Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2013.gada 28.novembrīNr. 29

protokols Nr. 27, 4. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.21
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 21.panta 1.daļas 12., 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
likuma Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums 5.panta 1.daļu

1. Veikt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” papildinot septīto daļu ar 7.6.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„7.6.1. Par valsts vai pašvaldībai īpašu svarīgu sasniegumu (notikumu) naudas balvu vai prēmiju Darbiniekam var piešķirt ar Domes lēmumu, pamatojoties uz Pašvaldības iestādes vai struktūrvienības vadītāja iesniegumu, nepiemērojot 7.6.punktā noteikto.”

2. Grozījums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF