Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 8.augustāNr. 476

protokols Nr. 19, 19. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību sadales apstiprināšanu
Dzirnavu iela 117, Jūrmalā, Bažciems 0605, Jūrmalā, Bažciems 0611, Jūrmalā,
Bažciems 0616, Jūrmalā, Dzirnavu iela 115, Jūrmalā, Dzirnavu iela 113, Jūrmalā,
Dzirnavu iela 0136, Jūrmalā un nosaukuma piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Metrum” konsultanta – koordinatora I.O. 2013.gada 14.jūnija iesniegumu Nr.1.2-1/2396 un lietvedes T.R. 2013.gada 11.jūlija iesniegumu Nr.1.2-1/2809 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašumu Dzirnavu iela 117, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 022 0619), Bažciems 0605, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 022 0605), Bažciems 0611, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 022 0611), Bažciems 0616, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 022 0616), Dzirnavu iela 115, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 022 0612), Dzirnavu iela 113, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 022 0614) un Dzirnavu iela 0136 (kadastra apzīmējums 1300 022 0136), zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Metrum” ir saņēmusi Valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts ceļi” 2012.gada 14.jūnija iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībām Dzirnavu iela 117, Jūrmalā, Bažciems 0605, Jūrmalā, Bažciems 0611, Jūrmalā, Bažciems 0616, Jūrmalā, Dzirnavu iela 115, Jūrmalā, Dzirnavu iela 113, Jūrmalā un Dzirnavu iela 0136, Jūrmalā, Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas 2011.gada 10.februāra pilnvaru Nr.01-04/10, 2013.gada 10.janvārī Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” izdotu pilnvaru Nr.P-8, līguma LVC2012/4.4/36/AC Darba uzdevumu un 2013.gada 28.jūnija Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” iesniegumu Nr.3.2/2278.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma 5.panta 4.punktam, 18.panta 2.punkta pirmajam apakšpunktam, 21.pantam, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 24.punktam, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību Dzirnavu iela 117, Jūrmalā, Bažciems 0605, Jūrmalā, Bažciems 0611, Jūrmalā, Bažciems 0616, Jūrmalā, Dzirnavu iela 115, Jūrmalā, Dzirnavu iela 113, Jūrmalā un Dzirnavu iela 0136, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Metrum” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Dzirnavu iela 117, Jūrmalā ar kopējo platību 5038m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 700m2 platībā un piešķirot nosaukumu „Bažciems 117A”, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Dzirnavu iela 117, Jūrmalā platība pēc zemes vienības atdalīšanas ir 4338m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Dzirnavu iela 117, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2.2. Zemes vienībai Dzirnavu iela 117, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.1.3., 1.4. un 1.5., nosakot jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (110103);

2.2.2. aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (12050601);

2.2.3. aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu no 0,4 megapaskāliem līdz 1,6 megapaskāliem (12080102);

2.2.4. ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos (11020206).

2.3. Uzdot zemes vienības Dzirnavu iela 117, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību „Bažciems 117A”, Jūrmalā ar kopējo platību 700m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienības „Bažciems 117A”, Jūrmalā lietošanas mērķis ir zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījumā un ceļu zemes nodalījuma joslā – 1101.

3.2. Zemes vienībai „Bažciems 117A” noteikt apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

3.2.2. aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu no 0,4 megapaskāliem līdz 1,6 megapaskāliem (12080102);

3.2.3. ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos (11020206).

3.3. Uzdot zemes vienības „Bažciems 117A”, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

4. Apstiprināt zemes vienības Bažciems 0605, Jūrmalā ar kopējo platību 157394m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 3300m2 platībā un piešķirot nosaukumu „Bažciems 605A”, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Bažciems 0605, Jūrmalā platība pēc zemes vienību atdalīšanas ir 154094m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

4.1. Noteikt zemes vienībai Bražciems 0605, Jūrmalā lietošanas mērķus:

- zemes vienības daļai 16477m2 platībā: dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa – 0501);

- zemes vienības daļai 137617m2 platībā: ir fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas – 0302.

4.2. Zemes vienībai Bažciems 0605, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III daļas 1.iedaļas ierakstā, nosakot jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

4.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (110103);

4.2.2. ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (110909);

4.2.3. ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos (11020206).

4.3. Uzdot zemes vienības Bažciems 0605, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

4.4 Likvidēt nosaukumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 1300 022 0605 Bažciems 0605, Jūrmala un piešķirt nosaukumu „Bažciems 605”, Jūrmala.

5. Izveidot zemes vienību „Bažciems 605A”, Jūrmalā ar kopējo platību 3300m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

5.1. Noteikt, ka zemes vienības „Bažciems 605A”, Jūrmalā lietošanas mērķis ir zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījumā un ceļu zemes nodalījuma joslā – 1101.

5.2. Zemes vienībai „Bažciems 605A” noteikt apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

5.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

5.2.2. aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (12050601);

5.2.3. ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos (11020206).

5.3. Uzdot zemes vienības „Bažciems 605A”, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

6. Apstiprināt zemes vienības Bažciems 0611, Jūrmalā ar kopējo platību 21214m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 2100m2 platībā un piešķirot nosaukumu „Bažciems 611A”, Jūrmala, Noteikt, ka zemes vienības Bažciems 0611, Jūrmalā platība pēc zemes vienību atdalīšanas ir 19114m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

6.1. Noteikt, ka zemes vienībai Bažciems 0611, Jūrmalā lietošanas mērķis ir fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas – 0302.

6.2. Zemes vienībai Bažciems 0611, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.1.1., 1.2, 1.3. un 1.4.nosakot jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

6.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (110103);

6.2.2. aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (12050601);

6.2.3. aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu no 0,4 megapaskāliem līdz 1,6 megapaskāliem (12080102);

6.2.4. ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos (11020206).

6.3. Uzdot zemes vienības Bažciems 0611, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

6.4. Likvidēt nosaukumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 1300 022 0611 Bažciems 0611, Jūrmala un piešķirt nosaukumu „Bažciems 611”, Jūrmala.

7. Izveidot zemes vienību „Bažciems 611A”, Jūrmalā ar kopējo platību 2100m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

7.1. Noteikt, ka zemes vienības „Bažciems 611A”, Jūrmalā lietošanas mērķis ir zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījumā un ceļu zemes nodalījuma joslā – 1101.

7.2. Zemes vienībai „Bažciems 611A” noteikt apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

7.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

7.2.2. aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (12050601);

7.2.3. ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos (11020206).

7.3. Uzdot zemes vienības „Bažciems 611A”, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

8. Apstiprināt zemes vienības Bažciems 0616, Jūrmalā ar kopējo platību 11130m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 200m2 platībā un piešķirot nosaukumu „Bažciems 616A”, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Bažciems 0616, Jūrmalā platība pēc zemes vienību atdalīšanas ir 10930m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

8.1. Noteikt, ka zemes vienībai Bažciems 0616, Jūrmalā lietošanas mērķis ir fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas – 0302.

8.2. Zemes vienībai Bažciems 0616, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III daļas 1.iedaļas ierakstā, nosakot jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

8.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (110103);

8.2.2. aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (12050601);

8.2.3. aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (120402);

8.2.4. aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (120401);

8.2.5. ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos (11020206).

8.3. Uzdot zemes vienības Bažciems 0616, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

8.4. Likvidēt nosaukumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 1300 022 0616 Bažciems 0616, Jūrmala un piešķirt nosaukumu „Bažciems 616”, Jūrmala.

9. Izveidot zemes vienību „Bažciems 616A”, Jūrmalā ar kopējo platību 200m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

9.1. Noteikt, ka zemes vienības „Bažciems 616A”, Jūrmalā lietošanas mērķis ir zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījumā un ceļu zemes nodalījuma joslā – 1101.

9.2. Zemes vienībai „Bažciems 616A” noteikt apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

9.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

9.2.2. aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu no 0,4 megapaskāliem līdz 1,6 megapaskāliem (12080102);

9.2.3. aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (12050601);

9.2.4. aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (120402);

9.2.5. aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (120401);

9.2.6. ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos (11020206).

9.3. Uzdot zemes vienības „Bažciems 616A”, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

10. Apstiprināt zemes vienības Dzirnavu iela 115, Jūrmalā ar kopējo platību 4306m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 200m2 platībā un piešķirot nosaukumu „Bažciems 115A”, Jūrmala un atdalot zemes vienības daļu 200m2 platībā un piešķirot nosaukumu „Bažciems 115B”, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Dzirnavu iela 115, Jūrmalā platība pēc zemes vienības atdalīšanas ir 3906m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

10.1. Noteikt, ka zemes vienībai Dzirnavu iela 115, Jūrmalā lietošanas mērķis ir komercdarbības objektu apbūve – 0801.

10.2. Zemes vienībai Dzirnavu iela 115, Jūrmalā noteikt apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

10.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (110103);

10.2.2. aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (12050601);

10.2.3. aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (120402);

10.2.4. aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (120401);

10.2.5. ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos (11020206).

10.3. Uzdot zemes vienības Dzirnavu iela 115, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

11. Izveidot zemes vienību „Bažciems 115A”, Jūrmalā ar kopējo platību 200m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

11.1. Noteikt, ka zemes vienības „Bažciems 115A”, Jūrmalā lietošanas mērķis ir zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījumā un ceļu zemes nodalījuma joslā – 1101.

11.2. Zemes vienībai „Bažciems 115A” noteikt apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

11.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103).

11.3. Uzdot zemes vienības „Bažciems 115A”, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

12. Izveidot zemes vienību „Bažciems 115B”, Jūrmalā ar kopējo platību 200m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

12.1. Noteikt, ka zemes vienības „Bažciems 115B”, Jūrmalā lietošanas mērķis ir zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījumā un ceļu zemes nodalījuma joslā – 1101.

12.2. Zemes vienībai „Bažciems 115B” noteikt apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

12.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

12.2.2. aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (12050601);

12.2.3. aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (120402);

12.2.4. aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (120401);

12.2.5. ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos (11020206).

12.3. Uzdot zemes vienības „Bažciems 115B”, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

13. Apstiprināt zemes vienības Dzirnavu iela 113, Jūrmalā ar kopējo platību 5278m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 500m2 platībā un piešķirot nosaukumu „Bažciems 113A”, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Dzirnavu iela 113, Jūrmalā platība pēc zemes vienības atdalīšanas ir 4778m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

13.1. Noteikt, ka zemes vienībai Dzirnavu iela 113, Jūrmalā lietošanas mērķis ir neapgūta komercdarbības objektu apbūves zeme– 0800.

13.2. Zemes vienībai Dzirnavu iela 113, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III daļas 1.iedaļas ierakstā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

13.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (110103);

13.2.2. aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (120401);

13.2.3. aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502).

13.3. Uzdot zemes vienības Dzirnavu iela 113, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

14. Izveidot zemes vienību „Bažciems 113A”, Jūrmalā ar kopējo platību 500m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

14.1. Noteikt, ka zemes vienības „Bažciems 113A”, Jūrmalā lietošanas mērķis ir zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījumā un ceļu zemes nodalījuma joslā – 1101.

14.2. Zemes vienībai „Bažciems 113A” noteikt apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

14.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

14.2.2. aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (120401).

14.3. Uzdot zemes vienības „Bažciems 113A”, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

15. Apstiprināt zemes vienības Dzirnavu iela 0136, Jūrmalā ar kopējo platību 14763m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 7963m2 platībā un piešķirot nosaukumu „Bažciems 136A”, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Dzirnavu iela 0136, Jūrmalā platība pēc zemes vienības atdalīšanas ir 6800m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

15.1. Noteikt, ka zemes vienībai Dzirnavu iela 0136, Jūrmalā lietošanas mērķis ir zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījumā un ceļu zemes nodalījuma joslā – 1101.

15.2. Zemes vienībai Dzirnavu iela 0136, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III daļas 1.iedaļas ierakstā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

15.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (110103);

15.2.2. aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (12050601);

15.2.3. aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu no 0,4 megapaskāliem līdz 1,6 megapaskāliem (12080102);

15.2.4. aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

15.2.5. aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (12050601);

15.2.6. aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (120401);

15.2.7. aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (120402).

15.3. Uzdot zemes vienības Dzirnavu iela 0136, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

15.4. Likvidēt nosaukumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 1300 022 0136 Dzirnavu iela 0136, Jūrmala un piešķirt nosaukumu „Bažciems 136”, Jūrmala.

16. Izveidot zemes vienību „Bažciems 136A”, Jūrmalā ar kopējo platību 7963m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

16.1. Noteikt, ka zemes vienības „Bažciems 136A”, Jūrmalā lietošanas mērķis ir zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījumā un ceļu zemes nodalījuma joslā – 1101.

16.2. Zemes vienībai „Bažciems 136A” noteikt apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

16.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

16.2.2. aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu no 0,4 megapaskāliem līdz 1,6 megapaskāliem (12080102);

16.2.3. aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

16.2.4. aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (120402);

16.2.5. aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (120402);

16.2.6. aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas līdz 2 m dziļumā (12010101);

16.2.7 aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (12050601);

16.2.8 aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

16.2.9. aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (12050601);

16.2.10. ūdensteces aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos (11020105).

16.3. Uzdot zemes vienības „Bažciems 136A”, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF