Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 8.augustāNr. 482

protokols Nr. 19, 25. punkts

Par būvniecības publisko apspriešanu pareizticīgo baznīcas
jaunbūvei Jūrmalā, Turaidas ielā 11 apstiprināšanu

[1] Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „NP Edinburga” 2012.gada 27.februārī iesniegto būvniecības iesniegumu- uzskaites karti par pareizticīgo baznīcas jaunbūvi Jūrmalā, Turaidas ielā 11, 2013.gada 3.aprīlī Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisija ar lēmumu Nr.467 pieņēma atzinumu būvniecības ieceres publiskais apspriešanai.

[2] Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa, pamatojoties uz Būvniecības likuma 12.pantu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 22.maija noteikumiem Nr.331 „Paredzētās publiskās apspriešanas kārtība” un Būvvaldes komisijas atzinumu, izsludināja pareizticīgo baznīcas jaunbūves ieceres Jūrmalā, Turaidas ielā 11 publisko apspriešanu.

[3] Pirmā publiskā apspriešana tika izsludināta no 2013.gada 10.janvāra līdz 2013.gada 7.februārim, publicējot sludinājumu Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā 2013.gada 10.janvārī, kā arī Jūrmalas pilsētas domes mājas lapā internetā. Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notika 2013.gada 24.janvārī, apspriešanas dalībnieku sarakstā bija reģistrējušies 18 dalībnieki. Publiskās apspriešanas laikā tika saņemtas 7054 atsauksmju anketas, 7049 respondenti atbalstīja pareizticīgo baznīcas ieceres jaunbūvi, 5 respondenti bija pret.

[4] Pirmās publiskās apspriešanas rezultāti netika virzīti izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domē, jo baznīcas jaunbūves iecere nebija saskaņota Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā.

[5] Ņemot vērā Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 22.maija noteikumu Nr.331 „Paredzētās publiskās apspriešanas kārtība” 20.punktu, ka gala ziņojumu par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem atbildīgais sekretārs sniedz pēc publiskās apspriešanas termiņa beigām nākamajā pašvaldības domes sēdē, bet ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no dienas, kad sākta publiskā apspriešana, būvniecības iecerei tika izsludināta atkārtota publiskā apspriešana.

[6] Atkārtota publiskā apspriešana tika izsludināta no 2013.gada 13.jūnija līdz 2013.gada 12.jūlijam, publicējot sludinājumu Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā 2013.gada 13.jūnijā, kā arī Jūrmalas pilsētas domes mājas lapā internetā. Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notika 2013.gada 27.jūnijā, apspriešanas dalībnieku sarakstā bija reģistrējušies 15 dalībnieki. Atkārtotās publiskās apspriešanas laikā tika saņemtas 1124 atsauksmju anketas, 690 respondenti atbalstīja pareizticīgo baznīcas ieceres jaunbūvi, 434 respondenti bija pret.

[7] Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija pareizticīgo baznīcas jaunbūves ieceri saskaņoja 2013.gada 8.maijā ar Nr.619.

[8] 2013.gada 8.martā saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTERBALTIJA” atzinums par pareizticīgo baznīcas jaunbūves iespējamo ietekmi uz blakus esošiem nekustamajiem īpašumiem, kurā secināts, ka blakus esošo īpašumu tirgus vērtība netiks ietekmēta.

[9] Izvērtējot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „NP Edinburga” ierosināto pareizticīgo baznīcas jaunbūves būvniecības ieceri un saskaņā ar:

- sabiedrības ar ierobežotu atbildību „DO studio”, arhitekta Didža Krūmiņa izstrādāto būvniecības ieceres metu;

- sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTERBALTIJA” vērtējumu par jaunceļamās baznīcas ietekmi uz apkārt esošajiem īpašumiem;

- Pilsētplānošanas nodaļas sagatavoto gala ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem;

- Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojumu;

kā arī pamatojoties uz Latvijas Republikas Būvniecības likuma 12.pantu un Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2007.gada 22.maija noteikumu Nr.331 „Paredzētās publiskās apspriešanas kārtība”, un ņemot vērā, ka būvniecības iecere atbilsts Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojums un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atbalstīt pareizticīgo baznīcas jaunbūves būvniecības ieceri Jūrmalā, Turaidas ielā 11.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF