Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 22.augustāNr. 491

protokols Nr. 20, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmumā Nr.232
„Par dalību projektā „Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma
komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā/ RIVERWAYS”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2013.gada 15.jūlija lēmumu Nr.34 [Par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības programmas Jūrmalas pilsētas domes projekta EU43385 „Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā īstenošanai] un Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.jūlija iepirkuma procedūras ziņojumu „Labiekārtojuma aprīkojuma izgatavošana un uzstādīšana Jūrmalā ID Nr.-JPD 2013/78”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmumā Nr.232 „Par dalību projektā „Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā/ RIVERWAYS”:

1. Lēmuma 5.punktu izteikt šādā redakcijā:

„5. Noteikt projekta kopējās izmaksas Ls 18 096 (EUR 25 748) (Jūrmalas pilsētas domes kā projekta partnera budžets), saskaņā ar pielikumu, t.sk. attiecināmā summa Ls 14 197 (EUR 20 200), kur Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums Ls 11 783 (EUR 16 766) jeb (83%), valsts budžeta dotācija Ls 710 (EUR 1 010) (5%), bet Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums Ls 1 704 (EUR 2 424) (12%). Neattiecināmā summa, kuru sedz Jūrmalas pilsētas dome, sastāda Ls 3 899 (EUR 5 548).

2. Lēmuma 7.punktu izteikt šādā redakcijā:

„7. Projekta priekšfinansējumu Ls 11 854 (EUR 16 867) apmērā, saskaņā ar pielikumu, segt no Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada budžeta”.

3. Lēmuma 8.punktu izteikt šādā redakcijā:

„8. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļai (projekta vadītājs – Ekonomikas un attīstības nodaļas projektu administrators Jānis Artemjevs).

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 22.augusta lēmumu Nr.491

(protokols Nr.20, 5.punkts)

Projekta „Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā/RIWERWAY” finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas dome

Projekta nosaukums: Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā/RIWERWAYS

Funkcionālās klasifikācijas kods: 06.600

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu: Ls 18 096, t.sk, Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums Ls 11 783 (83%), valsts budžeta dotācija Ls 710 (5%), JPD līdzfinansējums Ls 1704 (12%), neattiecināmās izmaksas Ls 3899

2013.gads

Turpmākie projekta īstenošanas gadi budžeta gadu griezumā

Pozīcija/gads

1.ceturk.

2.ceturk.

3.ceturk.

4.ceturk.

Kopā

2014.

2015.

2016.

Ls

EUR

LS

EUR

Ls

EUR

Ls

EUR

Ls

EUR

Ls

EUR

Ls

EUR

Ls

EUR

IEŅĒMUMI kopā

0

0

0

0

18 096

25 748

18 096

25 748

11 783

16 766

71

101

0

0

Atlikums perioda sākumā, t.sk

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no ES fonda

no ārvalstu finanšu palīdzības

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

11 854

16 867

11 854

16 867

Līdzfinasējums no pašvaldības budžeta

1 704

2 424

1 704

2 424

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

3 899

5 548

3 899

5 548

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējāsārvalstu finanšu palīdzībaslīdzfinasētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

639

909

639

909

11 783

16 766

71

101

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti (18.6.9.0.)

IZDEVUMI kopā

18 096

25 748

18 096

25 748

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

0

0

0

11 783

16 766

71

101

atlikums projekta turpmākai īstenošanai F22010000 bankā

pašvaldības līdzekļi F22010000 bankā

11 783

16766

71

101


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF