Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 22.augustāNr. 494

protokols Nr. 20, 11. punkts

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

Izskatot Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas sagatavotos dokumentus par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu, kas izskatīti Jūrmalas pilsētas domes dzīvokļu komisijā 2013.gada 14.augustā (protokols Nr.6) un vadoties no Latvijas Republikas likumiem „Par dzīvojamo telpu īri” un „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ” un Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu dienesta viesnīcā saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot privatizējamai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” noslēgt viena mēneša laikā dzīvojamo telpu īres līgumu saskaņā ar 2002.gada 2.janvāra Pilnvarojuma līgumu Nr.48 par nekustāmā īpašuma apsaimniekošanu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada22.augusta lēmumu Nr.494

(protokols Nr.20, 11.punkts)

Par dienesta dzīvojamo telpu īres līguma noslēgšanu dienesta viesnīcā

Nr

Vārds, uzvārds, ģim. sastāvs,

Esošās platības raksturojums: adrese, ist.m2 cilv.ērt.

Piešķiramās platības raksturojums; adrese, ist.kv.m.ērtības

Darba vieta

Lēmums

1

2

3

4

5

6

1.

L.D.

1 cilvēks

***

Dubultu pr.11 k.4-1 2-64,8-ir

JPD

Noslēgt dienesta dzīvojamās telpas īres līgumu uz 3 gadiem


Lejupielāde: DOC un PDF