Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2013.gada 28.novembrīNr. 38

protokols Nr. 27, 15. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.22
„Pilsētplānošanas nodaļas nolikums”

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu
un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu

1. Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.22 „Pilsētplānošanas nodaļas nolikums”:

1.1. Aizstāt 2., 7., 9., un 14.punktā vārdus „izpilddirektora vietnieks” ar vārdiem „izpilddirektors” attiecīgajā locījumā;

1.2. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

„8. Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par nodaļas uzdevumu un domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.”;

1.3. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

„15. Ja nodaļas darbinieks saņēmis tiešu uzdevumu no domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka vai izpilddirektora, viņš par to informē nodaļas vadītāju.”

2. Grozījumi stājas spēkā ar 2013.gada 10.decembri.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF