Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 27

protokols Nr. 25, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.21
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 21.panta 1.daļas 12.,13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
likuma Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums 5.panta 1.daļu

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” izsakot nolikuma 4.daļu jaunā redakcijā:

„4.Pašvaldības izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka mēnešalga.

4.1. Pašvaldības izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka mēnešalga tiek noteikta atbilstoši amatu saimei (apakšsaimei), līmenim mēnešalgu skalai.

4.2. Pašvaldības izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka mēnešalga nedrīkst pārsniegt Domes priekšsēdētāja mēnešalgu normatīvajos aktos un šajā Nolikumā noteiktajā kārtībā.”

2. Grozījumi stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF