Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 22.augustāNr. 488

protokols Nr. 20, 2. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 22.jūlija lēmuma Nr.557
„Par sadzīves atkritumu pārstrādi metāntenkos un biogāzes ražotnes
rekonstrukciju Mežmalas ielā 43 kadastra numurs 13000180901
(bijušās Slokas papīrfabrikas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā)”
atzīšanu par spēku zaudējušu

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 22.jūlija lēmumu Nr.557 „Par sadzīves atkritumu pārstrādi metāntenkos un biogāzes ražotnes rekonstrukciju Mežmalas ielā 43 kadastra numurs 13000180901 (bijušās Slokas papīrfabrikas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā)” tika atbalstīta sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zaļās tehnoloģijas” izstrādātā koncepcija par sadzīves atkritumu pārstrādi metāntenkos un biogāzes ražotnes rekonstrukciju Mežmalas ielā 43 kadastra numurs 13000180901 (bijušās Slokas papīrfabrikas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā), izveidojot jaunu sadzīves atkritumu pārstrādes objektu .

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 22.jūlija lēmuma Nr.557 „Par sadzīves atkritumu pārstrādi metāntenkos un biogāzes ražotnes rekonstrukciju Mežmalas ielā 43 kadastra numurs 13000180901 (bijušās Slokas papīrfabrikas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā)” noteikumiem un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 8.jūlija sēdē nolemto, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Zaļās tehnoloģijas” bija jānoslēdz ar Jūrmalas pilsētas domi vienošanās administratīvā akta pielikumā norādītajā redakcijā.

Jūrmalas pilsētas domē 2013.gada 10.jūlijā ir reģistrēts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” (reģistrācijas Nr.40003275333) iesniegums ar lūgumu atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 22.jūlija lēmumu Nr.557 „Par sadzīves atkritumu pārstrādi metāntenkos un biogāzes ražotnes rekonstrukciju Mežmalas ielā 43 kadastra numurs 13000180901 (bijušās Slokas papīrfabrikas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā)”.

Lūgums par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 22.jūlija lēmuma Nr.557 „Par sadzīves atkritumu pārstrādi metāntenkos un biogāzes ražotnes rekonstrukciju Mežmalas ielā 43 kadastra numurs 13000180901 (bijušās Slokas papīrfabrikas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā)” atcelšanu tiek pamatots ar faktu, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zaļās tehnoloģijas” nav izpildījusi administratīvajā aktā norādītos nosacījumus. Proti, nav noslēgusi vienošanos ar Jūrmalas pilsētas domi, kas paredzēta administratīvā akta pielikumā, kā arī pēc Jūrmalas pilsētas domes atļaujas saņemšanas, ne ilgāk kā 3 gadu laikā nav uzbūvējusi ražotni un nav uzsākusi biogāzes ražošanu.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 1.aprīļa saistošo noteikumu Nr.17 „Par sadzīves atkritumu apsaimiekošanu” nosacījumiem Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ir viena atkritumu apsaimniekošanas zona un sadzīves atkritumu savākšanu nodrošina viens atkritumu apsaimniekotājs, kas atkritumu apsaimniekošanas tiesības ir ieguvis publiskas iepirkuma procedūras ietvaros un veic atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldību noslēgtā apsaimniekošanas līguma un šo saistošo noteikumu prasībām.

Ņemot vērā iepriekš minēto, vadoties no Latvijas Republikas Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas trešā punkta un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 1.aprīļa saistošo noteikumu Nr.17 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” 7.punkta un 8.punkta noteikumiem, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neatbalstīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zaļās tehnoloģijas” izstrādāto sadzīves atkritumu pārstrādi metāntenkos un biogāzes ražotnes rekonstrukciju Mežmalas ielā 43 kadastra numurs 13000180901 (bijušās Slokas papīrfabrikas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā), izveidojot jaunu sadzīves atkritumu pārstrādes objektu.

2. Atzīt par spēku zaudējušu 2010.gada 22.jūlija lēmumu Nr.557 „Par sadzīves atkritumu pārstrādi metāntenkos un biogāzes ražotnes rekonstrukciju Mežmalas ielā 43 kadastra numurs 13000180901 (bijušās Slokas papīrfabrikas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā)”.

3. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (I.Kalvāne) nosūtīt šo lēmumu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Zaļās tehnoloģijas”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF