Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 8.augustāNr. 463

protokols Nr. 19, 1. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes pārstāvniecību
Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomē

Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izvirzīt Jūrmalas pilsētas domes deputāti Ligitu Maziņu pārstāvēt Jūrmalas pilsētas domi Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomē.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 6.janvāra lēmumu Nr.5 „Par Jūrmalas pilsētas domes pārstāvniecību Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomē”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF