Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 8.augustāNr. 473

protokols Nr. 19, 16. punkts

Par zemes vienību apvienošanu Turaidas ielā 15, Jūrmalā
un Turaidas ielā 17, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

Izskatot „Intra MTD” rīkotājdirektora U.G. 2013.gada 26.jūlija iesniegumu Nr.1.2-1/3024 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes vienību Turaidas ielā 15, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 5103 un Turaidas ielā 17, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 5108, apvienošanu, kas izstrādāts pēc zemes vienības īpašnieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MC Turaida Property” valdes locekles M.Č. ar lūguma.

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta trešā punkta otro apakšpunktu „Zemes ierīcības projekts nav jāizstrādā, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums”, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību apvienošanu Turaidas ielā 15, Jūrmalā ar kopējo platību 4599m2 un Turaidas ielā 17, Jūrmalā ar kopējo platību 7842m2. Noteikt, ka zemes vienības Turaidas ielā 17, Jūrmalā, platība pēc zemesgabalu apvienošanas ir 12441m2, saskaņā ar grafisko pielikumu.

1.1. Noteikt, ka zemes vienībai Turaidas ielā 17, Jūrmalā zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķis komercdarbības objektu apbūve– 0801.

1.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai zemes vienībai Turaidas ielā 17 (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

1.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (110103);

1.2.2. valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102);

1.2.3. aizsargjoslas teritorija gar ielu - sarkanā līnija (120301);

1.2.4. aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

1.2.5. aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli pilsētās (14020102).

1.3. Uzdot zemes vienības Turaidas ielā 17, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

2. Likvidēt adresi zemes vienībai Turaidas ielā 15, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 5103.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF