Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 8.augustāNr. 474

protokols Nr. 19, 17. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales
apstiprināšanu Puķu ielā 69/69A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Metrum” lietvedes T.R. 2013.gada 24.jūlija iesniegumu Nr.1.2-1/2006 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Puķu ielā 69/69A, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 014 8010) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Metrum” ir saņēmusi zemes vienības Puķu ielā 69/69A, Jūrmalā īpašnieka I.A. iesniegumu, kurš saskaņots kopīpašniekiem A.A. un S.B. un Z.A. 2013.gada 26.jūnija piekrišanu (iereģistrēta ar reģistra numuru 2225) izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumam Puķu ielā 69/69A, Jūrmalā.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2013.gada 26.marta lēmumu Nr.14-9/111 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Puķu ielā 69/69A, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Puķu ielā 69/69A, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Metrum” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Puķu ielā 69/69A, Jūrmalā ar kopējo platību 3761m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 1204m2 platībā un piešķirot adresi Puķu ielā 69A, Jūrmala un atdalot zemes vienības daļu 1242m2 platībā un piešķirot adresi Puķu ielā 69B, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Puķu ielā 69/69A, Jūrmalā platība pēc zemes vienību atdalīšanas ir 1315m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Puķu ielā 69/69A, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2.2. Zemes vienībai Puķu ielā 69/69A noteikt apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (110103);

2.2.2 aizsargjoslas teritorija gar ielu - sarkanā līnija (120301).

2.3. Uzdot zemes vienības Puķu ielā 69/69A, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

2.4. Likvidēt adresi zemes vienībai Puķu iela 69/69A, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 014 8010 un piešķirt adresi Puķu iela 69, Jūrmala.

2.5. Likvidēt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 8010 001, saimniecības ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 8010 002 un šķūnim ar kadastra apzīmējumu 1300 014 8010 007 Puķu iela 69/69A, Jūrmala un piešķirt adresi Puķu iela 69, Jūrmala.

3. Izveidot zemes vienību Puķu ielā 69A, Jūrmalā ar kopējo platību 1204m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Puķu ielā 69A, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. Zemes vienībai Puķu ielā 69A noteikt apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

3.2.2. aizsargjoslas teritorija gar ielu - sarkanā līnija (120301).

3.3 Uzdot zemes vienības Puķu ielā 69A, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3.4. Likvidēt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 8010 004 un funkcionāli saistītām būvēm: šķūņiem ar kadastra apzīmējumiem 1300 014 8010 003, 1300 014 8010 005, saimniecības ēkai-garāžai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 8010 006 un siltumnīcai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 8010 008 Puķu iela 69/69A, Jūrmala un piešķirt adresi Puķu iela 69A, Jūrmala.

4. Izveidot zemes vienību Puķu ielā 69B, Jūrmalā ar kopējo platību 1242m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

4.1. Noteikt, ka zemes vienības Puķu ielā 69B, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

4.2. Zemes vienībai Puķu ielā 69B noteikt apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

4.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

4.2.2. aizsargjoslas teritorija gar ielu - sarkanā līnija (120301).

4.3. Uzdot zemes vienības Puķu ielā 69B, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF