Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 8.augustāNr. 465

protokols Nr. 19, 6. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
nekustamā īpašuma Tukuma ielā 42, Jūrmalā iegādei

Pamatojoties uz likuma „Par valsts budžetu 2013.gadam” 14.panta 5.daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.jūnija lēmumu Nr.394 „Par izpirkšanas priekšlikumu”,

kā arī ievērojot Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 24.pantu, Ķemeru sanatorijas kultūrvēsturisko nozīmību un nepieciešamību sabiedrības interesēs nekavējoties veikt valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa ēkas Tukuma ielā 42, Jūrmalā saglabāšanu, konservāciju un uzturēšanu,

kā arī ievērojot maksātnespējīgās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ominasis Latvia”, reģistrācijas Nr.40003417017 (turpmāk tekstā MSIA „Ominasis Latvia”) pirmās kreditoru sapulces, kas notika 2013.gada 17.jūlijā Rīgā, Antonijas ielā 7-2, protokolu Nr.1 un sertificēta maksātnespējas procesa administratora Ainara Kreica 2013.gada 24.jūlija vēstulē Nr.I-24/07/13 norādīto mantas kopības - nekustamo īpašumu un kustamās mantas piespiedu pārdošanas vērtību Ls 4 671 540, t.sk. :

· vērtību nekustamajiem īpašumiem Ls 4 616 001:

§ Tukuma ielā 42, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 026 4908) Ls 4 356 000 (t.sk. pievienotās vērtības nodoklis Ls 756 000);

§ Alejas ielā 6, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 026 3806) Ls 16 000;

§ Emīla Dārziņa ielā 15, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 026 4904) Ls 44 000;

§ Gleznotāja Miervalža Ķemera gatvē 5, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 526 2601) Ls 1,

· kustamās mantas un kultūras priekšmetu novērtējumu Ls 55 539,

kas noteikta ievērojot sertificēta maksātnespējas procesa administratora Ainara Kreica izvēlētā SIA „Vindeks” sertificētā vērtētāja Arvīda Badūna 2013.gada 23.maijā veikto MSIA „Ominasis Latvia” mantas kopības piespiedu pārdošanas vērtības novērtējumu nekustamajiem īpašumiem pēc šo īpašumu stāvokļa uz 2013.gada 3.maiju kopējā summā Ls 3 860 001 un kustamās mantas un kultūras priekšmetu veikto novērtējumu 2013.gada 1.jūlijā pēc šīs mantas stāvokļa uz 2013.gada 4.jūniju kopējā summā Ls 55 539, mantas kopības vērtība ir noteikta bez pievienotās vērtības nodokļa, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut Jūrmalas pilsētas domei ņemt kredītu 2013.gadā Ls 4 356 000 apmērā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi pie nosacījuma, ka gada procentu likmes fiksēšanas periods tiek noteikts ik pēc gada, vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem, nekustamā īpašuma Tukuma ielā 42, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 026 4908), kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 13779 m2 un viesnīcas ēkas (kadastra apzīmējums 1300 026 4908 001), kas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis „Viesnīca” (valsts aizsardzības Nr.5427), iegādei.

2. Noteikt, ka aizņēmums atmaksājams 20 gados, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2014.gada 30.septembri.

3. Noteikt, ka kredīta atmaksa tiek garantēta ar budžeta līdzekļiem.

4. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija lēmumu Nr.417 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Ķemeru kompleksa iegādei”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF