Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 22.augustāNr. 499

protokols Nr. 20, 16. punkts

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 81
nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta lēmumu Nr.127 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 81” tika uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde. 2013.gada 18.aprīlī tika pieņemts lēmums Nr.236 „Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 81”.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā ir iesniegts sagatavotais detālplānojuma projekts.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 108.1.punktu un ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.augusta Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-81/4) Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma projektu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 81.

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt publisko apspriešanu, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

3. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt pašvaldības vietējā laikrakstā paziņojumu par detālplānojuma publisko apspriešanu.

4. Jūrmalas pilsētas domes Informātikas nodaļai ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē paziņojumu par detālplānojuma publisko apspriešanu, nodrošinot iespēju iepazīties ar detālplānojuma projektu pašvaldības tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF

Pielikums Nr.5 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF