Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 22.augustāNr. 489

protokols Nr. 20, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.656
„Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā

Ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumu Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” prasības, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2013.gada 7.augusta atzinumu (protokola Nr.1.1-81/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.656 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā:

1. Atcelt 80.punktu.

2. Papildināt ar 93 un 94.punktu saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 22.augusta lēmumu Nr.489

(protokols Nr.20, 3.punkts)

N.p.k.

Nomnieks

Personas

2013.gads

Iesnieguma

datums

(juridiska vai fiziska

kods vai reģ.

Adrese

zivju

reņģu

reņģu

lucīšu

zivju

reņģu

zivju

persona)

Nr.

tīkli

tīkli

tīkli no 01.12. līdz 15.04.

murdi

murdi

stāvv.

āķi

93.

17.12.2013.

J.B.

***

***

1

94.

22.03.2013.

J.B.

***

100

Piešķirts

105

85

30

40

8

14

1100

Limits 2013.gadam

105

85

30

40

18

15

1200

2013.gada limita atlikums

-

-

-

-

10

1

-


Lejupielāde: DOC un PDF