Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2015.gada 22.janvāra 2.nolikumu

2013.gada 28.novembrīNr. 36

protokols Nr. 27, 13. punkts

Sporta nodaļas nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu
un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu

I Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības domes (turpmāk – domes) Sporta nodaļas (turpmāk tekstā - nodaļa) uzdevumus, tiesības un struktūru.

2. Nodaļa ir domes struktūrvienība, kas ir tieši pakļauta domes izpilddirektoram (turpmāk – izpilddirektors).

3. Savā darbībā nodaļa ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

4. Nodaļas mērķis ir veicināt un rūpēties par sporta attīstību un veselīga dzīvesveida sekmēšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība).

II Nodaļas uzdevumi

5. Nodaļas uzdevumi ir:

5.1. veikt pašvaldības sporta jomas operatīvo un stratēģisko plānošanu, noteikt pašvaldības sporta attīstības galvenos darbības virzienus un īstenot pilsētas sporta politiku;

5.2. veidot pašvaldības apstākļiem un tradīcijām atbilstošu sporta sistēmu;

5.3. pārraudzīt un kontrolēt pašvaldības sporta skolu un sporta klubu, kas saņem finansējumu no pašvaldības budžeta, darbības tiesiskumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

5.4. sniegt organizatorisko un metodisko palīdzību sporta attīstības jautājumos pašvaldības institūcijām, sabiedriskajām sporta organizācijām un citām iestādēm;

5.5. nodrošināt dažādu sporta veidu attīstību pašvaldībā;

5.6. veicināt un atbalstīt pašvaldības sportistu līdzdalību augsta līmeņa valsts un starptautiskās sacensībās;

5.7. piesaistīt augsta līmeņa sacensību norisi pašvaldībā;

5.8. kontrolēt pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo sporta bāzu racionālu izmantošanu, to materiāli tehnisko nodrošinājumu, sporta bāzu darbu un veicināt to labiekārtošanu, rekonstrukciju un remontus;

5.9. koordinēt sporta pasākumu norisi un organizēšanu pašvaldībā;

5.10. izstrādāt pašvaldības sporta pasākumu kalendāro plānu;

5.11. koordinēt pašvaldības teritorijā esošo sporta darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu, sporta treneru, speciālistu un tiesnešu tālākizglītību un veicināt kompetentu sporta speciālistu sagatavošanu un piesaistīšanu sporta skolās;

5.12. piedalīties ar sportu saistītu projektu izstrādāšanā un īstenošanā;

5.13. organizēt Jūrmalas pilsētas čempionātus, junioru un jaunatnes meistarsacīkstes, kausa izcīņas, tautas sporta sacensības, sacensības invalīdiem, sporta veterāniem, kā arī sporta popularizēšanas pasākumus;

5.14. atbalstīt sporta skolas, sporta klubus un biedrības pašvaldības sporta pasākumu organizēšanā un sporta bāzu uzturēšanā;

5.15. administrēt nodaļas kompetencē esošo pašvaldības funkciju realizēšanai piešķirtos finanšu līdzekļus, nodrošināt to racionālu izmantošanu, kā arī kontrolēt šo līdzekļu izlietošanu;

5.16. izteikt atzinumu par jebkuru finansējumu sportam, kas tiek piešķirts no pašvaldības līdzekļiem;

5.17. sekmēt investīciju piesaisti pašvaldības sporta pasākumu atbalstam un sporta bāzu attīstībai;

5.18. apkopot gada statistiskos rādītājus sportā, analizēt sporta attīstības tendences un sniegt priekšlikumus pašvaldības sporta attīstības politikas veidošanai;

5.19. popularizēt pašvaldībā sportu kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu;

5.20. organizēt un piedalīties starptautiskos sporta projektos un sadarboties ar starptautiskajām sporta organizācijām;

5.21. veidot un uzturēt informatīvo bāzi par pašvaldības sporta organizācijām un sporta bāzēm, kuras sniedz pakalpojumus iedzīvotājiem sporta jomā;

5.22. pārvaldīt nodaļas rīcībā esošo inventāru, gādājot par tā racionālu un efektīvu izmantošanu;

5.23. sagatavot domes lēmumu un rīkojumu projektus nodaļas kompetences ietvaros.

III Nodaļas tiesības

6. Nodaļai ir tiesības:

6.1. lūgt un saņemt no visām struktūrvienībām, pašvaldības padotībā esošajām iestādēm, kapitālsabiedrībām, biedrībām un nodibinājumiem jebkuru nodaļas uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus, kā arī paskaidrojumus no minēto institūciju amatpersonām;

6.2. iesniegt priekšlikumus domes darba uzlabošanai jautājumos, kas ietilpst nodaļas kompetencē;

6.3. sadarboties ar domes struktūrvienībām un pašvaldības iestādēm pašvaldības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas un izglītošanas jautājumos;

6.4. iesniegt priekšlikumus sporta iestāžu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai;

6.5. kontrolēt domes lēmumu un rīkojumu izpildi sporta jautājumos;

6.6. pārstāvēt domi un piedalīties dažādās apspriedēs, semināros, kursos un konferencēs par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem.

IV Nodaļas vadība un struktūra

7. Nodaļu vada nodaļas vadītājs, kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstā. Nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts izpilddirektoram. Nodaļas vadītāju pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors, apstiprina - dome. Izpilddirektors saskaņo nodaļas vadītāja kandidatūru ar domes priekšsēdētāju.

8. Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par nodaļas uzdevumu un domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

9. Nodaļas vadītāja prombūtnes laikā nodaļas darbu vada ar izpilddirektora rīkojumu norīkots nodaļas vai citas domes struktūrvienības darbinieks.

10. Nodaļas vadītājs nosaka nodaļas darbinieku pienākumu sadali un organizē nodaļai noteikto uzdevumu izpildi.

11. Nodaļas vadītājam ir tieši pakļauti nodaļas darbinieki.

12. Nodaļas darbinieku pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors pēc nodaļas vadītāja ieteikuma.

V Nodaļas darbinieku tiesības un pienākumi

13. Nodaļas darbinieka amata pienākumi ir noteikti amata aprakstā, ko apstiprina izpilddirektors.

14. Nodaļas darbinieks saskaņā ar šo nolikumu pilda citus izpilddirektora noteiktus līdzīga rakstura un kvalifikācijas uzdevumus.

15. Ja nodaļas darbinieks saņēmis tiešu uzdevumu no priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka vai izpilddirektora, viņš par to informē nodaļas vadītāju.

V Noslēguma jautājumi

16. Nolikums stājas spēkā ar 2013.gada 10.decembri.

17. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2010 gada 4.februāra nolikums Nr.29 „Jūrmalas pilsētas domes sporta nodaļas nolikums”.

18. Par šī nolikuma savlaicīgu aktualizēšanu ir atbildīgs nodaļas vadītājs.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF