Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 22.augustāNr. 496

protokols Nr. 20, 13. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Vasaras ielā 3

Pamatojoties uz N.L. (personas kods ***) 2013.gada 25.jūnija iesniegumu Nr.1.2-1/2573 ar lūgumu atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.002 (būves kadastra apzīmējums 1300 014 5313 002) Jūrmalā, Vasaras ielā 3, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2013.gada 2.jūlija sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šīs būves nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.462, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, īpašuma lietošanas kārtības līgums, izdruka par deklarētajām personām dzīvesvietā.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būvi.

Pamatojoties uz VKPAI atzinumu Nr.11-02/1576 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2013.gada 2.jūlija protokolu Nr.07, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam N.L. (personas kods ***) atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.002 (būves kadastra apzīmējums 1300 014 5313 002) Jūrmalā, Vasaras ielā 3.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF