Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 8.augustāNr. 469

protokols Nr. 19, 12. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra lēmumā Nr.503
(protokols Nr.16, 12.punkts) „Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu
dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5108 001 Jūrmalā, Bauskas ielā 2A”

Jūrmalas pilsētas dome 2012.gada 17.septembrī pieņēma lēmumu Nr.503 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5108 001 Jūrmalā, Bauskas ielā 2A” (turpmāk tekstā – Lēmums).

Lēmuma 1.punktā nekustamā īpašuma Bauskas ielā 2A, Jūrmalā īpašniekam un būvētājam O.B. (personas kods ***) tika uzdots novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5108 001 Bauskas ielā 2A, Jūrmalā un līdz 2013.gada 1.februārim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē akceptēt būvprojektu, saņemt būvatļauju dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 007 5108 001) Bauskas ielā 2A, Jūrmalā rekonstrukcijai un nodot būvi ekspluatācijā.

[1] Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa (turpmāk tekstā – Pilsētplānošanas nodaļa) 2013.gada 2.aprīlī saņēma administratīvā akta adresāta O.B. (personas kods ***) (turpmāk tekstā – Iesniedzēja) iesniegumu (lietas Nr.1.2-1/1228) ar lūgumu grozīt Lēmumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem un pagarināt Lēmuma 1.punkta izpildes termiņu.

Iesniedzējs savu lūgumu par Lēmuma izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamību argumentē ar to, ka Lēmuma izpildes procesā, veicot dokumentu izpēti saistībā ar iepriekšējā dzīvojamās mājas īpašnieka veiktajiem būvdarbiem un to izpilddokumentāciju, administratīvajā lietā tika atklāti jauni apstākļi un konkrēti, Jūrmalas pilsētas celtniecības un arhitektūras nodaļa 1974.gada 17.aprīlī ir saskaņojusi būvprojektu Nr.71 „Individuālās dzīvojamās mājas rekonstrukcija Bauskas ielā 2, Jūrmalā” (turpmāk tekstā – Būvprojekts).

[2] Pamatojoties uz O.B. (personas kods ***) un Administratīvā procesa likuma 55.panta pirmo daļu, iestādē ierosināta administratīvā lieta par Lēmuma grozījumiem.

Administratīvā procesa likuma 64.panta otrās daļas noteikumi pieļauj iestādei iespēju pagarināt lēmuma izdošanas termiņu, ja pastāv objektīvi iemesli. Tā kā pirmajā iestādē lieta tiek izskatīta pēc būtības, tai ir pienākums iegūt papildus informāciju un pierādījumus, objektīvs iestādes lēmums nav iespējams pirms procesā svarīgu argumentu noskaidrošanas.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu, Pilsētplānošanas nodaļa pagarināja administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 2013.gada 1.augustam.

[3] Administratīvā procesa likuma 68.panta otrajā daļā noteikts, ja piemērojamā tiesību norma neparedz ierobežojoša nosacījuma iekļaušanu administratīvajā aktā, iestāde to var ietvert, ja pati iestāde lemj par administratīvā akta izdošanu un saturu. Administratīvā procesa likuma 68.panta trešajā daļā noteikts, ka nosacījumam ir jābūt samērīgam ar administratīvā akta saturu un jāatbilst administratīvā akta jēgai un mērķim.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas Jūrmalas pilsētas domei ir jāizvērtē lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem:

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības;

3) par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības.

Konkrētajā gadījumā administratīvā lieta ir ierosināta pamatojoties uz Iesniedzējas pieteikumu.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Administratīvo tiesību piemērošanas uzdevums ir sabalansēt personas un sabiedrības intereses, radīt vislabāko līdzsvaru starp personas atsevišķo un sabiedrības kopīgo interešu ievērošanu, vienlaikus nodrošinot personu pret neattaisnotu viņa tiesību un leģitīmo interešu ierobežošanu.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

[4] Izvērtējot lietas materiālus un uzklausot administratīvā procesa dalībnieku viedokļus un argumentus, Dome konstatēja sekojošus lietā svarīgus faktus:

[4.1.] Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000187475, nekustamais īpašums Bauskas ielā 2A, Jūrmalā sastāv no zemes gabala ar kadastra numuru 1300 007 5108 ar platību 129m2, dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 007 5108 001) un palīgēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 007 5108 002), īpašnieks: O.B. (personas kods ***).

[4.2.] Pilsētplānošanas nodaļa 2013.gada 2.aprīlī saņēma O.B. (personas kods ***) būvniecības iesniegumu-uzskaites karti ar lūgumu izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu (turpmāk tekstā – PAU) dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 007 5108 001) Bauskas ielā 2A, Jūrmalā rekonstrukcijai.

Pilsētplānošanas nodaļa 2013.gada 22.aprīla vēstulē Nr.14-1/991 informēja Iesniedzēju par to, ka jautājums par PAU izsniegšanu tiks atkārtoti izskatīts pēc Lēmuma grozījumiem.

[4.3.] Jūrmalas pilsētas celtniecības un arhitektūras nodaļa 1974.gada 17.aprīlī ir saskaņojusi būvprojektu Nr.71 „Individuālās dzīvojamās mājas rekonstrukcija Bauskas ielā 2, Jūrmalā” (turpmāk tekstā – Būvprojekts). Būvprojektā ir paredzēta loga būvniecība dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 007 5108 001) Bauskas ielā 2A, Jūrmalā ugunsdrošajā sienā starp zemes gabaliem Bauskas ielā 2A un Bauskas ielā 4, Jūrmalā. Tātad atbilstoši Būvprojektam konstatējams, ka:

-loga būvniecība ir veikta saskaņā ar Būvprojektu un ir likumīga;

-būvprojekts saskaņots ar piezīmi: saskaņojums par verandas saglabāšanu anulēts. Tātad verandai ir patvaļīgas būvniecības statuss.

Pēc nepieciešamo faktu konstatācijas, izvērtējot lietas apstākļus, kā arī piemērojot administratīvā procesa principus, Jūrmalas pilsētas domes ieskatā nav konstatējams tāds nozīmīgs sabiedrības labums, kura dēļ Iesniedzējam būtu atsakāma Lēmuma izpildes termiņa pagarināšana.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5., 8., 9.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, 79.panta pirmo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra lēmumā Nr.503 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5108 001 Jūrmalā, Bauskas ielā 2A”, lēmuma 1., 2., un 3.punktu izsakot šādā redakcijā:

„1. Uzdot nekustamā īpašuma Bauskas ielā 2A, Jūrmalā īpašniekam un būvētājam O.B. (personas kods ***) novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5108 001 Bauskas ielā 2A, Jūrmalā un līdz 2014.gada 1.jūlijam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā akceptēt būvprojektu, saņemt būvatļauju dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 007 5108 001) Bauskas ielā 2A, Jūrmalā rekonstrukcijai un nodot būvi ekspluatācijā.

2. Lēmuma 1.punkta neizpildes gadījumā līdz 2014.gada 1.oktobrim atjaunot dzīvojamo māju ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5108 001 Bauskas ielā 2A, Jūrmalā iepriekšējā stāvoklī.

3. Lēmuma 1. un 2.punktā uzlikto pienākumu neizpildes gadījumā, Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.panta noteikumiem, administratīvā akta adresātam ir tiesības uzlikt piespiedu naudu.”

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF