Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 8.augustāNr. 484

protokols Nr. 19, 27. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5
daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.K.

Ar Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 1999.gada 18.jūnija lēmumu Nr.1144 „Par īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Drosmes ielā 5” izveidots zemesgabals Jūrmalā, Drosmes ielā 5 723 m2 platībā 11 garāžas ēku uzturēšanai.

Ar Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2000.gada 18.augusta lēmumu Nr.768 „Par piesaistāmo platību noteikšanu 11 garāžām Jūrmalā, Drosmes ielā 5” garāžas ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3305 007 nepieciešamas zemesgabala 0,10332 d.d. – 74,40m2 platībā.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2000.gada 23.augusta lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Drosmes ielā 5 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, kadastra numurs 1300 010 3305. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.6581.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2013.gada 14.maija lēmumu īpašuma tiesības uz garāžas ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3305 007 Jūrmalā, Drosmes ielā 5 ir nostiprinātas V.K. pamatojoties uz 2013.gada 7.maija Dāvinājuma līgumu.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2013.gada 30.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.8-4/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar V.K. (personas kods ***) par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5, kadastra numurs 1300 010 3305, 0,10332 domājamo daļu 74,40m2 platībā (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) nomu līdz 2020.gada 20.maijam garāžas ēkas uzturēšanai.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un paredzot, ka maksājumi par zemes faktisko lietošanu tiek veikti no 2013.gada 14.maija.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) viena mēneša laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF