Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 8.augustāNr. 467

protokols Nr. 19, 9. punkts

Par bezkontakta bankas kartes ieviešanu

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 26.oktobra noteikumu Nr.1226 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība” 6.punktu, lai nodrošinātu pašvaldības līdzekļu racionālu un lietderīgu izlietošanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Jūrmalas pilsētā veikt pakāpenisku pāreju uz bezkontaktu bankas karšu izmantošanu norēķinu veikšanā par pašvaldības sniegto sociālo palīdzību un atvieglojumiem, izmantojot šādas bezkontaktu norēķinu kartes:

1.1. Jūrmalas skolēnu apliecība saskaņā ar 1.pielikumu;

1.2. Jūrmalas iedzīvotāju karte saskaņā ar 2.pielikumu.

2. Ar 2014.gada 1.februāri:

2.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs izglītojamie, kuri ir tiesīgi saņemt atvieglojumus saskaņā ar spēkā esošiem saistošajiem noteikumiem, par ēdināšanas pakalpojumu saņemšanu norēķinās ar 1.1.punktā noteikto bezkontakta bankas karti;

2.2. Jūrmalas pilsētas maršruta tīkla pilsētas nozīmes maršrutos Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītojamie, kuri ir tiesīgi saņemt braukšanas maksas atvieglojumus saskaņā ar spēkā esošiem saistošajiem noteikumiem, par pakalpojumu saņemšanu norēķinās ar 1.1.punktā minēto bezkontakta bankas karti.

3. Ar 2014.gada 1.aprīli Jūrmalas pilsētas maršruta tīkla pilsētas nozīmes maršrutos pasažieri, kuriem ir tiesības saņemt atvieglojumus saskaņā ar spēkā esošiem saistošajiem noteikumiem, norēķinās ar 1.2.punktā noteikto bezkontakta bankas karti.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Izpilddirektoram organizēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 8.augusta lēmumu Nr.467

(protokols Nr.19, 9.punkts)

Attēls Nr.1 PDF

Jūrmalas pilsētas skolēna apliecības parametri

1. Jūrmalas pilsētas skolēnu apliecības apraksts:

1.1. Jūrmalas pilsētas skolēnu apliecības (turpmāk – apliecība) izmērs ir 8,5x5,5 cm;

1.2. Apliecības priekšējai daļai ir vertikāls dizains;

1.3. Apliecības aizmugurējā daļā ir Jūrmalas pilsētas karoga krāsās un tajā ir attēlots

Jūrmalas pilsētas ģerbonis.

2. Uz apliecības ir izvietota šāda informācija:

2.1. E-kartes nosaukums „Jūrmalas pilsētas skolēnu apliecība”;

2.2. Personas krāsaina fotogrāfija (2,5x3 cm);

2.3. Jūrmalas pilsētas logo (Preču zīme);

2.4. Apliecības numurs (12 simboli);

2.5. Personas kods;

2.6. E-kartes numurs (16 cipari);

2.7. E-kartes derīguma termiņš (mm/gg);

2.8. Personas vārds un uzvārds;

2.9. Izglītības iestādes nosaukums;

2.9.1. Izglītības iestādes direktora paraksta foto attēls;

2.9.2. Maksāšanas kartēm atbilstoša informācija.


2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 8.augusta lēmumu Nr.467

(protokols Nr.19, 9.punkts)

Attēls Nr.2 PDF

Jūrmalas pilsētas iedzīvotāja kartes parametri

1. Jūrmalas pilsētas iedzīvotāja kartes apraksts:

1.1. Jūrmalas pilsētas iedzīvotāja kartes (turpmāk – karte) izmērs ir 8,5x5,5 cm;

1.2. Kartes priekšējai daļai ir vertikāls dizains;

1.3. Kartes aizmugurējā daļā ir Jūrmalas pilsētas karoga krāsās un tajā ir attēlots

Jūrmalas pilsētas ģerbonis.

2. Uz kartes ir izvietota šāda informācija:

2.1. E-kartes nosaukums „Jūrmalas pilsētas iedzīvotāja karte”;

2.2. Personas krāsaina fotogrāfija (2,5x3 cm);

2.3. Jūrmalas pilsētas logo (Preču zīme);

2.4. Jūrmalas pilsētas iedzīvotāja kartes numurs (16 cipari);

2.5. E-kartes numurs (12 simboli);

2.6. E-kartes derīguma termiņš (mm/gg);

2.7. Personas vārds un uzvārds;

2.8. Maksāšanas kartēm atbilstoša informācija.


Lejupielāde: DOC un PDF