Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2014.gada 20.februāra 57.lēmumu

2013.gada 22.augustāNr. 492

protokols Nr. 20, 6. punkts

Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta atklātā konkursā
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” III kārta

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.daļu, ievērojot 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums” ar 2013.gada 13.maija grozījumiem Nr.250 „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums”” un 2013.gada 25.jūnija Latvijas Republikas Vides ministrijas mājas lapā publicēto aicinājumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piedalīties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklātajā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” (III kārta), iesniedzot projekta pieteikumu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas sporta centrs ēkā Rūpniecības ielā 13 k-4, Jūrmalā” par energoefektivitātes siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas pasākumu veikšanu peldēšanas skolas ēkai, kuru izmanto pašvaldības autonomās funkcijas – izglītības nodrošināšanai.

2. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas LVL 892 151 (astoņi simti deviņdesmit divi tūkstoši viens simts piecdesmit viens lats) un prognozējamo projekta īstenošanas laiku līdz 2014.gada 30.jūnijam.

3. Pretendēt uz KPFI finansējuma saņemšanu LVL 420 268 (četri simti divdesmit tūkstoši divi simti sešdesmit astoņi lati) apmērā jeb 48% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām - LVL 875 558 (astoņi simti septiņdesmit pieci tūkstoši pieci simti piecdesmit astoņi lati).

4. Projekta apstiprināšanas gadījumā:

4.1. piešķirt KPFI projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas sporta centrs ēkā Rūpniecības ielā 13 k-4, Jūrmalā” īstenošanai līdzfinansējumu LVL 471 883 (četri simti septiņdesmit viens tūkstotis astoņi simti astoņdesmit trīs lati), no kuriem:

4.1.1. attiecināmas izmaksas sastāda LVL 455 290 (četri simti piecdesmit pieci tūkstoši divi simti deviņdesmit lati) jeb 52% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām,

neattiecināmās izmaksas – LVL 16 593 (sešpadsmit tūkstoši pieci simti deviņdesmit trīs lati);

4.1.2. projekta līdzfinansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu no Valsts kases;

4.2. ēkā, kurā plānotas projekta aktivitātes, vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts lietošanas veids un tā netiks demontēta.

5. Projekta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds” līdz 2013.gada 22.augustam (ieskaitot) uzdot Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļai (Ekonomikas un attīstības nodaļas projektu administratorei Anželikai Legantei).

6. Ar šā lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 2012.gada 1.novembra Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.577 „Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” II kārta”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF