Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 8.augustāNr. 470

protokols Nr. 19, 13. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 1.novembra lēmumā Nr.593
„Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu zemes gabalā
ar kadastra numuru 1300 026 1502 Jūrmalā, Robežu ielā 33”

Jūrmalas pilsētas dome 2012.gada 1.novembrī pieņēma lēmumu Nr.593 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 026 1502 Jūrmalā, Robežu ielā 33” (turpmāk tekstā – Lēmums).

Lēmuma 1.punktā īpašniekam J.B. (personas kods ***) tika uzdots novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 026 1502 Robežu ielā 33, Jūrmalā un līdz 2013.gada 1.aprīlim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas Būvvaldē akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju auto nojumes (zemes gabala kadastra apzīmējums 1300 026 1502) Robežu ielā 33, Jūrmalā patvaļīgās būvniecības seku novēršanai.

[1] Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa (turpmāk tekstā – Pilsētplānošanas nodaļa) 2013.gada 26.jūlijā saņēma J.B. (personas kods ***) (turpmāk tekstā – Iesniedzējs) iesniegumu (lietas Nr.1.2-1/3041) ar lūgumu pagarināt Lēmuma 1.punkta izpildes termiņu līdz 2014.gada 31.decembrim.

[2] Pamatojoties uz J.B. (personas kods ***) iesniegumu un Administratīvā procesa likuma 55.panta pirmo daļu, iestādē ierosināta administratīvā lieta par Lēmuma 1.punkta izpildes termiņa pagarināšanu.

Administratīvā procesa likuma 64.panta otrās daļas noteikumi pieļauj iestādei iespēju pagarināt lēmuma izdošanas termiņu, ja pastāv objektīvi iemesli. Tā kā pirmajā iestādē lieta tiek izskatīta pēc būtības, tai ir pienākums iegūt papildus informāciju un pierādījumus, objektīvs iestādes lēmums nav iespējams pirms procesā svarīgu argumentu noskaidrošanas.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu, Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa pagarināja administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 2013.gada 30.martam.

[3] Administratīvā procesa likuma 68.panta otrajā daļā noteikts, ja piemērojamā tiesību norma neparedz ierobežojoša nosacījuma iekļaušanu administratīvajā aktā, iestāde to var ietvert, ja pati iestāde lemj par administratīvā akta izdošanu un saturu. Administratīvā procesa likuma 68.panta trešajā daļā noteikts, ka nosacījumam ir jābūt samērīgam ar administratīvā akta saturu un jāatbilst administratīvā akta jēgai un mērķim.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas Jūrmalas pilsētas domei ir jāizvērtē lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem:

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības;

3) par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības.

Konkrētajā gadījumā administratīvā lieta ir ierosināta pamatojoties uz Iesniedzējas pieteikumu.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Administratīvo tiesību piemērošanas uzdevums ir sabalansēt personas un sabiedrības intereses, radīt vislabāko līdzsvaru starp personas atsevišķo un sabiedrības kopīgo interešu ievērošanu, vienlaikus nodrošinot personu pret neattaisnotu viņa tiesību un leģitīmo interešu ierobežošanu.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

Pēc nepieciešamo faktu konstatācijas, izvērtējot lietas apstākļus, kā arī piemērojot administratīvā procesa principus, Jūrmalas pilsētas domes ieskatā nav konstatējams tāds nozīmīgs sabiedrības labums, kura dēļ Iesniedzējam būtu atsakāma Lēmuma izpildes termiņa pagarināšana.

Lēmuma 1.punkta izpildei ir nepieciešams Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijā akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju un Domes ieskatā nav pamata Iesniedzējam atteikt Lēmuma izpildes termiņa pagarināšanu.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5., 8., 9.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, 79.panta pirmo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 1.novembra lēmumā Nr.593 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 026 1502 Jūrmalā, Robežu ielā 33” lēmuma 1.punktu izsakot šādā redakcijā:

„1.Uzdot īpašniekam J.B. (personas kods ***) novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 026 1502 Robežu ielā 33, Jūrmalā un līdz 2014.gada 1.augustam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Būvvaldē akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju būvdarbu turpināšanai.”

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF