Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 22.augustāNr. 500

protokols Nr. 20, 17. punkts

Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 135
nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.232 „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 135” tika uzsākta detālplānojuma grozījumu projekta izstrāde.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā ir iesniegts sagatavotais detālplānojuma projekts.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 108.1.punktu un ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.augusta Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-81/4) Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma grozījumu projektu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 135.

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt publisko apspriešanu, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

3. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt pašvaldības vietējā laikrakstā paziņojumu par detālplānojuma publisko apspriešanu.

4. Jūrmalas pilsētas domes Informātikas nodaļai ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē paziņojumu par detālplānojuma publisko apspriešanu, nodrošinot iespēju iepazīties ar detālplānojuma projektu pašvaldības tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF

Pielikums Nr.5 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF