Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 8.augustāNr. 468

protokols Nr. 19, 11. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Slokas ielā 11

Pamatojoties uz A.B. (personas kods ***) 2013.gada 20.jūnija iesniegumu Nr.1.2-1/2533 ar lūgumu atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 un Nr.002, palīgēkas Nr.013, Nr.014, Nr.015 (būves kadastra apzīmējumi 1300 010 2006 001, 1300 010 2006 002, 1300 010 2006 013, 1300 010 2006 014, 1300 010 2006 015) Jūrmalā, Slokas ielā 11, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2013.gada 2.jūlija sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šo būvju nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.4188, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, dzīvojamo ēku arhitektoniskais novērtējums, tiesas spriedums, izdruka par deklarētajām personām dzīvesvietā.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būves.

Pamatojoties uz valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinumu un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2013.gada 2.jūlija protokolu Nr.07, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam A.B. (personas kods ***) atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 un Nr.002, palīgēkas Nr.013, Nr.014, Nr.015 (būvju kadastra apzīmējumi 1300 010 2006 001, 1300 010 2006 002, 1300 010 2006 013, 1300 010 2006 014, 1300 010 2006 015) Jūrmalā, Slokas ielā 11.

2. Saskaņā ar Latvijas republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF