā Nr.8 „Jūrmalas pilsētas domes Iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikums”:

1. Nolikuma 1.4.punktu izteikt šādā redakcijā:

„1.4. Pārstāvjus darbam padomē izvirza mikrorajona iedzīvotāju kopsapulce, iedzīvotāju komiteja, iedzīvotāju biedrība vai vismaz 20 mikrorajona iedzīvotāji un apstiprina dome uz četriem gadiem.”

2. Nolikuma 3.1.punktu izteikt šādā redakcijā:

„3.1. Izmantot Jūrmalas pilsētas domes telpas Padomes sanāksmju organizēšanai, iepriekš saskaņojot ar domes Sabiedrisko attiecību nodaļu.”

3. Nolikuma 3.2.punktu izteikt šādā redakcijā:

„3.2. Saņemt informāciju par izskatāmiem jautājumiem no Jūrmalas pilsētas domes speciālistiem un dienestiem. Informatīvo saikni starp Padomi un Jūrmalas pilsētas domi nodrošina Sabiedrisko attiecību nodaļa.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF