Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 22.augustāNr. 490

protokols Nr. 20, 4. punkts

Par Izglītības un zinātnes ministrijas finansētā projekta
„Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas indeksa noteikšana” īstenošanu

Saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 2013.gada 4.jūnija rīkojumu Nr.169 „Par atklāto projektu konkursu „Ikgadējā monitoringa ietvaros izstrādātā jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšana””, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas atklātajā projektu konkursā „Ikgadējā monitoringa ietvaros izstrādātā jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšana” apstiprināto projektu “Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas indeksa noteikšana”.

2. Noteikt projekta vispārējo mērķi, aprēķinot Jaunatnes politikas īstenošanas indeksu, noskaidrot dažādu jaunatnes politikas aspektu ietekmi uz jauniešu dzīvi un pašvērtējumu, tajā skaitā novērtēt Jūrmalas pilsētas jauniešu dzīves kvalitāti.

3. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2013.gada 23.augusta līdz 2013.gada 8.novembrim.

4. Noteikt projekta kopējās izmaksas Ls 1000.00 (EUR 1423) saskaņā ar pielikumu, t.sk. attiecināmo izmaksu summa Ls 1000.00 (EUR 1423), kur Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums Ls 1000.00 (EUR 1423) (100%).

5. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļai (projekta vadītāja – Ekonomikas un attīstības nodaļas projektu administratore Ieva Strazdiņa) sadarbībā ar Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru (projekta koordinatore – Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra direktore Evija Majore)

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 22.augusta lēmumu Nr.490

(protokols Nr.20, 4.punkts)

Projekta „Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas indeksa noteikšana” finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs:

Jūrmalas pilsētas dome

Projekta nosaukums:

Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas indeksa noteikšana

Funkcionālās klasifikācijas kods: 09.510

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu: Ls 1000.00 (EUR 1422.87)

2013.gads

Turpmākie projekta īstenošanas gadi budžeta gadu griezumā

Pozīcija/gads

1.ceturk.

2.ceturk.

3.ceturk.

4.ceturk.

Kopā

2014.

2015.

2016.

Ls

EUR

Ls

EUR

Ls

EUR

Ls

EUR

Ls

EUR

Ls

EUR

Ls

EUR

Ls

EUR

IEŅĒMUMI kopā

0

0

0

0

1000

1423

1 000

1 423

0

0

0

0

0

0

Atlikums perioda sākumā, t.sk

0

0

750

1067

0

0

0

0

0

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

750

1067

no ES fonda

no ārvalstu finanšu palīdzības

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

Līdzfinasējums no pašvaldības budžeta

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējāsārvalstu finanšu palīdzībaslīdzfinasētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti (18.6.9.0.)

1000

1423

1 000

1 423

IZDEVUMI kopā

0

0

0

0

250

356

750

1067

1 000

1 423

0

0

0

0

0

0

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

0

0

0

750

1067

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

atlikums projekta turpmākai īstenošanai F22010000 bankā

750

1067

pašvaldības līdzekļi F22010000 bankā


Lejupielāde: DOC un PDF