Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 8.augustāNr. 475

protokols Nr. 19, 18. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību sadales apstiprināšanu
zemes vienībām Vidus prospektā 10, Jūrmalā, Meža prospektā 9, Jūrmalā

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” rīkotājdirektora U.G. 2013.gada 25.jūlija iesniegumu Nr.1.2-1/3007 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Vidus prospektā 10, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 007 2902) un zemes īpašuma Meža prospektā 9, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 007 2905) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” ir saņēmusi zemes vienību Vidus prospektā 10, Jūrmalā un Meža prospektā 9, Jūrmalā īpašnieka M.E. pilnvarotās personas B.T. iesniegumu, kurš saskaņots kopīpašniekiem A.S., O.D. un S.A. izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumiem Vidus prospektā 10, Jūrmalā un Meža prospektā 9, Jūrmalā.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2013.gada 6.marta lēmumu Nr.14-9/90 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Vidus prospektā 10, Jūrmalā un Meža prospektā 9, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību Vidus prospektā 10, Jūrmalā un Meža prospektā 9, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Vidus prospektā 10, Jūrmalā ar kopējo platību 2139m2 robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 20m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Meža prospektā 9, Jūrmalā. Noteikt, ka zemes vienības Vidus prospektā 10, Jūrmalā platība pēc zemes vienību atdalīšanas ir 2119m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

3. Apstiprināt zemes vienības Vidus prospektā 10, Jūrmalā ar kopējo platību 2119m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 1050m2 platībā un piešķirot adresi Vidus prospekts 10A, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Vidus prospektā 10, Jūrmalā platība pēc zemes vienības atdalīšanas ir 1069m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

3.1. Noteikt, ka zemes vienībai Vidus prospektā 10, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. Zemes vienībai Vidus prospektā 10, Jūrmalā noteikt apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (110103);

3.2.2. valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102);

3.2.3. aizsargjoslas teritorija gar ielu - sarkanā līnija (120301);

3.2.4. aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

3.2.5. aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu – ūdensvads atrodas līdz 2 m dziļumā (12010101);

3.2.6. aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu (120103);

3.2.7. aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli pilsētās (14020102).

3.3. Uzdot zemes vienības Vidus prospektā 10, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

4. Izveidot zemes vienību Vidus prospekts 10A, Jūrmalā ar kopējo platību 1050m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

4.1 Noteikt, ka zemes vienības Vidus prospekts 10A, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

4.2. Zemes vienībai Vidus prospekts 10A, Jūrmalā noteikt apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

4.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

4.2.2. valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102);

4.2.3. aizsargjoslas teritorija gar ielu - sarkanā līnija (120301);

4.2.4. aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tiklu līniju un kabeļu kanalizāciju (120401);

4.2.5. aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli pilsētās (14020102).

4.3. Uzdot zemes vienības Vidus prospekts 10A, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju

4.4. Likvidēt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 007 2902 002 Vidus prospekts 10, korpuss 1, Jūrmala un piešķirt adresi Vidus prospekts 10A, Jūrmala.

5. Apstiprināt zemes vienības Meža prospektā 9, Jūrmalā ar kopējo platību 2139m2 robežu pārkārtošanu, pievienojot no zemes vienības Vidus prospekts 10, Jūrmalā atdalīto zemes vienības daļu 20m2 platībā. Noteikt, ka zemes vienības Meža prospektā 9, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas pievienošanas ir 2159m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

6. Apstiprināt zemes vienības Meža prospektā 9, Jūrmalā ar kopējo platību 2159m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 1079m2 platībā un piešķirot adresi Meža prospekts 9A, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Meža prospekts 9, Jūrmalā platība pēc zemes vienības atdalīšanas ir 1080m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

6.1. Noteikt, ka zemes vienības Meža prospektā 9, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

6.2. Zemes vienībai Meža prospektā 9, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III daļas 1.iedaļas ierakstā, nosakot jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

6.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

6.2.2. valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102);

6.2.3. aizsargjoslas teritorija gar ielu - sarkanā līnija (120301);

6.2.4. aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

6.2.5. aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (12080101);

6.2.6. aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu – ūdensvads atrodas līdz 2 m dziļumā (12010101);

6.2.7. aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli pilsētās (14020102).

6.3. Uzdot zemes vienības Meža prospektā 9, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību Meža prospektā 9A, Jūrmalā ar kopējo platību 1079m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

7.1. Noteikt, ka zemes vienības Meža prospektā 9A, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

7.2. Zemes vienībai Meža prospektā 9A, Jūrmalā noteikt apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

7.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

7.2.2. valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102);

7.2.3. aizsargjoslas teritorija gar ielu - sarkanā līnija (120301);

7.2.4. aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

7.2.5. aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (12080101);

7.2.6. aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli pilsētās (14020102).

7.3. Uzdot zemes vienības Meža prospektā 9A, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7.4. Likvidēt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 007 2902 002 Meža prospekts 9, Jūrmala un piešķirt adresi Meža prospektā 9A, Jūrmala.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF